CTcp基本网络通讯封装类

原创 2004年10月22日 19:53:00


// Tcp.h: 基本网络通讯封装类
//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////

#ifndef __TCP_H__
#define __TCP_H__

#include <winsock.h>
#pragma comment(lib, "wsock32.lib")  // search for wsock32 lib at compile time

#define WM_TCP  WM_APP+100

class CTcp 
{
public:
 CTcp();
 ~CTcp();


 //extern int sd_connect, sd_bind, sd_accept;
 int wsa_ok ;
 static void peek_message(void);
 static int get_local_ip(char *ip);
 
 int init();
 int exit();

 int bind_listen(int port,sockaddr_in& addr,long &err);
 
 int status(int  sd, char *type, int timeout=5);
 int bind(HWND hWnd, int port);
 int bind2(HWND hWnd, char *ip, int port);
 int accept(int sd, int timeout);
 int connect(char *hostname, int port, int timeout, int f_noblock);
 int connect2(char *bind_ip, char *hostname, int port, int timeout, int f_noblock);
 void disconnect(int sd);
 void close(int& sd);

 
 int send(int sd, char *buf, int len, int timeout=10);
 int recv(int sd, char *buf, int len, int timeout=10);
 int gethostnamebyip(char *ip, char *name);
 
 unsigned short htons(unsigned short);
 unsigned short ntohs(unsigned short);
 unsigned long int htonl(unsigned long int);
 unsigned long int ntohl(unsigned long int);
 unsigned __int64 ntohh(unsigned __int64);
 unsigned __int64 htonh(unsigned __int64);
 
 float htonf(float f);
 float ntohf(float f);
 double htond(double d);
 double ntohd(double d);
 
 char *get_remote_ip(int sd, char *ip);
 
};

#endif

------------------------------------------------------
// Tcp.cpp: implementation of the CTcp class.
//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////

#include "stdafx.h"
#include <winsock.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

#include "tcp.h"

extern WriteLog(char *file_name, char *format, ...);
extern WriteStat(char *format, ...);

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Construction/Destruction
//////////////////////////////////////////////////////////////////////

CTcp::CTcp()
{
 wsa_ok =0;
}

CTcp::~CTcp()
{

}

 

 

int CTcp::init()
{
 if(!wsa_ok)
 {
  WSAData wsa;

  //sd_bind =sd_connect =sd_accept =-1;
  if(WSAStartup(MAKEWORD(1, 1), &wsa) !=0)
   return -1;
  wsa_ok =1;
 }
 return 0;
}

int CTcp::exit()
{
  if(wsa_ok) WSACleanup();

  return 0;
}

int CTcp::status(int  sd, char *type, int timeout)
{
  fd_set rset, wset, eset;
  fd_set FAR *prset =NULL, *pwset =NULL, *peset =NULL;
  struct timeval tval;
  int i, status, err_no =0;
  time_t t1, t2;
  MSG msg;

  tval.tv_sec =0;
  tval.tv_usec =1;
  time(&t1);
  t2 =t1;
  while(t2-t1 < timeout)
  {
    FD_ZERO(&rset);
    FD_ZERO(&wset);
    FD_ZERO(&eset);

    for(i =0; i<(int)strlen(type); i++)
    {
      if(type[i] =='r') { FD_SET(sd, &rset); prset =&rset; }
      if(type[i] =='w') { FD_SET(sd, &wset); pwset =&wset; }
      if(type[i] =='e') { FD_SET(sd, &eset); peset =&eset; }
    }
    status =select(-1, prset, pwset, peset, &tval);
 err_no =WSAGetLastError();
 int err=GetLastError();
 //WriteStat("select err_no=%d, err=%d", err_no, err);
    time(&t2);
 if(status ==0)
    {
      if(PeekMessage(&msg, 0, NULL, NULL, PM_REMOVE))
      {
        TranslateMessage(&msg);
        DispatchMessage(&msg);
        if(msg.message ==WM_QUIT)
  {
   //WSASetLastError(WSAETIMEOUT);
   return -1;
  }
      }
      if(t2-t1 <timeout) continue;
      else
      {
        if(prset) FD_CLR((UINT)sd,&rset);
        if(pwset) FD_CLR((UINT)sd,&wset);
        if(peset) FD_CLR((UINT)sd,&eset);
        WSASetLastError(WSAEWOULDBLOCK);
        return -10;
      }
    }

