POJ 3026

原创 2016年08月31日 04:20:21

题意:求S和A的最小生成树、

思路:对每个S和A跑一次BF 确定相连的距离、

#include<cmath>
#include<cstring>
#include<stdio.h>
#include<algorithm>
#include<queue>
using namespace std;
const int qq=205;
char map[qq][qq];
int path[qq][qq];
int vis[qq][qq];
int pre[qq];
char tmp[qq];
int tot,n,m;
int dx[4]={1,-1,0,0};
int dy[4]={0,0,1,-1};
struct Edge
{
	int u,v,w;
	bool operator < (const Edge &a)const
	{
		return w<a.w;
	}
}edge[10000];
struct Node
{
	int x,y,len;
};
void Bfs(int x,int y)
{
	memset(vis,0,sizeof(vis)); 
	Node tmp,ans;
	tmp.x=x;tmp.y=y;tmp.len=0;
	queue<Node>Q;	//结构体没定义优先级不要使用priority_queue 
	vis[x][y]=1;
	Q.push(tmp);
	while(!Q.empty()){
		tmp=Q.front();
		Q.pop();
		int a=tmp.x,b=tmp.y;
	//	printf("%d %d\n",a,b);
			if(path[a][b]!=0&&(a!=x||b!=y)){
				edge[tot].u=path[x][y];
				edge[tot].v=path[a][b];
				edge[tot].w=tmp.len;
				++tot;
			}
		for(int i=0; i<4; ++i){
			int xx=a+dx[i];
			int yy=b+dy[i]; 
			if(xx>=0&&xx<n&&yy>=0&&yy<m)
				if(map[xx][yy]!='#'&&!vis[xx][yy]){
					vis[xx][yy]=1;
					ans.len=tmp.len+1;
					ans.x=xx;
					ans.y=yy;
					Q.push(ans);
				}
		}
	}
}
int find(int x)
{
	return pre[x]==x?x:pre[x]=find(pre[x]);
}
int main()
{
	int t;scanf("%d",&t);
	while(t--){
		scanf("%d%d",&m,&n);
		gets(tmp);
		memset(path, 0, sizeof(path));
		getchar();
		int ans=1;
		tot=0;
		for(int i=0; i<n; ++i) 	gets(map[i]);
		for(int i=0; i<n; ++i)
			for(int j=0; j<m; ++j)
				if(map[i][j]=='A'||map[i][j]=='S')
					path[i][j]=ans++;
		for(int i=0; i<n; ++i)
			for(int j=0; j<m; ++j)
				if(map[i][j]=='A'||map[i][j]=='S')
					Bfs(i,j);
		sort(edge, edge+tot);
		for(int i=0; i<=ans; ++i)	pre[i]=i;
		int minx=0;
		for(int i=0; i<tot; ++i){
		//	printf("%d %d %d\n",edge[i].u,edge[i].v,edge[i].w);
			int x=find(edge[i].u);
			int y=find(edge[i].v);
			if(x==y)	continue;
			pre[y]=x;
			minx+=edge[i].w;
		}
		printf("%d\n",minx);
	}
	return 0;
}


版权声明:吸猫大法、

POJ3026-Borg Maze

转载请注明出处:優YoU   http://user.qzone.qq.com/289065406/blog/1299324104   提示:BFS+Prim 大致题意: 在一个y行 x列...
 • lyy289065406
 • lyy289065406
 • 2011年07月30日 09:20
 • 5961

POJ3026-Borg Maze(广度优先搜索+最小生成树)

Borg Maze Time Limit: 1000MS   Memory Limit: 65536K Total Submissions: 12346   Acc...
 • AC_road
 • AC_road
 • 2016年07月18日 20:53
 • 711

poj3026 Borg Maze (BFS+最小生成树)

思路:先BFS求出S到各点A的最短距离,建图然后套模板 #include #include #include #include #include #include #includ...
 • qq_21057881
 • qq_21057881
 • 2016年02月01日 16:24
 • 310

POJ-3026 Borg Maze (BFS+最小生成树)

题目链接:点击打开链接 题意: 给你一个地图,地图中A代表外星人,S代表出发点,从S点出发,每遇到一个A点便可分裂成多个。 求把所有A都吃完需要多少步。 刚开始没读好题,我以为S点随时...
 • JOKER_SAMA
 • JOKER_SAMA
 • 2016年08月13日 14:59
 • 309

POJ - 3026

刚开始还没怎么看懂题意,然后看懂之后,发现这个最小生成树隐藏的好深。。 然后cin不读空格和回车,scanf也不读空格和回车,gets读空格不读回车 这个题有点坑。。#include #incl...
 • bllsll
 • bllsll
 • 2017年01月18日 22:59
 • 143

POJ 3026 Borg Maze(BFS+最小生成树【有坑】)

Borg Maze Time Limit: 1000MS Memory Limit: 65536K Total Submissions: 12012 Accepted: 3...
 • qq_32866009
 • qq_32866009
 • 2016年05月09日 16:31
 • 947

poj 3026 Borg Maze bfs+最小生成树

题意:在N*M的迷宫上,从S点出发找一条最短的路径走遍所有的A,且在S和A处可以分成多组同时走,可以分叉,这样就先求出所有点两两之间的距离,找到一棵最小生成树,树上所有边的和就是要求的最小值。...
 • u014422052
 • u014422052
 • 2014年10月18日 12:32
 • 957

POJ3026

Problem: Borg Maze Description: 给你一个迷宫,和一个起点,很多个终点,现在从起点发出了一波机器人,这些机器人通过移动可以到达终点,如果几个机器人一起移动,那么只算一个...
 • FlushHip
 • FlushHip
 • 2016年06月29日 15:52
 • 316

poj3026 - Borg Maze

想看更多的解题报告: http://blog.csdn.net/wangjian8006/article/details/7870410                               ...
 • wangjian8006
 • wangjian8006
 • 2012年08月20日 12:22
 • 1556

poj 3026

Borg Maze Time Limit: 1000MS   Memory Limit: 65536K Total Submissions: 8383   Acce...
 • my_acm
 • my_acm
 • 2014年08月02日 17:13
 • 579
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:POJ 3026
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)