hdu刷题目录

679人阅读 评论(0) 收藏 举报
分类:

1001       这个就不用说了吧
1002       简单的大数
1003       DP经典问题,最大连续子段和
1004       简单题
1005       找规律(循环点)
1006       感觉有点BT的题,我到现在还没过
1007       经典问题,最近点对问题,用分治
1008       简单题
1009       贪心
1010       搜索题,剪枝很关键
1011        
1012       简单题
1013       简单题(有个小陷阱)
1014       简单题
1015       可以看作搜索题吧
1016       经典的搜索
1017       简单数学题
1018       简单数学题
1019       简单数学题
1020       简单的字符串处理
1021       找规律的数学题
1022       数据结构的题(栈的应用)
1023       特殊的数(Catalan Number)
1024       经典DP,最大M子段和
1025       经典DP,最长递增子序列(要用NLogN的方法过)
1026       搜索
1027       数学题(或用STL)
1028       经典问题,整数拆分,用母函数做
1029       简单题(一般方法容易超时)
1030       简单题,可用模拟过
1031       简单题
1032       简单题
1033       模拟题
1034       Candy Sharing Game
1035       模拟题
1036       简单题
1037       简单题,不是一般的简单
1038       简单题
1039       字符串处理
1040       简单题,排序
1041       简单题,用大数
1042       大数
1043       经典搜索题,八数码问题  
1044       稍微有点麻烦的搜索题
1045       搜索题,可用匹配做
1046       简单题
1047       简单的大数  
1048       简单字符串处理
1049       简单题
1050       贪心
1051       经典贪心,也可以用DP
1052       贪心
1053       贪心,关于Huffman编码
1054       二分匹配
1055       二分匹配
1056       简单题
1057       模拟题
1058       经典问题,丑数,DP
1059       经典问题,可以用母函数或DP(不针对题目优化都会超时)
1060       数学题
1061       数学题
1062       简单字符串处理
1063       模拟大数
1064       简单题
1065       简单题
1066       数学题,找规律
1067        
1068       经典二分匹配
1069       经典DP
1070       简单题
1071       简单数学题
1072       搜索
1073       字符串处理
1074       DP
1075       字典树
1076       简单题
1077        
1078       DP
1079       博弈(DP)
1080       DP
1081       经典DP
1082       简单题
1083       二分匹配
1084       简单题
1085       母函数
1086       简单几何题
1087       简单DP
1088       字符串处理
1089~1096 (练习输入输出的8个题目)
1097       简单数学题
1098       数学题,注意找规律
1099       数学题

模拟题, 枚举
1002 1004 1013 1015 1017 1020 1022 1029 1031 1033 1034 1035 1036 1037 1039 1042 1047 1048 1049 1050 1057 1062 1063 1064 1070 1073 1075 1082 1083 1084 1088 1106 1107 1113 1117 1119 1128 1129 1144 1148 1157 1161 1170 1172 1177 1197 1200 1201 1202 1205 1209 1212(大数取模) 1216(链表)1218 1219 1225 1228 1229 1230 1234 1235 1236 1237 1239 1250
1256 1259 1262 1263 1265 1266 1276 1279 1282 1283 1287 1296 1302 1303 1304 1305 1306 1309 1311 1314
复杂模拟

搜索,递归求解
1010 1016 1026 1043(双广) 1044 (BFS+DFS) 1045 1067 1072 1104 1175 1180 1195 1208 1226 1238 1240 1241 1242 1258 1271 1312 1317
博奕
1079

动态规划
1003 1024 1025 1028 1051 1058 1059 1069 1074 1078 1080 1081 1085 1087 1114 1158 1159 1160 1171 1176 1181 1203 1224 1227 1231 1244 1248 1253 1254 1283 1300

数学,递推,规律
1005 1006 1012 1014 1018 1019 1021 1023 1027 1030 1032 1038 1041 1046 1059 1060 1061 1065 1066 1071(微积分) 1097 1098 1099 1100 1108 1110 1112 1124 1130 1131 1132 1134 1141 1143 1152 1155(物理题) 1163 1165 1178 1194 1196(lowbit) 1210 1214 1200 1221 1223 1249 1261 1267 1273 1290 1291 1292 1294 1297 1313 1316
数论
1164 1211 1215 1222 1286 1299

计算几何
1086 1115 1147
贪心
1009 1052 1055 1257

并查集
1198 1213 1232 1272
线段树,离散化
1199 1255
图论
最短路相关的问题 1142 1162 1217 1301
二分图问题 1054 1068 1150 1151 1281
其他
1053 (huffman) 1102(MST) 1116(欧拉回路) 1233(MST) 1269(强连通)
数据结构
1103(堆+模拟)1166(数状树组)1247 1251 1285(Topol) 1298
汉诺塔系列
1207
最近顶点对 1007