    if(peset && FD_ISSET(sd, peset))
    {
      if(prset !=NULL) FD_CLR((UINT)sd,&rset);
      if(pwset !=NULL) FD_CLR((UINT)sd,&wset);
      if(peset !=NULL) FD_CLR((UINT)sd,&eset);
      //err_no =WSAGetLastError();
      /*
      len =sizeof(errno);
      getsockopt(sd, SOL_SOCKET, SO_ERROR, (char *)&errno, &len);
      */
   WSASetLastError(err_no);
      return -1;
    }
    if((prset && FD_ISSET(sd, prset)) || (pwset && FD_ISSET(sd, pwset)))
    {
      //err_no =WSAGetLastError();
      /*
      len =sizeof(errno);
      getsockopt(sd, SOL_SOCKET, SO_ERROR, (char *)&errno, &len);
      */
    }
    if(prset !=NULL) FD_CLR((UINT)sd,&rset);
    if(pwset !=NULL) FD_CLR((UINT)sd,&wset);
    if(peset !=NULL) FD_CLR((UINT)sd,&eset);

    //if(status <0)
      //err_no =WSAGetLastError();
 WSASetLastError(err_no);
    if(err_no ==WSAEINTR)
 {
  return WSAEINTR;
 }
    if(err_no)
    {
      return -1;
    }
    else break;
  }

  return 0;
}

int CTcp::bind(HWND hWnd, int port)
{
 struct sockaddr_in addr;
    char temp[200];
    int sd;

    sd =-1;
 if((sd =socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP)) <0)
 {
  sprintf(temp, "socket failed! errno:%d", WSAGetLastError());
  return -1;
 }

 memset(&addr, 0, sizeof(addr));

 addr.sin_family =AF_INET;
 addr.sin_port =htons((unsigned short)port);
    int l =1;
    setsockopt(sd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, (char *)&l, sizeof(l));
    /*setsockopt(sd, SOL_SOCKET, SO_REUSEPORT, (char *)&l, sizeof(l));*/
 if(::bind(sd, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr)) <0)
 {
      sprintf(temp, "bind failed! errno:%d", WSAGetLastError());
   closesocket(sd);
      return -1;
 }
 if(hWnd && WSAAsyncSelect(sd, hWnd, WM_TCP, FD_ACCEPT) !=0)
    {
      sprintf(temp, "tcp_bind:WSAAsyncSelect failed!");
      closesocket(sd);
      return -2;
    }
    //sd_bind =sd;
    listen(sd, 5);
    return sd;
}

int CTcp::bind2(HWND hWnd, char *ip, int port)
{
 struct sockaddr_in addr;
    char temp[200];
    int sd;

    sd =-1;
 if((sd =socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP)) <0)
 {
  sprintf(temp, "socket failed! errno:%d", WSAGetLastError());
  return -1;
 }

 if(ip && *ip)
 {
  memset(&addr, 0, sizeof(addr));
  ULONG ul =inet_addr(ip);
  if(ul ==0xffffffff)
  {
   closesocket(sd);
   return -1;
  }
  else addr.sin_addr.s_addr=ul;
 }
 
 memset(&addr, 0, sizeof(addr));

 addr.sin_family =AF_INET;
 addr.sin_port =htons((unsigned short)port);
    int l =1;
    setsockopt(sd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, (char *)&l, sizeof(l));
    /*setsockopt(sd, SOL_SOCKET, SO_REUSEPORT, (char *)&l, sizeof(l));*/
 if(::bind(sd, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr)) <0)
 {
      sprintf(temp, "bind failed! errno:%d", WSAGetLastError());
   closesocket(sd);
      return -1;
 }
 if(hWnd && WSAAsyncSelect(sd, hWnd, WM_TCP, FD_ACCEPT) !=0)
    {
      sprintf(temp, "tcp_bind:WSAAsyncSelect failed!");
      closesocket(sd);
      return -2;
    }
    //sd_bind =sd;
    listen(sd, 5);
    return sd;
}

int CTcp::accept(int sd, int timeout)
{
  int sd_acc =-1;
  struct sockaddr_in sa;
  int len;
  /*unsigned long l;*/

  if(status(sd, "rw", timeout) <0)
    return -1;
  len =sizeof(sa);
  if((sd_acc =::accept(sd, (struct sockaddr *)&sa, &len)) <0)
    return -1;
  //sd_accept =sd_acc;
  /*  l =1;
    if(ioctlsocket(sd_acc, FIONBIO, &l) <0)
    {
      closesocket(sd);
      return -1;
    }*/
  return sd_acc;
}

