Java多线程环境下如何高效安全处理数据(输入输出流、文件、网络等)(一)

转载 2013年12月05日 12:38:02

      本博客属原创文章,欢迎转载!转载请务必注明出处:http://guoyunsky.iteye.com/blog/867469

    本博客已迁移本人独立博客: http://www.yun5u.com/

   

  这个标题可能有些歧义,我也不知道该取什么标题,知道的同学帮忙取下.同时这只是我平时的一个总结,
问题估计会有很多,大家帮忙指正,谢谢!
这里先说下应用场景,比如:
   1)需要一直处理一个文件目录,处理里面的文件.文件过多,单线程恐怕速度跟不上,于是使用多线程.
    2)网络下载,需要下载很多URL.单线程也是速度跟不上,于是一个URL用一个线程去下载并处理(如爬虫,这也是我写爬虫的总结).
 
再说下如何高效安全:
    1)以上不可能每一个文件,每一个URL就开一个线程去处理.肯定是先初始化一个线程池,然后将文件、URL放入一个容器(比如队列),然后线程从容器里获取数据去处理,处理完了,就再获取,如此直到处理完毕.
    2)可能文件或者URL的数据会很大,足让你内存溢出.或者多个线程的数据加起来也足以让你内存爆掉.那肯定要设置内存装载的数据大小限制,也就是所谓的缓存。当缓存写满了,再考虑写入文件.
    3)由于线程固定,缓存也是固定,写入的文件也是固定.那这些都是可循环利用的对象。不可能每一次处理都是new,那是极大的浪费。所以可以固定线程的个数,缓存的大小(可以控制内存大小),甚至那个备份文件也是一直可以循环所有的对象
  
所需要的东西:
    1)干活的线程
    2)接活的容器
    3)线程池
    4)可将数据放入内存达到一定阀值后再写入文件的类,同时提供返回数据的功能(内存和文件里的数据都得返回).返回数据也有多种形式,字符串、流?同时也得考虑循环利用,毕竟也是固定的
   5)附加功能:
         a.内容可以指纹化(MD5或SHA1)
         b.可以如InputStream的mark,reset等.毕竟这一切都可以当做输入输出流来处理,我接下来的代码也是
         c.可以控制处理的速度,比如这个场景是下载URL(网络爬虫),我不想下载速度过快.
         d.待补充

 

大概的设计:
   1)干活的线程 MyThread
   2)接活的容器 具体看你的应用,例子里有
    3)线程池   具体也看你的应用,我这里只是测试代码里弄个线程组
    4)处理数据的类:
          a.读数据到内存或文件中的类:MyOutputStream
          b.MyOutputStream里面又要返回数据的类:MyInputStream

 

接下来开始贴代码了.

