js实现城市名称拼音索引

原创 2016年08月30日 15:07:33

来到新的项目组快两个月的时间了,今天开需求分析电话会议时;业务提出来根据拼音进行城市姓名索引的需求。所以自己编写了一个方法进行从后台得到的json数据进行一个按照城市首写字母的城市索引!代码如下:

$rootScope.getLastCityList = function(list){
   var scope = this;
   if(list){
     var TheTempCityList = new Array();
     for(var i=0;i<list.length;i++){
      for(var j=0;j<list[i].cityModelList.length;j++){
        TheTempCityList.push(list[i].cityModelList[j]);
      }
     }
     //过滤出所有的城市列表
     var AObjectList=[];
     var BObjectList=[];
     var CObjectList=[];
     var DObjectList=[];
     var EObjectList=[];
     var FObjectList=[];
     var GObjectList=[];
     var HObjectList=[];
     var IObjectList=[];
     var JObjectList=[];
     var KObjectList=[];
     var LObjectList=[];
     var MObjectList=[];
     var NObjectList=[];
     var OObjectList=[];
     var PObjectList=[];
     var QObjectList=[];
     var RObjectList=[];
     var SObjectList=[];
     var TObjectList=[];
     var UObjectList=[];
     var VObjectList=[];
     var WObjectList=[];
     var XObjectList=[];
     var YObjectList=[];
     var ZObjectList=[];
     var AObject = {
      "cityFlagName":"A",
      "cityFlagNameList":AObjectList
     };
     var BObject = {
      "cityFlagName":"B",
      "cityFlagNameList":BObjectList
     };
     var CObject = {
      "cityFlagName":"C",
      "cityFlagNameList":CObjectList
     };
     var DObject = {
      "cityFlagName":"D",
      "cityFlagNameList":DObjectList
     };
     var EObject = {
      "cityFlagName":"E",
      "cityFlagNameList":EObjectList
     };
     var FObject = {
      "cityFlagName":"F",
      "cityFlagNameList":FObjectList
     };
     var GObject = {
      "cityFlagName":"G",
      "cityFlagNameList":GObjectList
     };
     var HObject = {
      "cityFlagName":"H",
      "cityFlagNameList":HObjectList
     };
     var IObject = {
      "cityFlagName":"I",
      "cityFlagNameList":IObjectList
     };
     var JObject = {
      "cityFlagName":"J",
      "cityFlagNameList":JObjectList
     };
     var KObject = {
      "cityFlagName":"K",
      "cityFlagNameList":KObjectList
     };
     var LObject = {
      "cityFlagName":"L",
      "cityFlagNameList":LObjectList
     };
     var MObject = {
      "cityFlagName":"M",
      "cityFlagNameList":MObjectList
     };
     var NObject = {
      "cityFlagName":"N",
      "cityFlagNameList":NObjectList
     };
     var OObject = {
      "cityFlagName":"O",
      "cityFlagNameList":OObjectList
     };
     var PObject = {
      "cityFlagName":"P",
      "cityFlagNameList":PObjectList
     };
     var QObject = {
      "cityFlagName":"Q",
      "cityFlagNameList":QObjectList
     };
     var RObject = {
      "cityFlagName":"R",
      "cityFlagNameList":RObjectList
     };
     var SObject = {
      "cityFlagName":"S",
      "cityFlagNameList":SObjectList
     };
     var TObject = {
      "cityFlagName":"T",
      "cityFlagNameList":TObjectList
     };
     var UObject = {
      "cityFlagName":"U",
      "cityFlagNameList":UObjectList
     };
     var VObject = {
      "cityFlagName":"V",
      "cityFlagNameList":VObjectList
     };
     var WObject = {
      "cityFlagName":"W",
      "cityFlagNameList":WObjectList
     };
     var XObject = {
      "cityFlagName":"X",
      "cityFlagNameList":XObjectList
     };
     var YObject = {
      "cityFlagName":"Y",
      "cityFlagNameList":YObjectList
     };
     var ZObject = {
      "cityFlagName":"Z",
      "cityFlagNameList":ZObjectList
     };
     //将字母不同的城市,分别装进不同的对象
     for(var k=0;k<TheTempCityList.length;k++){
      switch(TheTempCityList[k].cityFlag){
        case 'a':
        case 'A':
         AObjectList.push(TheTempCityList[k]);
         break;
        case 'b':
        case 'B':
         BObjectList.push(TheTempCityList[k]);
         break;
        case 'c':
        case 'C':
         CObjectList.push(TheTempCityList[k]);
         break;
        case 'd':
        case 'D':
         DObjectList.push(TheTempCityList[k]);
         break;
        case 'e':
        case 'E':
         EObjectList.push(TheTempCityList[k]);
         break;
        case 'f':
        case 'F':
         FObjectList.push(TheTempCityList[k]);
         break;
        case 'g':
        case 'G':
         GObjectList.push(TheTempCityList[k]);
         break;
        case 'h':
        case 'H':
         HObjectList.push(TheTempCityList[k]);
         break;
        case 'i':
        case 'I':
         IObjectList.push(TheTempCityList[k]);
         break;
        case 'j':
        case 'J':
         JObjectList.push(TheTempCityList[k]);
         break;
        case 'k':
        case 'K':
         KObjectList.push(TheTempCityList[k]);
         break;
        case 'l':
        case 'L':
         LObjectList.push(TheTempCityList[k]);
         break;
        case 'm':
        case 'M':
         MObjectList.push(TheTempCityList[k]);
         break;
        case 'n':
        case 'N':
         NObjectList.push(TheTempCityList[k]);
         break;
        case 'o':
        case 'O':
         OObjectList.push(TheTempCityList[k]);
         break;
        case 'p':
        case 'P':
         PObjectList.push(TheTempCityList[k]);
         break;
        case 'q':
        case 'Q':
         QObjectList.push(TheTempCityList[k]);
         break;
        case 'r':
        case 'R':
         RObjectList.push(TheTempCityList[k]);
         break;
        case 's':
        case 'S':
         SObjectList.push(TheTempCityList[k]);
         break;
        case 't':
        case 'T':
         TObjectList.push(TheTempCityList[k]);
         break;
        case 'u':
        case 'U':
         UObjectList.push(TheTempCityList[k]);
         break;
        case 'v':
        case 'V':
         VObjectList.push(TheTempCityList[k]);
         break;
        case 'w':
        case 'W':
         WObjectList.push(TheTempCityList[k]);
         break;
        case 'x':
        case 'X':
         XObjectList.push(TheTempCityList[k]);
         break;
        case 'y':
        case 'Y':
         YObjectList.push(TheTempCityList[k]);
         break;
        case 'z':
        case 'Z':
         ZObjectList.push(TheTempCityList[k]);
         break;
      }
     }
     //将最终的城市对象,装进想要的城市列表
     var TheLastCityList = [AObject,BObject,CObject,DObject,EObject,FObject,GObject,
      HObject,IObject,JObject,KObject,LObject,MObject,NObject,
      OObject,PObject,QObject,RObject,SObject,TObject,
      UObject,VObject,WObject,XObject,YObject,ZObject];
     var FilterLastCityList = new Array();
     for(var i=0;i<TheLastCityList.length;i++){
      if(TheLastCityList[i].cityFlagNameList.length>0){
        FilterLastCityList.push(TheLastCityList[i]);
      }
     }
     scope.TheLastCityList = FilterLastCityList;
   }
  };
}