int CTcp::connect(char *hostname, int port, int timeout, int f_noblock)
{
    struct hostent *hp;
    struct sockaddr_in addr;
    char temp[200];
    unsigned long ul;
    long l;
    int sd =-1, ret;
    time_t t1, t2;

    sd =-1;
 if((sd =::socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP)) <0)
 {
  sprintf(temp, "socket failed! errno:%d", WSAGetLastError());
  return -1;
 }

 memset(&addr, 0, sizeof(addr));

    ul =inet_addr(hostname);
    if(ul ==0xffffffff)
    {
   if((hp =gethostbyname(hostname)) ==NULL)
   {
        sprintf(temp, "gethostbyname and inet_addr failed! errno:%d", WSAGetLastError());
     closesocket(sd);
        return -1;
      }
   memcpy(&addr.sin_addr, hp->h_addr, hp->h_length);
 }
    else  addr.sin_addr.s_addr=ul;

 addr.sin_family =AF_INET;
 addr.sin_port =htons((unsigned short)port);
    l =1;
    if(/*f_noblock && */ioctlsocket(sd, FIONBIO, (unsigned long *)&l) <0)
    {
      closesocket(sd);
      return -1;
    }
    /*if(setsockopt(sd, IPPROTO_TCP, TCP_NODELAY, (char *)&l, sizeof(l)) <0)
    {
      closesocket(sd);
      return -1;
    }*/
    time(&t1);
 int counter=0;
    while((ret =::connect(sd, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr))) !=0)
    {
  
      time(&t2);
      if((t2 -t1) > timeout)
      {
        closesocket(sd);
        return -1;
      }
      peek_message();
      int err_no =WSAGetLastError();
   if(ret ==SOCKET_ERROR)
   {
    if(counter++>10)
    {
     Sleep(100);
     counter=0;
    }
    if(err_no ==WSAEISCONN) break;
   }
   else if(err_no ==WSAEWOULDBLOCK /*|| err_no ==WSAEINPROGRESS*/ || err_no ==WSAEALREADY)
   {
          continue;
   }
          else
   {
  closesocket(sd);
     return -1;
   }
 }
    if(status(sd, "we", timeout) <0)
    {
      sprintf(temp, "status:Á¬½Ó·þÎñÆ÷ʧ°Ü!/n¼ì²é·þÎñÆ÷¶Ë³ÌÐòÊÇ·ñÔËÐÐ/nÇÒÖ÷»úµØÖ·ÊÇ·ñ%s, ¶Ë¿ÚÊÇ·ñ%d/n"
                    "errno=%d",
            hostname, port, WSAGetLastError());
      closesocket(sd);
      return -1;
    }

    //sd_connect =sd;
    return sd;
}

int CTcp::connect2(char *bind_ip, char *hostname, int port, int timeout, int f_noblock)
{
    struct hostent *hp;
    struct sockaddr_in addr;
    char temp[200];
    unsigned long ul;
    long l;
    int sd =-1, ret;
    time_t t1, t2;

    sd =-1;
 if((sd =socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP)) <0)
 {
  sprintf(temp, "socket failed! errno:%d", WSAGetLastError());
  return -1;
 }

 if(bind_ip && *bind_ip)
 {
  memset(&addr, 0, sizeof(addr));
  addr.sin_family =AF_INET;
  ul =inet_addr(bind_ip);
  if(ul ==0xffffffff)
  {
   closesocket(sd);
   return -1;
  }
  else addr.sin_addr.s_addr=ul;

  if(::bind(sd, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr)) <0)
  {
    sprintf(temp, "tcp_connect: bind failed! errno:%d", WSAGetLastError());
    closesocket(sd);
    return -1;
  }
 }

 memset(&addr, 0, sizeof(addr));

    ul =inet_addr(hostname);
    if(ul ==0xffffffff)
    {
   if((hp =gethostbyname(hostname)) ==NULL)
   {
        sprintf(temp, "gethostbyname and inet_addr failed! errno:%d", WSAGetLastError());
     closesocket(sd);
        return -1;
      }
   memcpy(&addr.sin_addr, hp->h_addr, hp->h_length);
 }
    else  addr.sin_addr.s_addr=ul;

