C++和JAVA的区别 -- 给初学者看

C++和JAVA的区别 JAVA和C++的区别介绍框架纲领如下: (一) 序言: (二) 我学习二者的个人感受: (三) 个人建议: (四) 用JAVA中继承的特性来描述C++和JAVA的关系图示: (五) JAVA和C++的区别(前言导读): (六) JAVA和C++的基本区别(开始华山论剑) 1)JAVA摒弃的C++内容。 2)JAVA的新...
阅读(1906) 评论(3)
  个人资料
  • 访问:414292次
  • 积分:4561
  • 等级:
  • 排名:第7105名
  • 原创:83篇
  • 转载:3篇
  • 译文:1篇
  • 评论:191条
  博客专栏
  最新评论