POj 1061 青蛙的约会

扩展欧几里得:        利用扩展欧几里得,解不定方程。对于形如:a*x + b*y = c   的不定方程(其中a,b,c已知),可以用扩展欧几里得算法求解。对于式,若有解,则一定有: gcd(a,b) /c = 0;         现以此题为例:( n - m)* t + k * l = x - y;         令 a = n - m;b = x- y;则本题既是求解满足a...
阅读(497) 评论(0)
  个人资料
  • 访问:283011次
  • 积分:7325
  • 等级:
  • 排名:第3352名
  • 原创:471篇
  • 转载:19篇
  • 译文:0篇
  • 评论:19条