 addr.sin_family =AF_INET;
 addr.sin_port =htons((unsigned short)port);
    l =1;
    if(/*f_noblock && */ioctlsocket(sd, FIONBIO, (unsigned long *)&l) <0)
    {
      closesocket(sd);
      return -1;
    }
    /*if(setsockopt(sd, IPPROTO_TCP, TCP_NODELAY, (char *)&l, sizeof(l)) <0)
    {
      closesocket(sd);
      return -1;
    }*/
    time(&t1);
 int counter=0;
    while((ret =::connect(sd, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr))) !=0)
    {
      time(&t2);
      if((t2 -t1) > timeout)
      {
        closesocket(sd);
        return -1;
      }
      peek_message();
      int err_no =WSAGetLastError();
   if(ret ==SOCKET_ERROR)
   { 
    if(counter++>10)
    {
     Sleep(100);
     counter=0;
    }

    if(err_no ==WSAEISCONN) break;
   }
   else if(err_no ==WSAEWOULDBLOCK /*|| err_no ==WSAEINPROGRESS*/ || err_no ==WSAEALREADY)
   {
             continue;
   }
          else
   {
  closesocket(sd);
     return -1;
   }
 }
    if(status(sd, "we", timeout) <0)
    {
      sprintf(temp, "status:Á¬½Ó·þÎñÆ÷ʧ°Ü!/n¼ì²é·þÎñÆ÷¶Ë³ÌÐòÊÇ·ñÔËÐÐ/nÇÒÖ÷»úµØÖ·ÊÇ·ñ%s, ¶Ë¿ÚÊÇ·ñ%d/n"
                    "errno=%d",
            hostname, port, WSAGetLastError());
      closesocket(sd);
      return -1;
    }

    //sd_connect =sd;
    return sd;
}

 

void CTcp::disconnect(int sd)
{
  if(sd >0)
  {
    closesocket(sd);
    //if(sd ==sd_connect) sd_connect =-1;
    //if(sd ==sd_accept) sd_accept =-1;
    //if(sd ==sd_bind) sd_bind =-1;
  }
}

int CTcp::send(int sd, char *buf, int len, int timeout)
{
  int len1, len_send =0;
  time_t t1, t2;

  len_send =0;
  time(&t1);
  t2 =t1;
 int counter=0;
  while(len_send <len)
  {
    if(t2-t1 >timeout)
      return len_send;
    if(status(sd, "w", timeout-(t2-t1)) <0)
 {
      return len_send;
 }
    if((len1 =::send(sd, &buf[len_send], len-len_send, 0)) <=0)
    {
      if(len1 ==SOCKET_ERROR && GetLastError() ==WSAEWOULDBLOCK)
      {
        time(&t2);
  
  if(counter++>100)
    {
     Sleep(100);
     counter=0;
    }

        continue;
      }
      return len_send;
    }
    len_send +=len1;
    time(&t2);

  }

  return len_send;
}

int CTcp::recv(int sd, char *buf, int len, int timeout)
{
  int len1, len_recv;
  time_t t2, t1;

  len_recv =0;
  time(&t1);
  t2 =t1;

  int err =0;
  int counter=0;
  while(len_recv <len)
  {
    if(t2 -t1 >timeout)
 {
  WSASetLastError(err);
  return len_recv;
 }
    if(status(sd, "r", timeout-(t2-t1)) <0)
    {
  err =WSAGetLastError();
  //WriteStat("tcp_status err=%d", WSAGetLastError());
  WSASetLastError(err);
  return len_recv;
 }

 if((len1 =::recv(sd, &buf[len_recv], len-len_recv, 0)) <=0)
     {
  err =WSAGetLastError();
  //WriteStat("recv err=%d, len1=%d", err, len1);
       if(timeout ==0) break;
       if(len1 ==SOCKET_ERROR && err ==WSAEWOULDBLOCK)
       {
         time(&t2);

  if(counter++>100)
    {
     Sleep(100);
     counter=0;
    }

  continue;
       }
    WSASetLastError(err);
       return len_recv;
    }
    len_recv +=len1;
    time(&t2);
  }
  WSASetLastError(err);
  return len_recv;
}

int CTcp::gethostnamebyip(char *ip, char *host)
{
  struct hostent *hp;
  struct in_addr ul;

  host[0] =0;
  ul.S_un.S_addr =inet_addr(ip);
  if(ul.S_un.S_addr ==0xFFFFFFFF) return -1; // ip error or ip is hostname

