VB启动控制面板大全

转载 2006年05月22日 14:43:00

Ken J

  控制面板 
模块: control.exe 
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL 
结果: 显示控制面板窗口。 
例子: 
Dim x 
x = Shell("rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL") 

辅助选项 
模块: access.cpl 
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,5 
结果: 显示辅助选项/常规。 

命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,1 
结果: 显示辅助选项/键盘。 

命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,2 
结果: 显示辅助选项/声音。 

命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,3 
结果: 显示辅助选项/显示。 

命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,4 
结果: 显示辅助选项/鼠标。 

添加新硬件 
模块: sysdm.cpl 
命令:rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl @1 

增加新的打印机 
模块:shell32.dll 
命令:rundll32.exe shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL AddPrinter 

添加/删除程序 
模块:appwiz.cpl 
命令:rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,1 
结果:显示安装/卸载。 

命令:rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,1 
结果:显示安装/卸载。 

命令:rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,2 
结果:显示Windows 安装。 

命令:rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,3 
结果:显示启动盘。 

复制磁盘 
模块:diskcopy.dll 
命令:rundll32.exe diskcopy.dll,DiskCopyRunDll 

时间/日期 
模块: timedate.cpl 
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl,,0 
结果: 显示设置日期/时间。 

命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl,,1 
结果: 显示设置时间区域。 

拨号连接(DUN) 
模块: rnaui.dll 
命令: rundll32.exe rnaui.dll,RnaDial 连接_名称 
结果: 打开指定的拨号连接。 
例子: 
x= Shell("rundll32.exe rnaui.dll,RnaDial " & "连接_名称", 1) 

显示器 
模块: desk.cpl 
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,0 
结果: 背景设置。 

命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,1 
结果: 屏幕保护设置。 

命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,2 
结果: 外观设置。 

命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,3 
结果: 设置窗口。 

操纵杆 
模块: joy.cpl 
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL joy.cpl 

邮件/传真 
模块: mlcfg32.cpl 
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mlcfg32.cpl 
结果: 出现 MS Exchange 属性设置。 

邮局设置 
模块: wgpocpl.cpl 
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL wgpocpl.cpl 
结果: 显示 MS Postoffice Workgroup Admin 设置。 

主设置 
模块: main.cpl 
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @0 
结果: 显示鼠标属性。 

命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @1 
结果: 显示键盘/速度属性。 

命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @1,,1 
结果: 显示键盘/语言属性。 

命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @1,,2 
结果: 显示键盘/常规属性。 

命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @2 
结果: 显示打印机属性。 

命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @3 
结果: 显示字体属性。 

命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @4 
结果: 显示电源管理属性。 

增加 Modem 
模块:modem.cpl 
命令:rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL modem.cpl,,add 

多媒体 
模块: mmsys.cpl 
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,0 
结果:声音。 

命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,1 
结果:视频。 

命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,2 
结果:声音 MIDI。 

命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,3 
结果:CD/音乐。 

命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,4 
结果:高级。 

命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl @1 
结果:声音。 

网络 
模块:netcpl.cpl 
命令:rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL netcpl.cpl 

打开方式窗口(Open With) 
模块: shell32.dll 
命令:rundll32.exe shell32.dll,OpenAs_RunDLL pathfilename 

口令 
模块: password.cpl 
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL password.cpl 

区域设置 
模块: intl.cpl 
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,0 
结果: 区域设置。 

命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,1 
结果: 数字格式设置。 

命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,2 
结果: 金额格式设置。 

命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,3 
结果:时间格式设置。 

命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,4 
结果: 日期格式设置。 

屏幕保护 
模块: appwiz.cpl 
命令: rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver c:winsystemFlying Windows.scr 
结果: 安装屏幕保护并显示预览属性页。 

系统设置 
模块: sysdm.cpl 
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,0 
结果: 显示常规设置。 

命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,1 
结果: 显示设备管理设置。 

命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,2 
结果: 显示硬件设置。 

命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,3 
结果: 显示性能设置。 

IE4 设置 
模块: inetcpl.cpl 
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl 

 

 

y = Shell("rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl 5", 1)

相关文章推荐

那几年的控制面板大全

在程序运行过程中启动控制面板的各个设置功能: var x:cardinal; begin {启动控制面板} x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Contr...

vc 使用ShellExecut来启动控制面板中功能模块的操作

vc 使用ShellExecut来启动控制面板中功能模块的操作 文件夹,文件,网址可以创建快捷方式,控制面板 中的设置也可以创建快捷方式,下面是快捷方式的命令,使用方法:在桌面或文件夹的空白处...

rabbitmq3.6.5安装及web控制面板的使用

一.安装 安装包, 先安装二郎环境,注意,请以管理员身份安装,不然会出现乱码。 然后安装rabbitmq-server,安装完会自动启动服务的。 二.启动web控制面板。 管理员打开...

VB 访问控制面板

  • 2010-06-08 08:46
  • 52KB
  • 下载
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:深度学习:神经网络中的前向传播和反向传播算法推导
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)