 

1500 DP
1501 DP
1502 DP or 记忆化
1503 DP
1504 模拟
1505 DP
1506 DP
1507 2分匹配
1508 记忆化容易点
1509 模拟
1510 DP
1511 搜索可以过
1512 左偏树
1513 DP
1514 DP
1515 DFS
1516 DP
1517 博奕
1518 搜索
1519 DP(不确定)
1520 树状DP
1521 数学题,母函数什么的。其实都可以过
1522 稳定婚姻
1523 DP
1524 博弈
1525 博弈
1526 Maxflow
1527 博弈
1528 2分匹配
1529 简单题
1530 最大团
1531 差分约束
1532 Maxflow 入门题
1533 KM Or 最小费用流
1534 差分约束
1535 差分约束
1536 博弈
1537 模拟 加置换群的理论 CODE可以短些,其实没必要。。。
1538 很有意思的题目。据说是Microsoft亚洲总裁面试的题目
1539 搜索
1540 线段树
1541 树状数组
1542 离散,线段树
1543 线段树
1544 简单的
1545 DP [url]http://acm.hdu.edu.cn/forum/htm_data/18/0608/2050.html[/url]
1546 搜索
1547 模拟
1548 模拟
1551 2分答案
1553
1554
1555 简单
1556 技巧。数学
1557 搜索
1558 并查 + 线段判交
1559 DP
1560 减支 + 搜索
1561 树状DP
1562 暴力 between 1000 and 9999
1563 简单
1564 博弈。
1565 状态DP
1566 数学
1567 模拟
1568 大数
1569 最小割
1570 数学
1571 最段路
1572 搜索
1573 数学
1574 DP
1575 2分
1576 数论
1577 模拟,处理精度
1579 记忆化
1580 DP
1582 搜索
1583 模拟
1584 搜索
1585
1586
1587 简单题目
1591 模拟
1592 简单
1593 数学
1594 数学
1595 图论
1596 图论
1597 图论
1598 图论
1599 图论

基础题:1000、1001、1004、1005、1008、1012、1013、1014、1017、1019、1021、1028、1029、1032、1037、1040、1048、1056、1058、1061、1070、1076、1089、1090、1091、1092、1093、1094、1095、1096、1097、1098、1106、1108、1157、1163、1164、1170、1194、1196、1197、1201、1202、1205、1219、1234、1235、1236、1248、1266、1279、1282、1283、1302、1303、1323、1326、1330、1334、1335、1339、1390、1391、1393、1395、1397、1405、1406、1407、1408、1412、1418、1420、1465、1491、1555、1562、1563、1570、1587、1673、1678、1708、1718、1720、1785、1799、1859、1862、1877、1898、1976、1977、1985、1994、2000、2001、2002、2003、2004、2005、2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022、2023、2024、2025、2026、2027、2028、2029、2030、2031、2032、2033、2034、2035、2039、2040、2042、2043、2048、2049、2051、2053、2055、2056、2057、2060、2061、2071、2073、2075、2076、2078、2081、2083、2088、2090、2092、2093、2095、2096、2097、2098、2099、2101、2103、2106、2107、2109、2113、2114、2115、2123、2131、2132、2133、2135、2136、2137、2138、2139、2143、2148、2153、2156、2161、2162、2164、2178、2186、2192、2200、2201、2212、2304、2309、2317、2401、2500、2502、2503、2504、2519、2520、2521、2523、2524、2535、2537、2539、2547、2548、2549、2550、2551、2552、2555、2560、2561、2562、2566、2567、2568、2700、2710、


DP:1003、1024、1029、1069、1074、1087、1114、1159、1160、1171、1176、1203、1231、1257、1260、1284、1421、1789、1978、2059、2084、2159、2191、2544、2571、2602、2709、

搜索:1010、1015、1016、1026、1072、1075、1175、1180、1181、1238、1239、1240、1241、1242、1253、1254、1312、1372、1548、1597、1671、1677、1728、1800、1983、2102、2141、2553、2563、2605、2612、2614、1616、2717

贪心:1009、1045、1049、1050、1051、1052、1257、1800、2037、2111、2124、2187、2391、2570

数学题:1018、1065、1071、1115、1141、1162、1212、1220、1492、1593、1701、1722、1798、1840、1999、2036、2080、2086、2089、2105、2108、2134、2303、2393、2438、2529、2547、2548、2552、2554、2601、2603、2701、

递推:1133、1143、1207、1249、1267、1284、1290、1297、1396、1992、1995、1996、2013、2014、2044、2045、2046、2047、2050、2064、2065、2067、2068、2070、2077、2085、2151、2154、2160、2190、2501、2512、2563、2569、2709、2716、