1)可以读取数据,如果数据过多达到缓存,可以写入文件的类

Java代码  收藏代码
 1. import java.io.File;  
 2. import java.io.FileOutputStream;  
 3. import java.io.IOException;  
 4. import java.io.OutputStream;  
 5.   
 6. public class MyOutputStream extends OutputStream {  
 7.     private boolean isOpen;         // 是否已经打开  
 8.     private long size;              // 数据总大小  
 9.     private String backedFileName;  // 超出缓存,要写入到的文件名  
 10.     private OutputStream diskStream;// 超出缓存,写入到文件的OutputStream  
 11.     private byte[] buffer;          // 缓存  
 12.     private long position;          // 当前位置  
 13.     private boolean recording;      // 是否记录数据中  
 14.       
 15.       
 16.     public MyOutputStream(int bufferSize,String backedFileName){  
 17.         this.buffer=new byte[bufferSize];  
 18.         this.backedFileName=backedFileName;  
 19.         this.recording=true;  
 20.     }  
 21.       
 22.     public void open() throws IOException{  
 23.         if(isOpen()){  
 24.             throw new IOException("MyOutputStream already open for ".concat(Thread.currentThread().getName()));  
 25.         }  
 26.         isOpen=true;  
 27.         this.position=0;  
 28.         this.size=0;  
 29.         this.recording=true;  
 30.           
 31.         closeDiskStream();  
 32.           
 33.         this.diskStream=new FileOutputStream(this.backedFileName);  
 34.           
 35.     }  
 36.       
 37.     private void closeDiskStream() throws IOException{  
 38.         if(this.diskStream!=null){  
 39.             diskStream.close();  
 40.             diskStream=null;  
 41.         }  
 42.     }  
 43.       
 44.     public void closeRecorder() throws IOException{  
 45.         recording=false;  
 46.         closeDiskStream();  
 47.         if(this.size==0){  
 48.             this.size=position;  
 49.         }  
 50.     }  
 51.       
 52.     public boolean isOpen(){  
 53.         return isOpen;  
 54.     }  
 55.     // 记录一个字节  
 56.     private void record(int b) throws IOException{  
 57.         if(this.position>=this.buffer.length){  
 58.             this.diskStream.write((byte)b);  
 59.         }else{  
 60.             buffer[(int)position]=(byte)b;  
 61.         }  
 62.         this.position++;  
 63.     }  
 64.     // 记录多个字节  
 65.     private void record(byte[] b,int off,int len) throws IOException{  
 66.         if(position>=this.buffer.length){   // 如果缓存已经满了,则写入硬盘  
 67.             if(this.diskStream==null){  
 68.                 throw new IOException("diskStream is null for ".concat(Thread.currentThread().getName()));  
 69.             }  
 70.             this.diskStream.write(b, off, len); // 写入硬盘  
 71.             this.position+=len; // 位置增加  
 72.         }else{  // 没满,则写入缓存.如果此时缓存写满了,则再写入磁盘  
 73.             int toCopy=Math.min(this.buffer.length-(int)this.position, len);    // 计算要写入缓存的长度,不让缓存爆掉  
 74.             System.arraycopy(b, off, this.buffer, (int)this.position, len);     // 拷贝到缓存  
 75.             this.position+=toCopy;  
 76.               
 77.             if(toCopy<len){ // 如果缓存已满,则将剩下的数据写入硬盘  
 78.                 //this.diskStream.write(b,off+toCopy,len-toCopy);       
 79.                 record(b,off+toCopy,len-toCopy);    // 为什么不直接用上一行代码?需要验证diskStream  
 80.             }  
 81.         }  
 82.     }  
 83.     // 写入数据  
 84.     @Override  
 85.     public void write(int b) throws IOException {  
 86.         if(recording){  
 87.             record(b);  
 88.         }  
 89.     }  
 90.     // 写入数据  
 91.     @Override  
 92.     public void write(byte[] b, int off, int len) throws IOException {  
 93.        if(recording){  
 94.            record(b,off,len);  
 95.        }  
 96.     }  
 97.     // 写入数据  
 98.     @Override  
 99.     public void write(byte[] b) throws IOException {  
 100.         if(recording){  
 101.             record(b,0,b.length);  
 102.         }  
 103.     }  
 104.      
 105.     // 关闭,关闭了才能获得长度  
 106.     @Override  
 107.     public void close() throws IOException {  
 108.         isOpen=false;  
 109.         closeRecorder();  
 110.     }  
 111.       
 112.       
 113.      
 114.     // 刷新  
 115.     @Override  
 116.     public void flush() throws IOException {  
 117.        if(this.diskStream!=null){  
 118.            this.diskStream.flush();  
 119.        }  
 120.     }  
 121.     // 获得数据大小  
 122.     public long getSize() {  
 123.         return size;  
 124.     }  
 125.       
 126.     public static void main(String[] args) {  
 127.         String dir=new File("").getAbsolutePath().concat(File.separator);  
 128.         String fileMemory=dir.concat("fileMemory.txt");  
 129.         String fileDisk=dir.concat("fileDisk.txt");  
 130.         int bufferSize=5;  
 131.         MyOutputStream mosMemory=null;  
 132.         MyOutputStream mosDisk=null;  
 133.         try {  
 134.             mosMemory=new MyOutputStream(bufferSize,fileMemory);  
 135.             mosMemory.open();  
 136.               
 137.             mosDisk=new MyOutputStream(bufferSize,fileDisk);  
 138.             mosDisk.open();  
 139.               
 140.             for(int i=0;i<100;i++){  
 141.                 if(i<bufferSize){  
 142.                     mosMemory.write(i);  
 143.                 }  
 144.                 mosDisk.write(i);  
 145.             }  
 146.               
 147.             mosMemory.close();  
 148.             mosDisk.close();  
 149.               
 150.             System.out.println("mosMemory length:"+mosMemory.getSize());  
 151.             System.out.println("mosDisk length:"+mosDisk.getSize());  
 152.               
 153.         } catch (IOException e) {  
 154.             // TODO Auto-generated catch block  
 155.             e.printStackTrace();  
 156.         }finally{  
 157.               
 158.         }  
 159.     }  
 160.   
 161. }

