HDU 5528 Count a * b(数论)

原创 2016年08月28日 20:03:37

k(n)=n*n-f(n)

可以知道对于一个k(p1^a1*p2^a2....pn^a2)=k(k1^a1)*....*k(kn^an)

然后又对于k(p^a)=(a+1)*(p^a)-k*(p^a-1)

那么对于g(n)=约数平方和+素数的h的和的乘机


#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <cstdlib>
#include <cmath>
#include <string>
#include <cstring>
#include <string.h>
#include <vector>
#include <set>
#include <map>
#include <queue>
#include <stack>

using namespace std;
#define sp system("pause")

typedef long long ll;
typedef unsigned long long  ull;
typedef pair<int, int> pii;
typedef pair<int, pii> piii;

const int MAXN = 32000 + 500;
int prime[MAXN + 1];
vector<int>myp;

void getprime()
{
	memset(prime, 0, sizeof prime);
	for (int i = 2; i <= MAXN; i++)
	{
		if (!prime[i])prime[++prime[0]] = i, myp.push_back(i);
		for (int j = 1; j <= prime[0] && prime[j] <= MAXN / i; j++)
		{
			prime[prime[j] * i] = 1;
			if (i%prime[j] == 0)break;
		}
	}
}

vector<pii>fac;
void getfac(int x)
{
	for (int i = 0; i < myp.size(); i++)
	{
		int cot = 0;
		while (x%myp[i] == 0)x /= myp[i], cot++;
		if (cot)fac.push_back(pii(myp[i], cot));
	}
	if (x>1)fac.push_back(pii(x, 1));
}

int main()
{
	int T;
	getprime();
	cin >> T;
	while (T--)
	{
		int x;
		scanf("%d", &x);
		ull tx = x;
		fac.clear();
		getfac(x);
		ull all = 0;
		//for (ull i = 1; i*i <= tx; i++)
		//	if(tx%i==0)all += i*i,all+=(tx/i)*(tx/i);
		ull now = 1;
		for (int i = 0; i < fac.size(); i++)
		{
			ull diall = 1; ull nowplus = fac[i].first;
			ull nowpow = 0; ull cotall = 0;
			for (int j = 1; j <= fac[i].second; j++)
			{
				diall += (ull)(j + 1)*(nowplus)-((ull)j*nowplus / fac[i].first);
				nowpow = nowpow + nowplus*nowplus;
				nowplus =nowplus*(ull) fac[i].first;
			}
			all = all*(nowpow + 1);
			all = all + nowpow;
			now *= diall;
		}
		all++;
		printf("%llu\n", all - now);
	}
}

//int main()
//{
//	int cot[200] = { 0 };
//	for (int i = 1; i <= 40; i++)
//	{
//		for (int j = 1; j <= i; j++)
//		{
//			for (int k = 1; k <= i; k++)
//			{
//				if ((k*j) % i == 0)cot[i]++;
//			}
//		}
//	}
//	for (int i = 1; i <= 40; i++)
//		cout << i << " " << cot[i] << endl;
//	sp;
//}


版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。

hdu5528 Count a * b

Count a * b Time Limit: 2000/1000 MS (Java/Others)    Memory Limit: 262144/262144 K (Java/Others) To...

HDU 5528 Count a * b (2015长春站B题&&积性函数)

设h[n]h[n]为a∗b=0a*b=0的个数。 f[n]=n2−h[n]g[n]=∑m|nf[m]=∑m|n(m2−h[m])=∑m|nm2−∑m|nh[m]f[n]=n^2-h[n]\\ g[n...

HDU 5528【2015长春现场赛 B】 Count a * b

http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=5528题意读入m,求 ∑n|m∑1≤i≤n1≤j≤n[n∤i×j]\sum_{n|m}\sum_{\substa...

HDU-5528-Count a * b-2015长春B题(数学推导)

题目链接题意:给定一个n,求g(n)g(n)g(n)=f(x1)+f(x2)...+f(xm)g(n)=f(x_1)+f(x_2)...+f(x_m),其中xix_i 是nn的约数,f(n)是取(a,...

5528Count a b

题意:考虑一块N∗NN*N的板,a[i][j]=i∗j%Na[i][j]=i*j\%N,记f(n)为这块板上非0的数目,求g(n)=∑i|nf(i)g(n)=\sum_{i|n}f(i),n...
  • hdu2014
  • hdu2014
  • 2016年06月28日 20:50
  • 210

HDU 5901 Count Primes (模板 + 数论知识)——2016 ACM/ICPC Asia Regional Shenyang Online

传送门 Count primesTime Limit: 12000/6000 MS (Java/Others)    Memory Limit: 65536/65536 K (Java/Others...

[HDU](1576) A/B ----扩展欧几里德(数论)

A/B Time Limit: 1000/1000 MS (Java/Others)    Memory Limit: 32768/32768 K (Java/Others) Total Submis...

HDU 1576 A/B(数论-简单逆元)

A/B Time Limit: 1000/1000 MS (Java/Others)    Memory Limit: 32768/32768 K (Java/Others) Total Subm...

hdu 5109 Alexandra and A*B Problem(取模,枚举,数学数论)

Alexandra and A*B Problem Time Limit: 2000/1000 MS (Java/Others)    Memory Limit: 32768/32768 K (Ja...
  • acm_cxq
  • acm_cxq
  • 2016年07月12日 11:16
  • 218

HDU 3818 A + B Problem 简单数论题

A + B Problem Time Limit: 6000/3000 MS (Java/Others)    Memory Limit: 32768/32768 K (Java/Others) ...
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:HDU 5528 Count a * b(数论)
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)