java深克隆浅克隆

138人阅读 评论(0) 收藏 举报
分类:
浅克隆:只复制当前类的简单属性
深克隆:复制当前类中的简单属性及复杂类型属性。
可能说的不是太清楚,运行如下代码就都清楚啦!

Student.java
package com.hitachi.clone;

import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.io.Serializable;

public class Student implements Cloneable,Serializable {

    /**
    * @Fields serialVersionUID : TODO 变量名称
    */
    private static final long serialVersionUID = 5474483935180730022L;

    private String name;

    private Integer age;

    private Professor professor;


    public String getName() {
        return name ;
    }


    public void setName(String name ) {
        this.name = name ;
    }


    public Integer getAge() {
        return age ;
    }


    public void setAge(Integer age ) {
        this.age = age ;
    }


    public Professor getProfessor() {
        return professor ;
    }


    public void setProfessor(Professor professor ) {
        this.professor = professor ;
    }

    /**
     *
     * @Description:浅克隆
     * @return: 返回结果描述
     * @return Object: 返回值类型
     * @throws
     */
    public Object shallowClone() {  
        Object o= null;  
        try {  
            o= super.clone();//Object 中的clone()识别出你要复制的是哪一个对象。  
        } catch(CloneNotSupportedException e ) {  
            System. out.println(e .toString());  
        }  
        return o ;  
    }
   
    /**
     *
     * @Description:深克隆
     * @return
     * @throws IOException
     * @throws ClassNotFoundException: 返回结果描述
     * @return Object: 返回值类型
     * @throws
     */
    public Object deepClone() throws IOException, ClassNotFoundException{
        ByteArrayOutputStream out= new ByteArrayOutputStream();
        ObjectOutputStream oos= new ObjectOutputStream(out );
        oos.writeObject( this);
       
        ByteArrayInputStream input= new ByteArrayInputStream(out.toByteArray());
        ObjectInputStream ois= new ObjectInputStream(input );
        return ois .readObject();
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Student [name=" + name + ", age=" + age + ", professor=" + professor + "]" ;
    }   
   
}
Professor.java
package com.hitachi.clone;

import java.io.Serializable;

public class Professor implements Serializable {
   
    /**
    * @Fields serialVersionUID : TODO 变量名称
    */
    private static final long serialVersionUID = -3321860827572727878L;

    private String name;
   
    private Integer age;
   
    public String getName() {
        return name ;
    }
   
    public void setName(String name ) {
        this.name = name ;
    }

    public Integer getAge() {
        return age ;
    }

    public void setAge(Integer age ) {
        this.age = age ;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Professor [name=" + name + ", age=" + age + "]" ;
    }
   
}
Test.java
package com.hitachi.clone;

import java.io.IOException;

public class Test {
   
    public static void main(String[] args) {
        Student stu= new Student();
        stu.setAge(23);
        stu.setName( "小鸟");
        Professor pro= new Professor();
        pro.setAge(42);
        pro.setName( "大鸟");
        stu.setProfessor( pro);
        Student stu2=(Student) stu.shallowClone();
        stu2.setAge(24);
        stu2.setName( "小小");
        stu2.getProfessor().setAge(43);
        System. out.println(stu );
        System. out.println(stu2 );
       
        Student stu1= new Student();
        stu1.setAge(23);
        stu1.setName( "小鸟");
        Professor pro1= new Professor();
        pro1.setAge(42);
        pro1.setName( "大鸟");
        stu1.setProfessor( pro1);
        try {
            Student stu3 = (Student) stu1.deepClone();
            stu3.setAge(24);
            stu3.setName( "小小");
            stu3.getProfessor().setAge(44);
            System. out.println(stu1 );
            System. out.println(stu3 );
        } catch (ClassNotFoundException e ) {
            e.printStackTrace();
        } catch (IOException e ) {
            e.printStackTrace();
        }
       
