JDBC数据库的连接

转载 2015年07月09日 14:52:56
切换到bin目录下,F:\MySQL\MySQL Server 5.7\bin,mysql.exe -p mysql -h 127.0.0.1 -u root -p
package package01;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

public class JdbcTest {
	public static void main(String[] args) throws Exception {
		test(); 
	}
	static void test() throws SQLException, ClassNotFoundException {
		// 1.注册驱动
		DriverManager.registerDriver(new com.mysql.jdbc.Driver());
		System.setProperty("jdbc.drivers", "com.mysql.jdbc.Driver");
		Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");// 推荐方式

		// 2.建立连接
		String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/test";
		String user = "root";
		String password = "5201314";
		Connection conn = DriverManager.getConnection(url, user, password);
		System.out.println(conn.getClass().getName());
		// 3.创建语句
		Statement st = conn.createStatement();
		System.out.println(st.getClass().getName());

		// 4.执行语句
		ResultSet rs = st.executeQuery("select * from test.personinfo");
		System.out.println(rs.getClass().getName());
		// 5.处理结果
		while (rs.next()) {
			System.out.println(rs.getObject(1) + "\t" + rs.getObject(2) + "\t"
					+ rs.getObject(3) + "\t" + rs.getObject(4));
		}
		// 6.释放资源
		rs.close();
		st.close();
		conn.close();
	}
}

相关文章推荐

JDBC-数据库的连接和简单操作

package com.jdbc;import java.sql.Connection; import java.sql.DriverManager; import java.sql.Statemen...

JDBC数据库连接ppt

 • 2015-05-28 20:35
 • 128KB
 • 下载

连接MySQL数据库的jdbc

 • 2016-02-22 13:57
 • 687KB
 • 下载

JDBC数据库连接池dbcp

一、数据库连接池       我们知道,在开发基于数据库的Web程序时,对数据库进行操作时,传统的步骤为:①在主程序中建立数据库连接,②进行SQL操作③释放数据库连接,但是这种传统的方法存在着一些问...

连接sql数据库的jdbc类

jdbc数据库连接包

 • 2015-04-20 09:48
 • 413KB
 • 下载

JDBC连接数据库的步骤

本文章属于个人原创,如果有什么不足,请各位大神多多指教,当然这不是真正JDBC连接数据库的步骤,这是我个人理解的,有什么请多多指教。

连接数据库 JDBC驱动

 • 2016-06-13 17:15
 • 3.15MB
 • 下载
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:深度学习:神经网络中的前向传播和反向传播算法推导
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)