字符串:1020、1039、1043、1062、1073、1075、1088、1113、1161、1200、1251、1256、1288、1321、1328、1379、1804、1860、1982、1984、2017、2024、2025、2026、2027、2043、2052、2054、2072、2074、2087、2131、2137、2140、2163、2203、2206、2352、2500、2549、2564、2565、2567、2572、2609、2607、2707、2708、2719、2721、2723、

大数:1002、1042、1133、1250、1297、1715、1753、1865、2100、

胡搞:1022、1027、1030、1035、1128、1165、1209、1210、1215、1222、1228、1229、1230、1237、1259、1276、1286、1337、1342、1361、1370、1506、1577、1597、1702、1716、1727、1868、1870、1896、1981、1986、1987、1988、1997、1998、1999、2058、2062、2089、2090、2094、2104、2116、2117、2135、2175、2183、2184、2197、2303、2368、2370、2374、2511、2522、2527、2600、2615、2703、2711、2714、2715、2725、

博弈:1077、1404、1517、1524、1525、1527、1536、1564、1729、1730、1846、1847、1848、1849、1850、2147、2149、2176、2177、2188

母函数:1085、1171、1398、2079、2082、2110、2152、2189、2566、

hash:1264、1280、1425、1496、1800、2522、2600

查看评论

HDU 自动刷题机 Auto AC (轻轻松松进入HDU首页)

少年,作为苦练ACM,通宵刷题的你 是不是想着有一天能够荣登各大OJ榜首,俯瞰芸芸众生,唔....要做到这件事情可是需要一定天赋的哦!...
 • qq_28954601
 • qq_28954601
 • 2016年04月26日 09:16
 • 3541

我该怎样高效刷题?

写到这个题目HDU1176,起初一看,一点思路都没有,真的!感觉不会很难,去Discuss里面看了一下,看到一个人代码,他说这是数塔问题!我认真的看了一下他的代码,然后又去详细的查了一下关于数塔的知识...
 • wlxsq
 • wlxsq
 • 2016年04月24日 13:41
 • 931

ACM刷题之HDU————N!Again

N!Again Time Limit: 2000/1000 MS (Java/Others) Memory Limit: 32768/32768 K (Java/Others) Tota...
 • xiaofeng187
 • xiaofeng187
 • 2016年04月14日 21:31
 • 251

<HDU>HDU刷题顺序!

转自:http://blog.csdn.net/liuqiyao_01/article/details/8477645 第一阶段:开始入门吧!(15天,53题) 一.输入输出练习(2天,10...
 • qq_32832023
 • qq_32832023
 • 2017年02月24日 14:05
 • 2818

手把手教你用C++ 写ACM自动刷题神器(冲入HDU首页)

少年,作为苦练ACM,通宵刷题的你 是不是想着有一天能够荣登各大OJ榜首,俯瞰芸芸众生,唔....要做到这件事情可是需要一定天赋的哦! 博主本身也搞过一段时间的acm,对刷题深有感触,不信可以去看我...
 • qq_28954601
 • qq_28954601
 • 2016年04月24日 10:12
 • 2374

日常刷题系列

2016/2/16 codevs1725    探险    二分 codevs1183    泥泞的道路    01分数规划 poj3737    UmBasketella    三分法 bzoj26...
 • xaphoenix
 • xaphoenix
 • 2016年02月17日 01:39
 • 767

杭电ACM——自我强化步骤

实验室的师兄编程都很牛逼,我这个小菜鸟私下跟他们讨教了怎样变成牛逼的绝招,“练练练,写写写”这是他们给我的回答。尽管平时他们做项目很忙,但总是会抽出时间刷刷ACM。现在也感觉自己反应速度和算法能力有些...
 • Always2015
 • Always2015
 • 2015年04月09日 21:35
 • 7384

POJ 刷题顺序

POJ从简到难(按照AC数目排序)的列表如下,作为小弱的刷题
 • thestoryofsnow
 • thestoryofsnow
 • 2014年11月09日 02:50
 • 281595

ACM-ICPC 常用算法刷题网站整理

Virtual Judge ACM-ICPC Live Archive - Home UVa Online Judge - Home Welcome To PKU JudgeOnline(POJ...
 • bat67
 • bat67
 • 2017年05月26日 12:47
 • 1600

hdu刷题记录

所有题就放一起了吧 以后可能会将hdu和poj作为一个主要的训练平台(其实还是很想在bzoj上下一番功夫的,等下学期吧) 1000:... 1001:... 1002:... 1003...
 • niabby
 • niabby
 • 2016年11月26日 21:36
 • 171
  个人资料
  持之以恒
  等级:
  访问量: 3万+
  积分: 1606
  排名: 3万+
  最新评论