javascript------JSON

原创 2015年11月19日 12:48:41
 1. Json序列化函数stringify();
 2. 在序列化JavaScript对象的时候,所有函数及原型成员都被有意忽略,不体现在结果中,值为undifiend的任何属性也会被忽略。结果中最终都是值为有效JSON数据类型的实力属性。
 3. JSON.stringify(),有另外两个参数,一个是过滤器,可以是数组和函数,另一个,是一个选项表示是否在JSON字符串中保持缩进;
 4. 过滤器参数实例:  
  •   过滤参数是数组                                                                                                                       结果:
  • 过滤参数是函数:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          结果:
 • 如果结果返回undefined,那么相应的属性会被忽略。
  5、字符串缩进参数 ,用于控制结果中的缩进和空白,如果这个参数是一个数字,它表示每个级别缩进的空格数,最大缩进空格为10 ,超过10,只取10个。                                                  
  6、解析函数:  JSON.parse(),可接受另一个参数,这个参数是一个函数。        
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:javascript------JSON
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)