Delphi比较二维数组是否一样

原创 2011年01月15日 12:14:00

Delphi比较二维数组是否一样

Delphi二维数组,Delphi比较数组,Delphi比较二维数组

一句话: 用 CompareMem 对比内存即可.

{对比静态数组}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
arr1: array[0..3] of AnsiChar;
arr2: array[0..3] of Byte;
begin
arr1[0] := 'A'; arr1[1] := 'B'; arr1[2] := 'C'; arr1[3] := 'D';
arr2[0] := 65; arr2[1] := 66; arr2[2] := 67; arr2[3] := 68;

if CompareMem(@arr1, @arr2, SizeOf(arr1)) then
ShowMessage('arr1 与 arr2 中的数据相同');
end;
{对比动态数组}

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
arr1: array of AnsiChar;
arr2: array of Byte;
begin
SetLength(arr1, 4);
SetLength(arr2, 4);
arr1[0] := 'A'; arr1[1] := 'B'; arr1[2] := 'C'; arr1[3] := 'D';
arr2[0] := 65; arr2[1] := 66; arr2[2] := 67; arr2[3] := 68;

if CompareMem(arr1, arr2, SizeOf(arr1)) then
ShowMessage('arr1 与 arr2 中的数据相同');
end;
{多维数组也一样}

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
arr1: array[0..1, 0..1] of AnsiChar;
arr2: array[0..1, 0..1] of Byte;
begin
arr1[0,0] := 'A'; arr1[0,1] := 'B'; arr1[1,0] := 'C'; arr1[1,1] := 'D';
arr2[0,0] := 65; arr2[0,1] := 66; arr2[1,0] := 67; arr2[1,1] := 68;

if CompareMem(@arr1, @arr2, SizeOf(arr1)) then
ShowMessage('arr1 与 arr2 中的数据相同');
end;

相关文章推荐

php 二维数组排序比较 1 —— 冒泡排序法

function bubble_sort(&$sort,&$a,$type='asc'){ $len = count($a); if($type=='desc'){ //从大到小 for(...

二维数组最大值最小值

 • 2017年06月23日 10:13
 • 2KB
 • 下载

二维数组中查找指定数是否存在?

剑指offer里面的题目。 题目描述:在一个二维数组中,每一行都按照从左到右递增的顺序排序,每一列都按照从上到下递增的顺序排序。请完成一个函数,输入这样的二维数组和一个整数,判断数组中是否有该整数存...

二维数组专题总结

 • 2012年02月02日 21:01
 • 47KB
 • 下载

二维数组中查找是否存在一个数

在一个二维数组中,每一行都按照从左到右递增的顺序排序,每一列都按照从上到下的递增的顺序排列。写一个函数,输入这样的一个二维数组和一个整数,判断数组中是否含有该整数。例如下面的二维数组就是每行,每列都的...
 • wsdssss
 • wsdssss
 • 2016年11月21日 15:53
 • 435

鞍点 二维数组鞍点

 • 2014年04月07日 14:36
 • 644B
 • 下载

c语言寻找二维数组中的鞍点

 • 2015年11月06日 19:34
 • 2KB
 • 下载

二维数组中查找某个数是否存在

问题描述:在一个二维数组中,每一行按照从左道右递增的顺序排列,每一列按照从上到下递增的顺序排列。给定一个数值,判断二维数组中是否存在这个数字。 思路分析:首先选取数组中右上角的数字,如果该数字等于要...
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:Delphi比较二维数组是否一样
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)