hdu 病毒入侵

原创 2015年11月21日 09:53:07
#include<map>
#include<queue>
#include<stdint.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#include<iostream>
#pragma comment(linker,"/STACK:1024000000,1024000000")
const int maxn = 1e5;
char str[10010];
int flag[505*2];
int biao;
struct node
{
  int next[maxn][130];
  int end[maxn];
  int fail[maxn];
  int root;
  int L ;
  void init()
  {
    L = 0 ;

    root = newnode();
  }
  int newnode()
  {
    for(int i = 0; i<128; i++)
    {
      next[L][i] = -1;
    }
    end[L++]=0 ;
    return L -1;
  }
  void insert(int num)
  {
    int now = root;
    int len = strlen(str);
    for(int i = 0; i<len; i++)
    {
      if(next[now][str[i]]==-1)
      {
        next[now][str[i]] = newnode();

      }
      now = next[now][str[i]];
    }
    end[now] = num;
    //printf("he");
  }
  void getfali()
  {
    queue<int>q;
    fail[root] = root;
    for(int i = 0 ; i<128; i++)
    {
      if(next[root][i]==-1)
      {

        next[root][i] =root;
      }
      else
      {
        fail[next[root][i]] = root ;
        q.push(next[root][i]);
      }
    }
    while(!q.empty())
    { // printf("hihihi");
      int now = q.front();
      q.pop();
      for(int i = 0 ; i<128; i++)
      {
        if( next[now][i]==-1)
        {
          next[now][i] =next[fail[now]][i];
        }
        else
        {
          fail[next[now][i]]= next[fail[now]][i];
          q.push(next[now][i]);
        }
      }
    }
  }
  void  search()
  {
    int len = strlen(str);
    // puts("s");
    //puts(str);
    int now = root ;
    for(int i = 0; i<len; i++)
    {
      now = next[now][str[i]];
      int temp = now ;
      while(temp!=root)
      {
        if(end[temp]>0)
        {
         //  printf("agaag");
          flag[end[temp]] = 1;
          biao = 1;
        }
        temp = fail[temp];
      }
    }
  }
};
node ac;
int main()
{

  int n,m;
  while(scanf("%d",&n)!= EOF)
  {  getchar();
     ac.init();
    for(int i = 1; i<= n; i++)
    {
      gets(str);
      ac.insert( i );

    }
    ac.getfali();
    scanf("%d",&m);
    getchar();
  //  puts("hihi");
   int ans = 0;
    for(int i = 1; i<= m; i++)
    {
      memset(flag,0,sizeof(flag));
      biao = 0;
      gets(str);
      // getchar();
      ac.search();
      if(biao)
      {  ans++;
           printf("web %d:",i);
           int x;
           for(x = 1;x<=n;x++)
           {
             if(flag[x])
             {
               printf(" %d",x);
              // break;
             }
           }
          putchar('\n');
      }

    }
     printf("total: %d\n",ans);
  }
  return 0 ;
}


HDU2896 病毒侵袭 AC自动机

题目大意:给出n个病毒和n个网站,找出每一个网站中含有的病毒种类,并按病毒编号升序输出,最后统计含有病毒的网站个数。 分析:比较裸的AC自动机的题,我们可以在构造tire树的过程中顺便把编号...
 • AC_Gibson
 • AC_Gibson
 • 2015年05月08日 10:30
 • 752

hdu 2896 病毒侵袭(AC自动机)

病毒侵袭 Time Limit: 2000/1000 MS (Java/Others)    Memory Limit: 32768/32768 K (Java/Others) Total Sub...
 • acm_cxq
 • acm_cxq
 • 2016年07月16日 22:22
 • 739

HDU 2065 "红色病毒"问题 【附递推】

Problem Description 医学界发现的新病毒因其蔓延速度和Internet上传播的"红色病毒"不相上下,被称为"红色病毒",经研究发现,该病毒及其变种的DNA的一条单链中,胞嘧啶,...
 • Ramay7
 • Ramay7
 • 2015年12月10日 16:57
 • 407

[题解]HDU2896病毒侵袭、HDU3065病毒侵袭持续中

HDU2896病毒侵袭当太阳的光辉逐渐被月亮遮蔽,世界失去了光明,大地迎来最黑暗的时刻。。。。在这样的时刻,人们却异常兴奋――我们能在有生之年看到500年一遇的世界奇观,那是多么幸福的事儿啊~~ ...
 • Saramanda
 • Saramanda
 • 2017年03月07日 11:24
 • 351

HDU 3065 病毒侵袭持续中(AC自动机)

题目链接:点击打开链接 题意:求n个串在一个很长的串中出现的次数。 思路: 典型的AC自动机模板题。 细节参见代码: #include #include #include #include #...
 • weizhuwyzc000
 • weizhuwyzc000
 • 2016年03月22日 20:46
 • 969

【指数型母函数+非递归快速幂】【HDU2065】"红色病毒"问题

大一上学完数分上后终于可以搞懂指数型母函数了。。 需要一点关于泰勒级数的高数知识 题目在此: "红色病毒"问题 Time Limit: 1000/1000 MS (Ja...
 • zy691357966
 • zy691357966
 • 2015年01月24日 00:44
 • 823

hdu 2896 病毒入侵 AC自动机

当太阳的光辉逐渐被月亮遮蔽,世界失去了光明,大地迎来最黑暗的时刻。。。。在这样的时刻,人们却异常兴奋——我们能在有生之年看到500年一遇的世界奇观,那是多么幸福的事儿啊~~ 但网路上总有那么些网站...
 • Littlewhite520
 • Littlewhite520
 • 2017年05月13日 15:29
 • 171

记一次Linux系统被入侵的排查过程(一)

事件起因:某晚,22点左右,我在与某君电话中,突然发现电脑上QQ自动离线,然后又自动登录,开始以为QQ被盗了。电话完后,发现是网络不稳定引起的,由于小区宽带上个月才进电信光纤网,存在一些不稳定因素,是...
 • guoziweb
 • guoziweb
 • 2016年08月15日 15:14
 • 1672

一次Linux服务器被入侵和删除木马程序的经历

本文出自 “小小水滴” 博客,请务必保留此出处http://wangzan18.blog.51cto.com/8021085/1740113 一、背景     晚上看到有台服务器流量跑的很...
 • yuanfeng78790
 • yuanfeng78790
 • 2016年02月06日 10:35
 • 5768

病毒,入侵和网络攻击(摘抄)

1、反病毒技术 (1)特征码技术:最常用 (2)校验的技术 (3)启发式扫描的技术:以代码反汇编为基础 (4)虚拟机技术:让程序运行在安全沙盒中,等他解密解码后再利用特征值判断 (5)行为监...
 • define_us
 • define_us
 • 2016年04月26日 15:58
 • 167
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:hdu 病毒入侵
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)