QT4:example5

原创 2007年10月15日 11:48:00
#include <QApplication>
#include <QFont>
#include <QLCDNumber>
#include <QPushButton>
#include <QSlider>
#include <QVBoxLayout>
#include <QWidget>

class MyWidget : public QWidget
{
public:
    MyWidget(QWidget *parent = 0);
};

MyWidget::MyWidget(QWidget *parent) : QWidget(parent)
{
    QPushButton *quit = new QPushButton(tr("Quit"));
    quit->setFont(QFont("Times", 18, QFont::Bold));

    QLCDNumber *lcd = new QLCDNumber(2);
    lcd->setSegmentStyle(QLCDNumber::Filled);

    QSlider *slider = new QSlider(Qt::Horizontal);
    slider->setRange(0, 99);
    slider->setValue(0);

    connect(quit, SIGNAL(clicked()), qApp, SLOT(quit()));
    connect(slider, SIGNAL(valueChanged(int)),lcd, SLOT(display(int)));

    QVBoxLayout *layout = new QVBoxLayout;
    layout->addWidget(quit);
    layout->addWidget(lcd);
    layout->addWidget(slider);
    setLayout(layout);
}

int main(int argc, char *argv[])
{
    QApplication app(argc, argv);
    MyWidget widget;
    widget.show();
    return app.exec();
}

jrtplib3.9.1 example5

/* This is a modified version of example1.cpp to illustrate the use of a memory manager. */#inc...
 • str999_cn
 • str999_cn
 • 2014年06月03日 00:20
 • 653

keras example5——mnist_hierarchical_rnn

# -*- coding:utf-8 -*- import keras from keras.datasets import mnist from keras.models import Model...
 • sinat_36811967
 • sinat_36811967
 • 2018年02月17日 20:25
 • 16

Java Example5 小程序

插入点class: public class Example { public static void main (String args[]){ Example_1 a=new Exam...
 • sdzbwxt
 • sdzbwxt
 • 2013年09月10日 14:54
 • 655

Qt4 使用QJson库

QJson是个开源库,完成QObject和json字符串的相互转换。 QJson与QT5没有关系。 QT4依然可以使用QJson库。 QJson解决了我客户端要反序列化JSon串的问题,这是我第...
 • zhangbinsijifeng
 • zhangbinsijifeng
 • 2016年02月16日 18:04
 • 1603

Qt4中文显示出现乱码解决

Qt中的中文显示,经常会出现乱码,但在UI设计界面上添加的中文是不会出现乱码的,如果你刚使用qt,那么你肯定会碰到这个问题。 解决办法:   #include int main(int argc...
 • liangzhuangdongtou
 • liangzhuangdongtou
 • 2016年08月15日 10:42
 • 2016

Linux的安装配置及QT4的安装配置

可能由于虚拟机的某些问题不能解释,比如:在特定项目工程中采用QDBUS通信机制,普通项目中用qdbusviewer查看注册服务及其对象正常,但是在该项目中涉及到使用的那个类就有问题,出现了注册成功但是...
 • uriel_chiang
 • uriel_chiang
 • 2016年06月29日 20:24
 • 1764

Qt5之于Qt4的发展

一、什么是Qt5     Qt5是Qt的最新版本,对Qt4做出了重大的革新以满足未来应用程序开发框架的技术需求和发展方向。     1.全面的模块化架构,结构清晰;     2.全新的基于OpenGl...
 • u011822862
 • u011822862
 • 2015年07月13日 09:16
 • 2444

Qt4学习(2)——布局使用(制作登记界面)

使用qt的布局制作登记信息的界面
 • itomgh
 • itomgh
 • 2015年06月11日 01:23
 • 856

Qt4多线程编程示例

本示例演示在窗口中启动一个线程,然后在线程中通过事件的方式与窗口进行通信,这是窗口与工作线程配合的普遍,而且比较安全的方法,推荐大家在窗口程序中使用多线程时使用这种方法,不要使用全局变量、文件等方式来...
 • kwiner
 • kwiner
 • 2010年04月29日 09:37
 • 2744

在ubuntu14.04下安装QT4

开始学习QT了,xi
 • u014304293
 • u014304293
 • 2014年09月16日 20:38
 • 12158
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:QT4:example5
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)