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。

相关文章推荐

js 类似微信索引列表移动

点击有索引 div移动到指定位置

JS获取中文拼音首字母,并通过拼音首字母快速查找页面内的中文内容

实现效果:图一:图二:此例中输入的中文字符串“万万保重”,有三个字是多音字,所以alert对话框中显示的是多种读音的组合;如何实现?如何实现通过拼音首字母快速查找页面内的中文内容呢?过程原理是这样的:...

JS对省市按首字母排序

/** * 省市拼音排序 */ function pySegSort(arr, empty) { if(!String.prototype.localeCompare) r...

Delphi7高级应用开发随书源码

 • 2003年04月30日 00:00
 • 676KB
 • 下载

用JS实现点击列表弹出列表索引的两种方式

用JS实现点击列表弹出列表索引的两种方式,方式一,使用利用事件冒泡委托给列表的父节点去处理的方式:代码如下:  方式一,使用利用事件冒泡委托给列表的父节点去处理的方式:    代码如下:...

城市列表-根据拼音首字母排序

今天我们就简单的实现一下城市的排序 读取我们城市的信息并通过listview展示 首先看一下我们的布局文件...
 • Mannver
 • Mannver
 • 2016年05月04日 15:47
 • 6167

Delphi7高级应用开发随书源码

 • 2003年04月30日 00:00
 • 676KB
 • 下载

js实现点击<li>标签弹出其索引值

据说这是一道笔试题,一下是代码,没什么要文字叙述的:

mui的索引列表插件-增加热门城市

mui的索引列表插件的使用:动态数据绑定以及顶部搜索 并增加热门城市       页面中需要引入的文件。搜索框的样式移动到了header部分了。搜索框搜索完内容之后再点击清除按钮,然后点击字母索引会...

Delphi7高级应用开发随书源码

 • 2003年04月30日 00:00
 • 676KB
 • 下载
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:js实现城市名称拼音索引
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)