QT布局

原创 2013年12月02日 17:54:13

1.水平布局

 

#include <QApplication>
#include <QPushButton>
#include <QHBoxLayout>

int main(int argc, char *argv[])
{
  QApplication app(argc, argv);

  QWidget *window = new QWidget;
  QPushButton *button1 = new QPushButton("One");
  QPushButton *button2 = new QPushButton("Two");
  QPushButton *button3 = new QPushButton("Three");
  QPushButton *button4 = new QPushButton("Four");
  QPushButton *button5 = new QPushButton("Five");

  QHBoxLayout *layout = new QHBoxLayout;
  layout->addWidget(button1);
  layout->addWidget(button2);
  layout->addWidget(button3);
  layout->addWidget(button4);
  layout->addWidget(button5);

  window->setLayout(layout);
  window->show();

  return app.exec();

}

2.垂直布局
#include <QPushButton>
#include <QHBoxLayout>
#include <QVBoxLayout>
#include <QApplication>

int main(int argc, char *argv[])
{
  QApplication app(argc, argv);

  QWidget *window = new QWidget;
  QPushButton *button1 = new QPushButton("One");
  QPushButton *button2 = new QPushButton("Two");
  QPushButton *button3 = new QPushButton("Three");
  QPushButton *button4 = new QPushButton("Four");
  QPushButton *button5 = new QPushButton("Five");

  QVBoxLayout *layout = new QVBoxLayout;
  layout->addWidget(button1);
  layout->addWidget(button2);
  layout->addWidget(button3);
  layout->addWidget(button4);
  layout->addWidget(button5);

  window->setLayout(layout);
  window->show();

  return app.exec();

}

3.网格布局
#include <QApplication>
#include <QPushButton>
#include <QGridLayout>

int main(int argc, char *argv[])
{
  QApplication app(argc, argv);

  QWidget *window = new QWidget;
  QPushButton *button1 = new QPushButton("One");
  QPushButton *button2 = new QPushButton("Two");
  QPushButton *button3 = new QPushButton("Three");
  QPushButton *button4 = new QPushButton("Four");
  QPushButton *button5 = new QPushButton("Five");
  QPushButton *button6 = new QPushButton("Six");

  QGridLayout *layout = new QGridLayout;
  layout->addWidget(button1, 0 ,0);
  layout->addWidget(button2, 0, 1);
  layout->addWidget(button3, 1, 0);
  layout->addWidget(button4, 1, 1);//注意这几行
  layout->addWidget(button5, 2, 0);
  layout->addWidget(button6, 2, 1);

  window->setLayout(layout);
  window->show();

  return app.exec();

}
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。

相关文章推荐

QT布局管理文档

 • 2016-05-20 22:34
 • 863KB
 • 下载

QT布局,信号和槽PPT

 • 2014-03-20 08:42
 • 383KB
 • 下载

Qt学习——布局管理器QLayout类 .

常用的布局管理有QVBoxLayout,QHBoxLayout,QGridLayout。 下面是综合应用: 新建Qt Gui程序,基类为Dialog 头文件: view...

QT编程布局篇

 • 2012-08-11 13:01
 • 69KB
 • 下载

qboxlayout与qt布局(二)

一直被QLayout::setSizeConstraint()搞得很头大。其实,很大部分原因只能怪小弟我英文水平不过关,因为qt文档里已经说明得够清楚的了。如下: enum QLayout::Siz...

qt标签布局

Qt代码布局原理

 • 2015-04-18 00:25
 • 11KB
 • 下载

Qt 窗体布局

Qt 窗体布局 转自:http://www.cnblogs.com/qq78292959/archive/2012/08/13/2637209.html  布局相关对象及简介 窗体上...

Qt实现流式布局

内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:深度学习:神经网络中的前向传播和反向传播算法推导
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)