vc++数据类型转换

VC++常用数据类型转化及操作技术开发2007-01-29 16:00:13阅读352评论0  字号:大中小 订阅数学类型变量与字符串相互转换(这些函数都在STDLIB.H里) (1)将数学类型转换为...
 • xiaoxiaoyu85
 • xiaoxiaoyu85
 • 2011年01月09日 13:33
 • 755

VC数据类型转换函数

 //将ASCII码转化为16进制数BYTE  ASCIIToHexChar(BYTE ch){    if((ch>=0)&&(ch   {       return ch-0x30;   }   ...
 • cgli1
 • cgli1
 • 2010年04月08日 13:59
 • 2467

VC++ 数据类型转换

DWORD转换为char *:  sprintf_s( sIp, 16, "%d.%d.%d.%d", (m_IP>>24) & 0xff, (m_IP>>16) & 0xff, (m_IP>>8)...
 • Tony_Jas
 • Tony_Jas
 • 2009年07月06日 17:58
 • 563

vc++常用数据类型转换

常用各种类型转换int 转 cstring: CString string;int iValue=100; string.Format(_T("%d"),iValue); MessageBox(str...
 • RainyLin
 • RainyLin
 • 2009年02月02日 16:57
 • 856

VC++数据类型转换大全

int i = 100;   long l = 2001;   float f=300.2;   double d=12345.119;   char username[]="程佩君";   char...
 • pengz0807
 • pengz0807
 • 2015年08月16日 09:06
 • 448

转:VC++常用数据类型转换

  留着方便自查VC++数据类型转换int i = 100; long l = 2001; float f=300.2; double d=12345.119; char username[]="巩俐...
 • GuiH168
 • GuiH168
 • 2011年03月28日 11:35
 • 622

VC++中数据类型转换总结

int   i   =   100;     long   l   =   2001;     float   f=300.2;     double   d=12345.119;     char ...
 • boythl
 • boythl
 • 2008年11月14日 12:06
 • 656

VC++数据类型转换小结

说明:本文纯粹是总结一下有关类型转换的贴子, 本人并未对所有方法都做测试,仅仅是为了给大家一个参考。 int i = 100; long l = 2001; float f=300.2; ...
 • xiaoyaofriend
 • xiaoyaofriend
 • 2012年05月23日 10:51
 • 1409

VC++各种数据类型转换

long转成CString long a; CString s; s.Format(_T("%ld"), a); cstring转为long CString jub; long lhwnd...
 • l198738655
 • l198738655
 • 2017年05月17日 17:00
 • 188

VC++ 15个数据类型转换的示例代码

如何给VARIANT类型赋值 { VARIANT var; CString strText = _T(""); //初始化VARIANT类型变量 VariantInit(&var); /...
 • hellokandy
 • hellokandy
 • 2017年12月19日 12:45
 • 88
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:VC++数据类型转换
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)