openwrt uci常用命令

原创 2015年07月08日 09:52:50

1.修改 br-lan 的默认IP,网关,dns:

uci set network.lan.ipaddr=192.168.2.1      
uci set network.lan.gateway=192.168.1.1     
uci set network.lan.dns=8.8.8.8 
uci commit network
wifi down
wifi

2.作为sta模式连接到路由器

开启WIFI功能,MR10U刷OpenWrt默认没启用WIFI
uci set wireless.@wifi-device[0].disabled=0
uci commit wireless
wifi

创建wwan接口
uci set network.wwan=interface
uci set network.wwan.proto=dhcp
uci commit network

连接上级路由,
uci set wireless.radio0.channel=11  #与上级路由使用同样的通道
uci set wireless.@wifi-iface[0].network=wwan
uci set wireless.@wifi-iface[0].mode=sta
uci set wireless.@wifi-iface[0].ssid=ssid
uci set wireless.@wifi-iface[0].encryption=psk2 
uci set wireless.@wifi-iface[0].key=passwd  
uci commit wireless
wifi down
wifi
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。

相关文章推荐

uci命令系统详解

uci命令系统详解

OpenWrt wireless配置通过uci使其生效

2.配置无线 vi /etc/config/wireless config wifi-device  wlan0         option type     mac80211...

【openwrt新手】 uci 设置网络命令

 OPENWRT使用命令行设置无线和有线网络   在我们将路由器固件刷成开源的基于Linux内核的openwrt系统后,由于openwrt默认未安装WEB管理界面,所以我们需要先通过SSH或...

openwrt uci 命令实现中继

参考 http://blog.csdn.net/xiaoxiaozhu2010/article/details/23823523 但是自己在测试的时候,却发现结果跟上面的文章不太一样。于是总结了自己...

OpenWrt-uci命令系统

原文:http://developer.t-firefly.com/thread-1035-1-1.html 目录: 1.UCI命令 2.UCI的文件和流程 3.UCI 的文件语法 4.UC...

openwrt 脚本文件实现中继(uci命令)

上篇文章将了如何用uci命令实现中继。现在做个总结。直接写成脚本。#!/bin/ash#开启WIFI功能,OpenWrt默认没启用WIFIuci set wireless.@wifi-device[0...

Openwrt常用命令

AR系列分区地址 4M flash的分区地址: 分区名        起始地址        结束地址 ...

openwrt UCI API lua wiki

转载自https://wiki.openwrt.org/doc/techref/uci#usage_outside_of_openwrt UCI (Unified Configura...

OpenWrt UCI系统(转载)

原文地址:http://wiki.openwrt.org/zh-cn/doc/uci UCI系统 "uci"是"Unified Configuration Interface"(统一配置界面)...

【智能路由器】C代码调用uci的API读openwrt配置文件指南

【智能路由器】系列文章连接 http://blog.csdn.net/u012819339/article/category/5803489上篇博客讲解了命令行下uci的使用方法,本篇博客arvi...
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:深度学习:神经网络中的前向传播和反向传播算法推导
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)