ByteFile函数模块

原创 2006年06月26日 03:56:00

Attribute VB_Name = "modByteFile"
Public Function TextLineSplitByLength(ByVal pString As String, ByVal pLength As Long) As String
Dim tOutStrings() As String

Dim tStringSize As Long

tStringSize = Len(pString)

Dim tStrings_Lenght As Long
Dim tStrings_Patch As Long

tStrings_Lenght = tStringSize / pLength
tStrings_Patch = tStringSize Mod pLength

tStrings_Lenght = (tStrings_Lenght - 1) + (CBool(tStrings_Patch) And 1)

ReDim tOutStrings(tStrings_Lenght)

Dim tStrings_Index As Long
Dim tString_Locate As Long

For tStrings_Index = 0 To tStrings_Lenght
tString_Locate = tStrings_Index * pLength + 1
tOutStrings(tStrings_Index) = Mid(pString, tString_Locate, pLength)
Next

TextLineSplitByLength = Join(tOutStrings(), vbCrLf)
End Function

Public Sub TextPutToFile(ByVal pFileName As String, ByVal pText As String)

Dim tBytes() As Byte

tBytes() = StrConv(pText, vbFromUnicode)
BytesPutToFile pFileName, tBytes()

End Sub

Public Function TextGetByFile(ByVal pFileName As String) As String
Dim tOutText As String

Dim tBytes() As Byte

tBytes() = BytesGetByFile(pFileName)
tOutText = StrConv(tBytes(), vbUnicode)

TextGetByFile = tOutText
End Function

Public Sub BytesPutToFile(ByVal pFileName As String, ByRef pBytes() As Byte)
Dim tFileNumber As Integer

tFileNumber = FreeFile

Open pFileName For Output As #tFileNumber
Close #tFileNumber

tFileNumber = FreeFile

Open pFileName For Binary As #tFileNumber

Put #tFileNumber, 1, pBytes()

Close #tFileNumber

End Sub

Public Function BytesGetByFile(ByVal pFileName As String) As Byte()
Dim tOutBytes() As Byte
Dim tFileNumber As Integer

tFileNumber = FreeFile

Open pFileName For Binary As #tFileNumber

Dim tOutBytes_Length As Long
Dim tFileSize As Long

tFileSize = LOF(tFileNumber)
tOutBytes_Length = tFileSize - 1

ReDim tOutBytes(tOutBytes_Length)

Get #tFileNumber, 1, tOutBytes()

Close #tFileNumber

BytesGetByFile = tOutBytes()
End Function


用函数实现模块化程序设计

 • 2014年03月04日 16:00
 • 2.94MB
 • 下载

学生信息管理系统模块ExecuteSql 函数详解

' ExecuteSQL这个函数简单的说,就是一个判断执行SQL语句的一个函数, ' 首先判断SQL这个变量,用SPLIT分割成数组形式给了数组变量sTokens , ' 然后检测是...

函数应用模块

 • 2012年05月10日 14:18
 • 630KB
 • 下载

python 关于自定义 模块(类,函数),包的导入

1:关于函数的导入:    在C:\Users\Administrator\Desktop\python目录下,有一个fun.py文件,里面有一个函数: def yunsuan(a,b):...

音量调节模块总函数

 • 2014年05月17日 18:59
 • 2KB
 • 下载

DS1302模块Arduino函数库

 • 2017年07月10日 16:03
 • 153KB
 • 下载

模块化程序设计方法与函数

在C语言的程序设计时,通常将一个大的程序功能分成若干个较小的模块,每个模块编写成结构...
 • whh4122
 • whh4122
 • 2014年09月23日 22:03
 • 949

常用模块函数积累

 • 2016年03月07日 22:22
 • 8KB
 • 下载
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:ByteFile函数模块
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)