qt4连接mysql(2)

原创 2016年06月01日 14:36:58

10.新建QT工程

11.编写连接Mysql代码:

#include <QSqlDatabase>

#include <QSqlError>
#include <QSqlQuery>

QSqlDatabase db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
db.setHostName(hostName);
db.setPort(m_port);
db.setDatabaseName(dbName);
db.setUserName(userName);
db.setPassword(psw);

if (!db.open()) {
return false;
}

return true;

12.测试QT数据库驱动

qDebug()<<"Available drivers:";
QStringList drivers = QSqlDatabase::drivers();
foreach (QString driver, drivers)
{
qDebug()<<driver<<endl;
}

相关文章推荐

Linux环境下Qt4图形界面与MySQL编程2

  • 2012年06月27日 09:32
  • 6.07MB
  • 下载

Fedora11下QT4连接MYSQL出错处理QSqlDatabase: QMYSQL driver not loaded

#include #include #include #include #include int main(int argc, char *argv[]) {     QCoreApplic...

Qt4连接mysql成功

之前一直在做嵌入式方面的开发,用的都是sqlite数据库,由于项目要求,这次改为mysql数据库,不过qt是不自带mysql数据库驱动的,需要自己手动编译。 我上网查找编译方法,可是别人的qt要么是l...
  • Jcy8126
  • Jcy8126
  • 2013年03月23日 12:33
  • 2136

Qt4 使用 MySQL 的中文问题解决方法

MySQL4.1及其以上版本中中文问题比较麻烦,有时候在QT中使用会出现问号或者乱码,现在说明一下在Qt中如何正确地配合使用。 先在MySQL中建表,使用中文,一般情况下就两种,GB(GB2312或...

QT4与MySQL数据库编程

  • 2015年07月03日 13:49
  • 292KB
  • 下载

笔记2之Qt4自定义对话框

QDialog是所有Qt对话框窗口的基类,它继承自QWidget。 用qt creater建立一个名为mydialog的empty qt project工程,并且分别建立logindlg.h、logi...
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:qt4连接mysql(2)
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)