HDU2554

原创 2016年06月01日 14:14:47

(ai-bi)=i+1

all(ai+bi) = (1+2n)2n/2

all(ai-bi)=(3+n)n/2

#include <iostream>
using namespace std;
/*
(b1+...+bn) = (n(n+3)/2 + 2n(2n+1)/2 )/2== (5n*n+5*n)/4 5n(n+1)/4
(a1+...+an) = ( 3n*n-n)/4  n(3n-1)/4
*/
int main(){
  int n ;
  while(cin >> n,n){
   if(n%4 == 0 || (n+1)%4 == 0 || (3*n-1)%4 == 0) cout <<"Y" <<endl ;
   else cout << "N" <<endl;
  }
  return 0;
}


版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。

相关文章推荐

hdu2554N对数的排列问题+数学推论

Description 有N对双胞胎,他们的年龄分别是1,2,3,……,N岁,他们手拉手排成一队到野外去玩,要经过一根独木桥,为了安全起见,要求年龄大的和年龄小的排在一起,好让年龄大的保护年龄小的,...

hdu-2554-Kth number 划分树模板

http://blog.csdn.net/libing923/article/details/9724631 #include #include using namespace std; ...

hdu 2554

// http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=2554 /*没办法,只能百度了, 解决之道: 准备知识: ①n对数,共2*n个数。所...

2554. 【NOIP2011模拟9.7】帕秋莉·诺蕾姬 (Standard IO)

2554. 【NOIP2011模拟9.7】帕秋莉·诺蕾姬 (Standard IO) Description  在幻想乡,帕秋莉·诺蕾姬是以宅在图书馆闻名的魔法使。这一天帕秋莉又在考虑如何加强魔...

2554: Color

#include #define rep(i,k,n) for(int i=k;i

RFC2554中文版(SMTP服务认证扩展)

 • 2009年01月02日 19:11
 • 56KB
 • 下载

hdu1002大数相加

 • 2014年12月16日 12:44
 • 877B
 • 下载

HDU:1257 最少拦截系统(贪心+动态规划DP||LIS?)

最少拦截系统 Time Limit: 2000/1000 MS (Java/Others)    Memory Limit: 65536/32768 K (Java/Others) Total S...
 • zugofn
 • zugofn
 • 2016年08月11日 09:49
 • 701

acm课件 HDU 算法大全

 • 2013年08月08日 20:57
 • 6.87MB
 • 下载

HDU2501解题报告

 • 2014年07月10日 10:44
 • 12KB
 • 下载
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:HDU2554
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)