    }

}

查看评论

也谈java浅克隆与深克隆

如果我们有一个对象a,我们想得到它的一个克隆,那么我们该怎么做呢?最直观、最笨的方法是我们先new一个a的同类对象b,然后挨个拷贝a的属性给b中的相应属性。那么,这里马上就得引出两个概念:浅克隆与深克...
 • zhutulang
 • zhutulang
 • 2015年09月01日 22:11
 • 2507

Java对象的浅克隆和深克隆

为什么需要克隆      在实际编程过程中,我们常常要遇到这种情况:有一个对象A,在某一时刻A中已经包含了一些有效值,此时可能会需要一个和A完全相同新对象B,并且此后对B任何改动都不会影响到A中...
 • caomiao2006
 • caomiao2006
 • 2016年09月19日 23:39
 • 2056

java的clone() 深克隆与浅克隆的区别

克隆的目的:快速创建一个已有对象的副本。 克隆的步骤: 创建一个对象将原有对象的数据导入到新创建的数据中 1. Object的clone()源代码简介 ...
 • u012129558
 • u012129558
 • 2016年05月16日 16:36
 • 1712

Java对象克隆——浅克隆和深克隆的区别

1.浅克隆:只复制基本类型的数据,引用类型的数据只复制了引用的地址,引用的对象并没有复制,在新的对象中修改引用类型的数据会影响原对象中的引用。 2.深克隆:是在引用类型的类中也实现了clone,是cl...
 • Goskalrie
 • Goskalrie
 • 2016年03月03日 17:14
 • 1869

Java深克隆和浅克隆的原理及实现

Java中没有C++中所谓的拷贝构造函数,但是相应地提供了Cloneable接口。在Java中所有类都实现了clone()方法,因为Java中的所有类的父类Object具有clone()方法,而所有J...
 • u014599713
 • u014599713
 • 2016年04月09日 19:29
 • 407

java实现shadow clone(浅克隆)与深克隆(deep clone)

最近在学习设计模式中的prototype(原型)模式,提出了浅克隆与深克隆,当时甚是不解.于是在网上找了些资料,研究一下,才顿开茅塞.以下是笔人的一点小经验,可提供大家参考,不到之处还请大家点评. 克...
 • liuchao1211
 • liuchao1211
 • 2008年11月11日 17:09
 • 11956

设计模式之原型模式(深克隆,浅克隆)

原型模式就是java的克隆,这里主要讲一下java的深克隆和浅克隆。浅克隆就是只复制java对象中的基础类型,而java对象中的引用类型不会复制。深克隆就是即复制了基础类型又复制了引用类型。接下来先看...
 • chengxu2011
 • chengxu2011
 • 2013年01月05日 16:25
 • 1969

JS浅克隆与深克隆

因为近日的项目需要用到对数组做深克隆,所以做一个简要介绍与总结。 一开始听说这个概念的时候吓一跳,觉得高深莫测,有点怕怕啊。完了了解一下,哦,原来就这玩意啊~~~ 那么什么是深克隆,什么是...
 • sinat_17775997
 • sinat_17775997
 • 2017年04月23日 08:03
 • 824

对象的克隆——原型模式(三):浅克隆,深克隆

7.4 带附件的周报通过引入原型模式,Sunny软件公司OA系统支持工作周报的快速克隆,极大提高了工作周报的编写效率,受到员工的一致好评。但有员工又发现一个问题,有些工作周报带有附件,例如经理助理“小...
 • will130
 • will130
 • 2016年01月12日 21:15
 • 558

js深克隆与浅复制

一、js中的对象 谈到对象的克隆,必定要说一下对象的概念。 js中的数据类型分为两大类:原始类型和对象类型。(1)原始类型包括:数值、字符串、布尔值、null、undefined(2)对象类型包括...
 • Gytha_1
 • Gytha_1
 • 2017年08月29日 10:57
 • 221
  个人资料
  等级:
  访问量: 7206
  积分: 215
  排名: 34万+
  文章分类
  文章存档