zoj1002 Fire Net

原创 2006年06月14日 20:23:00
 1. //zoj1002 Fire Net
 2. //Accepted 1002 C++ 00:00.01 436K
 3. #include <stdio.h>
 4. int n;
 5. int max;
 6. char map[5][5];
 7. bool canput(int x, int y)
 8. {
 9.        int i,j;
 10.        if (map[x][y]!='.') return false;
 11.        for (i=x+1; i<n; i++){
 12.               if (map[i][y]=='X') break;
 13.               if (map[i][y]=='O') return false;
 14.        }
 15.        for (i=x-1; i>=0; i--){
 16.               if (map[i][y]=='X') break;
 17.               if (map[i][y]=='O') return false;
 18.        }
 19.        for (j=y+1; j<n; j++){
 20.               if (map[x][j]=='X') break;
 21.               if (map[x][j]=='O') return false;
 22.        }
 23.        for (j=y-1; j>=0; j--){
 24.               if (map[x][j]=='X') break;
 25.               if (map[x][j]=='O') return false;
 26.        }
 27.        return true;
 28. }
 29. bool finish()
 30. {
 31.        for (int i=0; i<n; ++i)
 32.               for (int j=0; j<n; ++j)
 33.                      if (canput(i,j))
 34.                             return false;
 35.        return true;
 36. }
 37. void backtrack(int num)
 38. {
 39.        if (finish()){
 40.               if (num>max) max = num;
 41.               return ;
 42.        }
 43.        for (int i=0; i<n; ++i)
 44.               for (int j=0; j<n; ++j)
 45.                      if (canput(i,j)){
 46.                             map[i][j] = 'O';
 47.                             backtrack(num+1);
 48.                             map[i][j] = '.';
 49.                      }
 50. }
 51. void solve()
 52. {
 53.        getchar();
 54.        for (int i=0; i<n; ++i){
 55.               for (int j=0; j<n; ++j)
 56.                      scanf ("%c",&map[i][j]);
 57.               getchar();
 58.        }
 59.        max = 0;
 60.        backtrack(0);
 61.        printf ("%d/n",max);
 62. }
 63. int main()
 64. {
 65. #ifdef ONLINE_JUDGE
 66. #else
 67.        freopen("1002.txt","r",stdin);
 68. #endif
 69.        while (scanf("%d",&n)!=EOF && n)
 70.               solve();
 71. #ifdef ONLINE_JUDGE
 72. #else
 73.        fclose(stdin);
 74. #endif
 75.        return 0;
 76. }

zoj1002-Fire Net

此题大意是在一个最大4*4网格组成的城市里,每个网格可能为“墙壁”(用‘X’表示)和“街道”(用‘.’表示)。现在在街道放置碉堡,每个碉堡可以向上下左右四个方向开火,子弹射程无限远。墙壁可以阻挡子弹。...
 • acm_JL
 • acm_JL
 • 2016年03月14日 19:27
 • 963

zoj 1002 Fire Net(DFS~ 哈哈哈哈,终于过了!!!)

1002 从一开始做ACM就郁闷的一道题,在1001下面它应该觉得压力很大啊!!哈哈。。 做完八皇后,党说这个能做了。。。 嘿嘿。这题是找放置最多数目的blockhouses(碉堡。。)使之不能同行同...
 • zxy_snow
 • zxy_snow
 • 2010年10月19日 23:15
 • 8703

zoj1002(Fire Net)

题目描述:         给定一个erwei
 • shiqining888
 • shiqining888
 • 2014年11月07日 20:48
 • 227

[DFS]zoj1002 Fire Net

B - Fire Net Time Limit:1000MS Memory Limit:32768KB 64bit IO Format:%I64d & %I64u SubmitSt...
 • u012848631
 • u012848631
 • 2015年07月24日 12:40
 • 277

ZOJ1002 FIRE NET

ZOJ 1002
 • yao_wust
 • yao_wust
 • 2014年09月12日 11:02
 • 617

ZOJ1002 Fire Net

 #includeusing namespace std;int n;char str[4][4];int maxNum;void handleX(int,int);bool judge(int,in...
 • shamoqiuyin
 • shamoqiuyin
 • 2010年10月01日 11:41
 • 223

[题解] ZOJ1002 -- Fire Net

Java复习
 • kradnangel
 • kradnangel
 • 2014年04月18日 16:28
 • 585

ZOJ1002 Fire Net(二分图匹配)

这道题的预处理有点恶心,自己没写出来,参考了一下别人的代码 题目大意: 有一个N*N(N     地图 最大合法放置方案(不唯一)  一种合法但不最大方案       不合法方案 输入: 第1行...
 • C20142407
 • C20142407
 • 2015年07月28日 15:33
 • 380

zoj1002 Fire Net

Fire Net Time Limit: 2000MS   Memory Limit: 65536KB   64bit IO Format: %lld & %llu ...
 • acm_1361677193
 • acm_1361677193
 • 2015年07月30日 12:28
 • 107

ZOJ1002 Fire Net(DFS)

Problem Description Suppose that we have a square city with straight streets. A map of a city is a ...
 • weixin_40061167
 • weixin_40061167
 • 2017年10月20日 19:50
 • 51
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:zoj1002 Fire Net
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)