Java多线程环境下如何高效安全处理数据(输入输出流、文件、网络等)(二)

本博客属原创文章,欢迎转载!转载请务必注明出处:http://guoyunsky.iteye.com/blog/868043        本博客已迁移本人独立博客: http://www.yu...
 • u010002783
 • u010002783
 • 2014年05月02日 10:43
 • 124

Java网络编程—(2)I/O输入输出流

网络程序很大一部分的工作都是做简单或复杂的输入输出工作,将数据(信息)从一个系统转移到另外一个系统,所以在讲到网络编程之前我们首先要先了解到数据的输入输出工作。需要注意的是java 的基本输入输出流是...
 • sinat_33713995
 • sinat_33713995
 • 2017年08月28日 21:33
 • 355

多线程-管道输入/输出流

管道输入/输出流和普通的文件输入/输出流或者网络输入/输出流不同之处在于,它主要用于线程直接的数据传输,而传输的媒介为内存。 管道输入/输出流主要包括了如下4钟具体实现:PipedOutputStre...
 • f529352479
 • f529352479
 • 2016年06月28日 22:43
 • 604

java多线程读写文件之文件锁

文件修改始终是一件很麻烦也很出错d
 • rlanffy
 • rlanffy
 • 2014年05月22日 21:46
 • 3436

Java读取大文件的高效率实现

1、在内存中读取 读取文件行的标准方式是在内存中读取,Guava 和Apache Commons IO都提供了如下所示快速读取文件行的方法: Files.readLines(new File(p...
 • jackesy
 • jackesy
 • 2015年01月27日 11:09
 • 2983

如何保证单例模式在多线程中的线程安全性

如何保证单例模式在多线程中的线程安全性         对大数据、分布式、高并发学习必须要有多线程的基础。这里讨论一下如何在多线程的情况下设计单例模式。在23中设计模式中单例模式是比较常见的,在非多线...
 • u012100371
 • u012100371
 • 2017年05月05日 13:56
 • 1402

在多线程环境中安全的共享对象

1.      可见性 1.1      多线程环境中共享变量的可见性问题 (1)    单线程环境下,对一个共享变量的修改很自然的是有序的 在t1时刻,修改了一个变量的值 那么在t2时候,一...
 • huaguoming
 • huaguoming
 • 2012年11月09日 16:05
 • 1883

java网络---实现多线程下载文件

使用多线程下载:    1:可以记录当前下载当前的位置,实现断点下载。 多线程下载的时候可以记录上次下载的位置,当再次开始的时候可以帮我们记住上次下载的位置,当再次下载的时候可以从记录的位置开始。...
 • WannerWang
 • WannerWang
 • 2015年10月23日 21:45
 • 705

多线程环境下操作HashMap的问题

HashMap为什么不是线程安全,并发操作Hashmap会带来什么问题: 这个问题曾经有一个面试官问过我,当时我天真的以为是读写操作并发时存在脏数据的问题,当时面试官不置可否。我后面回来查资料,发现...
 • shuaicenglou3032
 • shuaicenglou3032
 • 2017年08月31日 14:22
 • 445

记录常见的输入输出流的写法

按照国际惯例 ,先来简单介绍下IO的概念和应用场景。 1.什么是IO     Java中I/O操作主要是指使用Java进行输入,输出操作. Java所有的I/O机制都是基于数据流进行输入输出,这些...
 • Learn_ZhangK
 • Learn_ZhangK
 • 2017年04月20日 11:18
 • 495
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:Java多线程环境下如何高效安全处理数据(输入输出流、文件、网络等)(一)
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)