nodejs操作MSSQL两种方式--笔记

4823人阅读 评论(0) 收藏 举报
分类:

一、使用MSsql微软官方npm包。好处微软原生。弊端:支持不够强大。

二、使用Edge npm 包,好处够强大,C#有多强大,他就有多强大。弊端:不能跨平台。如要跨平台的等mono的支持吧,具体我也没有太关注这个东西。

实例①MSsql微软官方npm包(我同事预研的,直接copy过来了,偷懒。有乱码,将据点吧)

npm install mssql@3.3.0 使用3X的版本4X的升级了 下面的用不了了。
var mssql = require('mssql');
var user = "sa",
  password = "123456",
  server = "127.0.0.1",
  database = "test";

/**
 * Ĭ��config����
 * @type {{user: string, password: string, server: string, database: string, options: {encrypt: boolean}, pool: {min: number, idleTimeoutMillis: number}}}
 */
var config = {
  user: user,
  password: password,
  server: server, // You can use 'localhost\\instance' to connect to named instance
  database: database,
  options: {
    encrypt: true // Use this if you're on Windows Azure
  },
  pool: {
    min: 0,
    idleTimeoutMillis: 3000
  }
};

/**
 * ��ʼ��config
 * @param user
 * @param password
 * @param server
 * @param database
 */
var initConfig = function (user, password, server, database) {
  config = {
    user: user,
    password: password,
    server: server, // You can use 'localhost\\instance' to connect to named instance
    database: database,
    options: {
      encrypt: true // Use this if you're on Windows Azure
    },
    pool: {
      min: 0,
      idleTimeoutMillis: 3000
    }
  }
};

/**
 * �ָ�Ĭ��config
 */
var restoreDefaults = function () {
  config = {
    user: user,
    password: password,
    server: server, // You can use 'localhost\\instance' to connect to named instance
    database: database,
    options: {
      encrypt: true // Use this if you're on Windows Azure
    },
    pool: {
      min: 0,
      idleTimeoutMillis: 3000
    }
  };
};

/**
 * ִ��ԭ��Sql
 * @param sql
 * @params ��������(��Ϊ�գ�Ϊ�ձ�ʾ���Ӳ���)
 * @param callBack(err,recordset)
 */
var querySql = function (sql, params, callBack) {
  var connection = new mssql.Connection(config, function (err) {
    var ps = new mssql.PreparedStatement(connection);
    if (params != "") {
      for (var index in params) {
        if (typeof params[index] == "number") {
          ps.input(index, mssql.Int);
        } else if (typeof params[index] == "string") {
          ps.input(index, mssql.NVarChar);
        }
      }
    }
    ps.prepare(sql, function (err) {
      if (err)
        console.log(err);
      ps.execute(params, function (err, recordset) {
        callBack(err, recordset);
        ps.unprepare(function (err) {
          if (err)
            console.log(err);
        });
      });
    });
  });
  restoreDefaults();
};

//querySql("select id as roleId,roleName from dbo.role","",function(err,recordset){
//  console.dir(recordset);
//});

/**
 * ��������ѯ
 * @param tableName ����
 * @param topNumber ǰtopNumber��
 * @param whereSql whereSql
 * @param params  ��ѯ�������

②edge方式:

var edge = require('edge');
var sqlPath = "Data Source=127.0.0.1;Initial Catalog=test;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=123456;Connect Timeout=180;Pooling=False";
var helloWorld = edge.func(function () {/*
 async (input) => {
 string str = "2017-12-12 12:12:12";
 return str.Substring(0, 7);
 }
 */});

helloWorld('JavaScript', function (error, result) {
  if (error) throw error;
  console.log(result);
});

//var edge = require('edge');


var getInsuranceChannelType = edge.func('sql', {
  source: function () {/*
   select top 2 * from [InsuranceChannelType]
   */},
  connectionString: sqlPath
});
getInsuranceChannelType(null, function (error, result) {
  if (error) throw error;
  console.log(result);
  //console.log(result[0].ProductName);
  //console.log(result[1].ReorderLevel);
});
/*exports.findById = function (req, res, next) {
  getEmployeeById({ Id: req.params.id }, function (error, data) {
    if (error) {
      console.log(error);
      res.send(error.message);
    }
    if (data) {
      res.send(data);
    }
    else {
      var noData = [];
      res.send(noData);
    }
  });
}*/
var getTop10Products = edge.func('sql', {
  source: function () {/*
   select top 1 * from [InsuranceCompany]
   */
  },
  connectionString: sqlPath
});
getTop10Products(null, function (error, result) {
  if (error) throw error;
  console.log(result);
  //console.log(result[0].ProductName);
  // console.log(result[1].ReorderLevel);
});

查看评论

nodejs连接sqlserver数据库简单封装-mssql模块

一 安装mssql模块 npm install mssql 二 封装连接数据库代码 db.js: /*2016年7月14日17:02:15 QQ: 452076103 意外金喜 mssql模块简...
 • zzwwjjdj1
 • zzwwjjdj1
 • 2016年07月14日 20:08
 • 11247

nodejs连接sqlserver数据库支持事物封装-mssql模块

nodejs连接sqlserver数据库,支持事物封装,测试
 • zzwwjjdj1
 • zzwwjjdj1
 • 2016年07月22日 17:05
 • 5682

nodejs+mssql+SQL Server实现增删改查

 • 2015年10月10日 19:33
 • 1.92MB
 • 下载

Nodejs连接sqlserver数据层封装

一、准备模块msnodesql
 • kkkkkxiaofei
 • kkkkkxiaofei
 • 2014年06月21日 16:52
 • 13735

nodejs连接sqlserver数据库支持事物封装-mssql模块

转自:http://blog.csdn.net/zzwwjjdj1/article/details/51995536 --安装模块 npm install mssql  --连接数据库模块...
 • TianTangYouZui
 • TianTangYouZui
 • 2016年08月08日 10:51
 • 767

用nodejs+MSSQL实现增删改查

 • 2017年10月18日 10:30
 • 1.92MB
 • 下载

Node.js连接Sql Server 2008

最近需要学习Node.js,所以很久没写东西了,疯狂的
 • kkkkkxiaofei
 • kkkkkxiaofei
 • 2014年06月16日 11:07
 • 18647

node.js 连接 mssql 代码

首先要安装 mssql 包: npm install mssql 第一种: var sql = require('mssql'); //连接方式2:"mssql://用户名:密码@ip地址:1...
 • jiegemena
 • jiegemena
 • 2017年09月30日 12:13
 • 142

nodejs+easyui+mysql+mssql登陆增删改查带数据库

 • 2014年10月08日 23:43
 • 10.49MB
 • 下载

PreparedStatement是如何防止SQL注入的

SQL注入最简单也是最常见的例子就是用户登陆这一模块,如果用户对SQL有一定的了解,同时系统并没有做防止SQL注入处理,用户可以在输入的时候加上’两个冒号作为特殊字符,这样的话会让计算机认为他输入的是...
 • qqHJQS
 • qqHJQS
 • 2015年08月03日 21:09
 • 2159
  个人资料
  等级:
  访问量: 11万+
  积分: 1829
  排名: 2万+
  最新评论