qt菜单menu 和 cba

原创 2011年01月20日 13:27:00

// Create menu
m_menu = new QMenu(this);
m_menu->addAction("Menu item", this, SLOT(menuSlot()));

// Create Options CBA
QAction *optionsAction = new QAction("Options", this);
// Set defined menu into Options button
optionsAction->setMenu(m_menu);
optionsAction->setSoftKeyRole(QAction::PositiveSoftKey);
addAction(optionsAction);
 
// Create Exit CBA
QAction *backSoftKeyAction = new QAction(QString("Exit"), this);
backSoftKeyAction->setSoftKeyRole(QAction::NegativeSoftKey);
// Exit button closes the application
QObject::connect(backSoftKeyAction, SIGNAL(triggered()),
QApplication::instance(), SLOT(quit()));
addAction(backSoftKeyAction);

 

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 举报

相关文章推荐

QT中菜单Menu与工具栏Toolbar中各个Action的动态添加删除

就像Swing里面的Action一样,Qt里面也有一个类似的类,叫做QAction。顾名思义,QAction类保存有关于这个动作,也就是action的信息,比如它的文本描述、图标、快捷键、回调函数(也...
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:深度学习:神经网络中的前向传播和反向传播算法推导
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)