  hp =gethostbyaddr((char *)&ul, 4, AF_INET);
  if(hp ==NULL) return -1;  // can not get hostname
  strcpy(host, hp->h_name);

  return 0;
}

int CTcp::get_local_ip(char *ip)
{
  struct hostent *hp;
  char host[50], *p;

  if(gethostname(host, sizeof(host)) <0) return -1;

  hp =gethostbyname(host);
  if(hp ==NULL) return -1;
  p =(char *)hp->h_addr;
  wsprintfA(ip, "%d.%d.%d.%d", (int)p[0]&0xFF, (int)p[1]&0xFF, (int)p[2]&0xFF, (int)p[3]&0xFF);

  return 0;
}

char* CTcp::get_remote_ip(int sd, char *ip)
{
  struct sockaddr_in addr_in;
  int len =sizeof(addr_in);
  char *p1;

  if(sd <0) return  NULL;
  if(getpeername(sd, (struct sockaddr *)&addr_in, &len) <0)
    return NULL;
  p1 =(char *)&addr_in.sin_addr;
  sprintf(ip, "%d.%d.%d.%d", ((int)p1[0]) &0xff, ((int)p1[1]) &0xff, (int)p1[2] &0xff, (int)p1[3]&0xff);
 
  return ip;
}

unsigned short CTcp::htons(unsigned short s)
{
 return ::htons(s);
}

unsigned short CTcp::ntohs(unsigned short s)
{
 return ::ntohs(s);
}

unsigned long int CTcp::htonl(unsigned long int l)
{
 return ::htonl(l);
}

unsigned long int CTcp::ntohl(unsigned long int l)
{
 return ::ntohl(l);
}

float CTcp::htonf(float f)
{
  unsigned char *p, p0, p1;

  if(htons(1) ==1) return f;
  p =(unsigned char *)&f;
  p0 =p[0];
  p1 =p[1];
  p[0] =p[3];
  p[3] =p0;
  p[1] =p[2];
  p[2] =p1;

  return f;
}

float CTcp::ntohf(float f)
{
  unsigned char *p, p0, p1;

  if(ntohs(1) ==1) return f;

  p =(unsigned char *)&f;
  p0 =p[0];
  p1 =p[1];
  p[0] =p[3];
  p[3] =p0;
  p[1] =p[2];
  p[2] =p1;
  return f;
}

double CTcp::htond(double d)
{
  unsigned char *p, p0, p1, p2, p3;

  if(htons(1) ==1) return d;

  p =(unsigned char *)&d;
  p0 =p[0];
  p1 =p[1];
  p2 =p[2];
  p3 =p[3];
  p[0] =p[7];
  p[7] =p0;
  p[1] =p[6];
  p[6] =p1;
  p[2] =p[5];
  p[5] =p2;
  p[3] =p[4];
  p[4] =p3;

  return d;
}

double CTcp::ntohd(double d)
{
  unsigned char *p, p0, p1, p2, p3;

  if(ntohs(1) ==1) return d;

  p =(unsigned char *)&d;
  p0 =p[0];
  p1 =p[1];
  p2 =p[2];
  p3 =p[3];
  p[0] =p[7];
  p[7] =p0;
  p[1] =p[6];
  p[6] =p1;
  p[2] =p[5];
  p[5] =p2;
  p[3] =p[4];
  p[4] =p3;

  return d;
}

unsigned __int64 CTcp::htonh(unsigned __int64 d)
{
  unsigned char *p, p0, p1, p2, p3;

  if(htons(1) ==1) return d;

  p =(unsigned char *)&d;
  p0 =p[0];
  p1 =p[1];
  p2 =p[2];
  p3 =p[3];
  p[0] =p[7];
  p[7] =p0;
  p[1] =p[6];
  p[6] =p1;
  p[2] =p[5];
  p[5] =p2;
  p[3] =p[4];
  p[4] =p3;

  return d;
}

unsigned __int64 CTcp::ntohh(unsigned __int64 d)
{
  unsigned char *p, p0, p1, p2, p3;

  if(ntohs(1) ==1) return d;

  p =(unsigned char *)&d;
  p0 =p[0];
  p1 =p[1];
  p2 =p[2];
  p3 =p[3];
  p[0] =p[7];
  p[7] =p0;
  p[1] =p[6];
  p[6] =p1;
  p[2] =p[5];
  p[5] =p2;
  p[3] =p[4];
  p[4] =p3;

