Js下拉框选择

原创 2016年08月31日 10:12:58
                      html中定义 <select data-bind="options: $root.EndTimeList, value: $root.EndTimeInfo, optionsValue: 'VALUE', optionsText: 'NAME'">
                                     </select>
                                        <select data-bind="options: $root.EndSecondList, value: $root.EndSecondInfo, optionsValue: 'VALUE', optionsText: 'NAME'">

                                     </select>


self.EndTimeList =ko. ko.observableArray();

self.EndTime = ko.observable();

       self.EndTimeList = ko.observableArray([{ NAME: '1', VALUE: '1:' }, { NAME: '2', VALUE: '2:' }, { NAME: '3', VALUE: '3:' }, { NAME: '4', VALUE: '4:' }
           , { NAME: '5', VALUE: '5:' }, { NAME: '6', VALUE: '6:' }, { NAME: '7', VALUE: '7:' }, { NAME: '8', VALUE: '8:' }
           , { NAME: '9', VALUE: '9:' }, { NAME: '10', VALUE: '10:' }, { NAME: '11', VALUE: '11:' }, { NAME: '12', VALUE: '12:' }
           , { NAME: '13', VALUE: '13:' }, { NAME: '14', VALUE: '14:' }, { NAME: '15', VALUE: '15:' }, { NAME: '16', VALUE: '16:' }
           , { NAME: '17', VALUE: '17:' }, { NAME: '18', VALUE: '18:' }, { NAME: '19', VALUE: '19:' }, { NAME: '20', VALUE: '20:' }
           , { NAME: '21', VALUE: '21:' }, { NAME: '22', VALUE: '22:' }, { NAME: '23', VALUE: '23:' }, { NAME: '24', VALUE: '24:' }]);
        //分
        self.EndSecondList = ko.observableArray([{ NAME: '00', VALUE: '00' }, { NAME: '01', VALUE: '01' }, { NAME: '02', VALUE: '02' }, { NAME: '03', VALUE: '03' }, { NAME: '04', VALUE: '04' }
            , { NAME: '05', VALUE: '05' }, { NAME: '06', VALUE: '06' }, { NAME: '07', VALUE: '07' }, { NAME: '08', VALUE: '08' }
            , { NAME: '09', VALUE: '09' }, { NAME: '10', VALUE: '10' }, { NAME: '11', VALUE: '11' }, { NAME: '12', VALUE: '12' }
            , { NAME: '13', VALUE: '13' }, { NAME: '14', VALUE: '14' }, { NAME: '15', VALUE: '15' }, { NAME: '16', VALUE: '16' }
            , { NAME: '17', VALUE: '17' }, { NAME: '18', VALUE: '18' }, { NAME: '19', VALUE: '19' }, { NAME: '20', VALUE: '20' }
            , { NAME: '21', VALUE: '21' }, { NAME: '22', VALUE: '22' }, { NAME: '23', VALUE: '23' }, { NAME: '24', VALUE: '24' }
            , { NAME: '25', VALUE: '25' }, { NAME: '26', VALUE: '26' }, { NAME: '27', VALUE: '27' }, { NAME: '28', VALUE: '28' }
            , { NAME: '29', VALUE: '29' }, { NAME: '30', VALUE: '30' }, { NAME: '31', VALUE: '31' }, { NAME: '32', VALUE: '32' }
            , { NAME: '33', VALUE: '34' }, { NAME: '35', VALUE: '36' }, { NAME: '37', VALUE: '38' }, { NAME: '39', VALUE: '39' }
            , { NAME: '40', VALUE: '40' }, { NAME: '40', VALUE: '40' }, { NAME: '41', VALUE: '42' }, { NAME: '43', VALUE: '43' }
            , { NAME: '44', VALUE: '44' }, { NAME: '45', VALUE: '45' }, { NAME: '46', VALUE: '46' }, { NAME: '47', VALUE: '47' }
            , { NAME: '48', VALUE: '48' }, { NAME: '49', VALUE: '49' }, { NAME: '50', VALUE: '50' }, { NAME: '51', VALUE: '51' }
            , { NAME: '52', VALUE: '52' }, { NAME: '53', VALUE: '53' }, { NAME: '54', VALUE: '54' }, { NAME: '55', VALUE: '55' }
            , { NAME: '56', VALUE: '56' }, { NAME: '57', VALUE: '57' }, { NAME: '58', VALUE: '58' }, { NAME: '59', VALUE: '59' }
            , { NAME: '60', VALUE: '60' }


        ]);后台js直接使用对象可以获取到下拉框选择的数据

相关文章推荐

js:可输入可选择的select下拉框,可及时匹配包含输入的内容(兼容ie)

js:可输入可选择的select下拉框,可及时匹配内容(兼容ie)

js下拉框选择年月日代码

  • 2014年09月26日 09:55
  • 4KB
  • 下载

js 弹出一个选择下拉框

代码来自赖人建站,修改了部分js html   jQuery的各种提示框参考 - 懒人建站 $(document).ready( function() { $("#prompt_bu...

js组件 - 自定义下拉框条件区间选择组件(1.0.1V)

用在按照区间条件进行查询的时候,比如按照日销售量为10-90件查询。 可以有两个区间,可以自定义区间。具体使用方法在js文件中有详细说明。 /* * Kali Custom drop-down bo...

Js获取下拉框当前选择项的文本和值

Js获取下拉框当前选择项的文本和值 - 晓菜鸟 时间 2014-04-26 19:58:00  博客园-所有随笔区原文  http://www.cnblogs.com/djgs/p/369197...

【JS插件】下拉框通用三级联动选择 省市区三级联动选择

下拉框select三级联动选择, 非常实用的代码, 代码逻辑强,注释明了,适合初学者及开发工作者直接使用, 灵活配置, 适用于不同的场景, 比较常见就是省市区的选择, 还有职场职业的选择, 等等可联动...

JQuery 增加、删除表格div层文本内容的JS代码 和仿select个性下拉框选择效果JS代码

早上重构一个机票预定页面,页面有个增加和删除乘机人的功能,所以就用JQuery 的 .remove() 属性和.append() 属性写了一个有增加、删除div层文本内容效果的JS代码,具体可运行下面...

js世界省洲三级下拉框联动

  • 2017年08月19日 13:50
  • 66KB
  • 下载
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:Js下拉框选择
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)