HDU 5521 Meeting (最短路)

原创 2015年10月31日 18:25:14

题意:

N<=105,M<=106,便,<=106,w
1n,

分析:

,M, w, 0
1,n,

代码:

//
// Created by TaoSama on 2015-10-31
// Copyright (c) 2015 TaoSama. All rights reserved.
//
//#pragma comment(linker, "/STACK:1024000000,1024000000")
#include <algorithm>
#include <cctype>
#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
#include <iomanip>
#include <iostream>
#include <map>
#include <queue>
#include <string>
#include <set>
#include <vector>

using namespace std;
#define pr(x) cout << #x << " = " << x << " "
#define prln(x) cout << #x << " = " << x << endl
const int N = 1e5 + 10, INF = 0x3f3f3f3f, MOD = 1e9 + 7;
const int M = 1e6 + 10;

typedef long long LL;

int n, m;

int head[M + N], cnt;
struct Edge {
  int v, nxt, c;
} edges[(M + N) << 1];

bool add_edge(int u, int v, int c) {
  edges[cnt] = (Edge) {v, head[u], c};
  head[u] = cnt++;
}

LL dp[2][M + N];
bool done[M + N];

typedef pair<LL, int> P;
void dijkstra(int s, int k) {
  priority_queue<P, vector<P>, greater<P> > q;
  memset(dp[k], 0x3f, sizeof dp[k]);
  memset(done, false, sizeof done);
  dp[k][s] = 0; q.push(P(0, s));
  while(q.size()) {
    int u = q.top().second; q.pop();
    done[u] = true;
    for(int i = head[u]; ~i; i = edges[i].nxt) {
      int v = edges[i].v, c = edges[i].c;
      if(!done[v] && dp[k][v] > dp[k][u] + c) {
        dp[k][v] = dp[k][u] + c;
        q.push(P(dp[k][v], v));
      }
    }
  }
}

int main() {
#ifdef LOCAL
  freopen("C:\\Users\\TaoSama\\Desktop\\in.txt", "r", stdin);
// freopen("C:\\Users\\TaoSama\\Desktop\\out.txt","w",stdout);
#endif
  ios_base::sync_with_stdio(0);

  int t; scanf("%d", &t);
  int kase = 0;
  while(t--) {
    scanf("%d%d", &n, &m);
    cnt = 0; memset(head, -1, sizeof head);
    for(int i = 1; i <= m; ++i) {
      int w, k; scanf("%d%d", &w, &k);
      for(int j = 1; j <= k; ++j) {
        int x; scanf("%d", &x);
        add_edge(n + i, x, w);
        add_edge(x, n + i, 0);
      }
    }
    dijkstra(1, 0);
    dijkstra(n, 1);
    LL minv = 1e18;
    for(int i = 1; i <= n; ++i)
      minv = min(minv, max(dp[0][i], dp[1][i]));
    vector<int> ans;
    for(int i = 1; i <= n; ++i)
      if(minv == max(dp[0][i], dp[1][i])) ans.push_back(i);

    if(minv == 1e18) printf("Case #%d: Evil John\n", ++kase);
    else {
      printf("Case #%d: %I64d\n", ++kase, minv);
      for(int i = 0; i < ans.size(); ++i)
        printf("%d%c", ans[i], " \n"[i == ans.size() - 1]);
    }
  }
  return 0;
}
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 http://blog.csdn.net/lwt36/article/details/49535209

HDU-5521-Meeting【2015沈阳赛区】【最短路】

HDU-5521-Meeting
 • loy_184548
 • loy_184548
 • 2016年01月23日 14:59
 • 944

HDU 5521-Meeting(最短路)

题目大意:有N个点,两个人,其中一个人住在点1,另一个人住在点n 有M个点集,集合内的数表示任意两点的距离为dis 现在问,如果两个人要见面,需要最短距离是多少,有哪几个点能被当成见面点解题思路:...
 • L123012013048
 • L123012013048
 • 2015年11月01日 00:07
 • 1777

【HDU5521 2015沈阳赛区M】【拆点最短路 dijkstra+heap】Meeting 集合内距离相同

Meeting Time Limit: 12000/6000 MS (Java/Others)    Memory Limit: 262144/262144 K (Java/Others) Total...
 • snowy_smile
 • snowy_smile
 • 2015年10月31日 18:39
 • 2025

hdu5521 ICPC2015沈阳现场赛(最短路)

Meeting Time Limit: 12000/6000 MS (Java/Others) Memory Limit: 262144/262144 K (Java/Others) Tota...
 • zcmartin2014214283
 • zcmartin2014214283
 • 2016年10月07日 11:13
 • 511

HDU 5521 Meeting (最短路)

题意: 给定N
 • lwt36
 • lwt36
 • 2015年10月31日 18:25
 • 1844

hdu5521 Meeting

题目描述:MeetingTime Limit: 12000/6000 MS (Java/Others) Memory Limit: 262144/262144 K (Java/Others) ...
 • u013625492
 • u013625492
 • 2015年11月04日 20:20
 • 489

【最短路】hdu 5521 Meeting

Meeting Time Limit: 12000/6000 MS (Java/Others)    Memory Limit: 262144/262144 K (Java/Others) Total...
 • baidu_35643793
 • baidu_35643793
 • 2017年10月12日 20:43
 • 73

hdu 5521 Meeting(最短路)

题目链接:hdu 5521 Meeting解题思路每个块只会被松弛一次,每个点也只会松弛一次。代码#include #include #include #include #include us...
 • u011328934
 • u011328934
 • 2015年11月02日 10:06
 • 553

HDU5521 Meeting([好题]最短路径)

题意:一个人在1位置,另一个在n位置,俩人要见面,然后给出m个集合,告诉集合的城市之间的距离都是t。然后问最短路 解法:边太多,直接邻接表是存不下的,所以要换一个存储方式,存与边关联的点,与点关联的...
 • u013167299
 • u013167299
 • 2015年11月05日 18:45
 • 267

HDU5521(最短路)

ICPC沈阳站M题,对于每一个集合新建一个点,集合里面每个点到这个点的代价是ti,这个点到集合的每个点代价是0,从1和n出发跑两次最短路就行了。 #include using namespace ...
 • morejarphone
 • morejarphone
 • 2015年10月31日 21:46
 • 227
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:HDU 5521 Meeting (最短路)
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)