  return d;
}

void CTcp::peek_message(void)
{
  MSG msg;

  if(PeekMessage(&msg, NULL, 0, 0, PM_REMOVE))
  {
    TranslateMessage(&msg);
    DispatchMessage(&msg);
  }
}

int CTcp::bind_listen(int port,sockaddr_in& addr,long &err)
{

 int sock;
 

 
 sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);   // Create socket
 
 addr.sin_family = AF_INET;      // Address family Internet
 addr.sin_port = htons (port);     // Assign port 'port' to this socket
 addr.sin_addr.s_addr = htonl (INADDR_ANY);  // No destination
 
 if (::bind (sock, (LPSOCKADDR) &addr, sizeof (addr)) == SOCKET_ERROR)
 {
  closesocket (sock);
  err = WSAGetLastError ();
  return -1;
 }
 
 if (::listen (sock, 10) == SOCKET_ERROR)
 {
  closesocket (sock);
  err = WSAGetLastError ();
  return -1;
 }
 return sock;
}

void CTcp::close(int &sd)
{
 shutdown(sd,0);
 closesocket(sd);
 sd = INVALID_SOCKET;
}

[原创]IRC命令之CTCP

CTCP命令:Version:?????????????? /ctcp 昵称 versionUserinfo:????????????? /ctcp 昵称 userinfoClientinfo:???...
 • s0sho7
 • s0sho7
 • 2004年08月30日 13:37
 • 723

java中的基本数据类型与封装类

Java提供了一组基本数据类型,包括boolean, byte, char, short,  int, long, float, double, void. 同时,java也提供了这些类型的封装类,分...
 • xiexieivy
 • xiexieivy
 • 2014年10月18日 18:41
 • 601

第二章 网络通信基本原理

主要内容: 1、通信系统基本组成; 2、数据编码方法; 3、差错处理技术; 4、多路复用技术; 5、两种常规传输控制规程; 一、通信系统基本组成 1、信源/信宿 信号的发送/接收者 数据:  静态...
 • renjiewen1995
 • renjiewen1995
 • 2016年05月28日 01:13
 • 2061

Java Grammar : 基本数据类型与封装类

java基本数据类型与封装类 基本数据类型:boolean、byte、short、int、long、char、float、double 对应封装类:Boolean、Byte、Short、Integer...
 • qq_22717679
 • qq_22717679
 • 2015年03月17日 09:52
 • 406

JAVA中基本数据类型和封装类的区别Integer和Double为例

int 为基本类型,Integer是int对应的封装类,或称包装类,是对象。                int                       Integer 初始值: 0    ...
 • fresh_coder2014
 • fresh_coder2014
 • 2016年03月14日 10:57
 • 3762

八种基本数据类型的大小以及他们的封装类

Java中分为两大数据类型 :基本数据类型和引用数据类型 基本数据类型分为8种: 基本类型:byte 二进制位数:8 包装类:java.lang.Byte 最小值:Byte.MIN_VALUE...
 • qq_28007533
 • qq_28007533
 • 2017年01月02日 17:26
 • 976

java八种基本数据类型的大小,以及他们的封装类

在我们面试或者考试过程中经常会考到八种基本数据类型以及它们的封装类,那么有哪八种基本数据类型呢?它们的封装类又是什么呢?     首先,八种基本数据类型分别是:int、short、f...
 • klp098
 • klp098
 • 2016年04月20日 10:58
 • 1070

Java基本数据对应的封装类

Java基本数据对应的封装类 在java中一切都是以类为基础的,并且java对基本的数据类型也进行了封装,如下所示,将介绍几个基本的数据类型及其封装类: 1 Boolean VS bool...
 • shineflowers
 • shineflowers
 • 2014年02月24日 14:11
 • 2138

android的网络通讯(Http通讯)封装类

android网络通讯工具类封装 在android开发中经常会用到网络通许,而这个模块在绝大多数的app开发中都会用到,然而每次开发都要去重写的话是非常耗时的,效率也不高。那么我们何不把这种经常用到...
 • oQiHaoGongYuan
 • oQiHaoGongYuan
 • 2015年09月11日 10:51
 • 733

java基本数据类型、对应的封装类以及字符串之间的相互转换

自学到这里,看完书有点乱,整理一下 自
 • feiyudiaoling
 • feiyudiaoling
 • 2016年05月09日 17:02
 • 2481
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:CTcp基本网络通讯封装类
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)