JScript Array对象的几个原型方法

原创 2006年06月08日 14:58:00
Array.prototype.inArray = function (value) {
for (var i = 0; i < this.length; i++) {
if (this[i] === value) {
return true;
}
}
return false;
};

Array.prototype.max = function(){
for (var i = 1, max = this[0]; i < this.length; i++){
if (max < this[i]) {
max = this[i];
}
return max;
};

Array.prototype.min = function(){
for (var i = 1, min = this[0]; i < this.length; i++){
if (min > this[i]) {
min = this[i];
}
return min;
};

Array.prototype.indexOf = function(p_var)
{
for (var i=0; i<this.length; i++)
{
if (this[i] == p_var)
{
return(i);
}
}
return(-1);
}

Array.prototype.exists = function(p_var) {return(this.indexOf(p_var) != -1);}

Array.prototype.queue = function(p_var) {this.push(p_var)}

Array.prototype.dequeue = function() {return(this.shift());}

Array.prototype.removeAt = function(p_iIndex) {return this.splice(p_iIndex, 1);}

Array.prototype.remove = function(o)
{
var i = this.indexOf(o);
if (i>-1)
{
this.splice(i,1);
}
return (i>-1);
}

Array.prototype.clear = function()
{
var iLength = this.length;
for (var i=0; i < iLength; i++)
{
this.shift();
}
}

Array.prototype.addArray = function(p_a)
{
if (p_a)
{
for (var i=0; i < p_a.length; i++)
{
this.push(p_a[i]);
}
}
}

Array.prototype.Unique = function()
{
var a = {}; for(var i=0; i<this.length; i++)
{
if(typeof a[this[i]] == "undefined")
a[this[i]] = 1;
}
this.length = 0;
for(var i in a)
this[this.length] = i;
return this;
};

Array.prototype.indexOf = function(obj, fromIndex)
{
if (fromIndex == null)
{
fromIndex = 0;
}
else if (fromIndex < 0)
{
fromIndex = Math.max(0, this.length + fromIndex);
}

for (var i = fromIndex; i < this.length; i++)
{
if (this[i] === obj)
{
return i;
}
}

return-1;
};

Array.prototype.lastIndexOf = function(obj, fromIndex)
{
if (fromIndex == null)
{
fromIndex = this.length - 1;
}
else if (fromIndex < 0)
{
fromIndex=Math.max(0, this.length+fromIndex);
}

for (var i = fromIndex; i >= 0; i--)
{
if (this[i] === obj)
{
return i;
}
}

return -1;
};

Array.prototype.insertAt = function(o, i)
{
this.splice(i, 0, o);
};

Array.prototype.insertBefore = function(o, o2)
{
var i = this.indexOf(o2);

if (i == -1)
{
this.push(o);
}
else
{
this.splice(i, 0, o);
}
};

Array.prototype.remove = function(o)
{
var i = this.indexOf(o);

if (i != -1)
{
this.splice(i, 1);
}
};

Array.prototype.mm=function()
{
var a={}, m=0, n="";
for(var i=0; i<this.length; i++)
a[this[i]]?++a[this[i]]:a[this[i]]=1;
for(i in a){m=Math.max(m, a[i]); if(m==a[i]) n=i;}
return {"variable": n, "times": m};
}

JavaScript Array 原型方法 大盘点

数组是一个超常用的数据结构,JavaScript的数组方法都有什么怎样的特性呢?是时候一探究竟了。JavaScript中数组是一个对象,默认的赋值是传了一个引用。针对结果是引用还是拷贝,对原数组的变更...
 • zccz14
 • zccz14
 • 2016年06月04日 13:12
 • 2664

JavaScript数组去重的原型方法

本文主要说明两种原型方法来过滤数组中的重复元素。 方法一: 思路:1)构建一个新的数组存放结果;           2)for循环中每次从原数组中取出一个元素,用这个元素循环与结果数组对比;    ...
 • u010297791
 • u010297791
 • 2017年02月14日 16:32
 • 604

请给Array本地对象增加一个原型方法,它的用途是删除数组条目中重复的条目(可能有多个),返回值是一个包含被删除的重复条目的新数组。

请给Array本地对象增加一个原型方法,它的用途是删除数组条目中重复的条目(可能有多个),返回值是一个包含被删除的重复条目的新数组。 ...
 • yuzhongkai
 • yuzhongkai
 • 2016年03月28日 15:01
 • 1076

请给Array本地对象增加一个原型方法,它用于删除数组条目中重复的条目(可能有多个),返回值是一个包含被删除的重复条目的新数组

Array.prototype.distinct = function() {     var ret = [];     for (var i = 0; i this....
 • hefenglian
 • hefenglian
 • 2016年12月08日 09:56
 • 918

给Array本地对象增加一个原型方法

笔试题:请给Array本地对象增加一个原型方法,它的用途是删除数组条目中重复的条目(可能有多个),返回值是一个仅包含被删除的重复条目的新数组。 给Array添加一个原型方法 ...
 • zbhzbn
 • zbhzbn
 • 2015年08月18日 20:59
 • 2258

javascript中扩展Array类的原型

在js中,只要是类就有原型,不管它是自定义类还是js的内置类,我们可以通过修改内置类的原型,让js基本类型的对象获得其它功能。 下面,我们来扩展一下Array类的原型.  //扩展Array类,实...
 • zhangyingchengqi
 • zhangyingchengqi
 • 2015年04月02日 10:56
 • 1843

js编程:请给Array本地对象增加一个原型方法,它用于删除数组条目中重复的条目(可能有多个),返回值是一个包含被删除的重复条目的新数组。

题目的意思是既要在原有的数组里删除掉重复的条目,又要把有重复条目的数字放到另一个数组里。Array.prototype.del(){ var arr=[]; for(var i=0;i...
 • sinat_35803474
 • sinat_35803474
 • 2017年03月29日 20:23
 • 556

Microsoft JScript 运行时错误: 对象不支持此属性或方法

在64位机器上,如果COM组件没有错误(例如:可以通过C++、IE调用),但不能在控制台用JavaScript调用(通过cscript运行JavaScript),则可能是因为控制台与COM组件的位数不...
 • cqdjyy01234
 • cqdjyy01234
 • 2017年03月11日 21:40
 • 247

在Array原型链上扩展remove,contain等方法所遇到的坑

 相信jser兄弟们肯定会碰到这样一个问题, 在做数组类的操作的时候,会要求删除数组中的一个元素;亦或是判断某值是否存在于这个数组; OK,拿删除数组元素举例,扩展方法为: Array...
 • oaa608868
 • oaa608868
 • 2016年12月07日 15:34
 • 626

js类方法,对象方法,原型的理解

function People(name) { this.name=name; //对象方法 this.Introduce=function(){ alert("My name is "+t...
 • zhoujianghua_2008
 • zhoujianghua_2008
 • 2014年09月11日 10:18
 • 8746
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:JScript Array对象的几个原型方法
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)