Qt5学习记录(1):QString与int值互相转换

原创 2016年08月28日 22:28:33

1)QString转int

直接调用toInt()函数

例:

QString str("100");

int tmp = str.toInt();


或者:

bool ok;

QString str("100");

int tmp = str.toInt(&ok);

注:ok表示转换是否成功,成功则ok为true,失败则ok为false。

2)int转QString

QString::number();


例:

int tmp = 100;

QString str = QString::number(tmp);
QT中吧QString类型转换为int类型

QString a; a = "123"; int b; b = a.toInt(); qDebug()
 • u013395736
 • u013395736
 • 2016年01月13日 10:52
 • 84

Qt中 QString 和int, char等的“相互”转换

网上找了半天,全是QString转int和char等的,就没有int转QString的,但是还是找到啦,我来整合一下哦~ Qt中 int ,float ,double转换为QString...
 • EI__Nino
 • EI__Nino
 • 2012年02月27日 12:52
 • 133731

Qt中int转换成QString

QString QString::number ( long n, int base = 10 ) [static]   如: long a = 63; QString...
 • liangzhuangdongtou
 • liangzhuangdongtou
 • 2016年08月18日 16:18
 • 3389

Qt中 QString 和int,double等的转换

Qt中 int ,float ,double转换为QString有两种方法1.使用QString::number(); 如:long a = 63; QString s = QString::n...
 • u013007900
 • u013007900
 • 2015年12月08日 19:21
 • 14631

Qt中 QString 和int, char等的“相互”转换

Qt中 QString 和int, char等的“相互”转换 Qt中 int ,float ,double转换为QString 有两种方法 1.使用 ...
 • leftyu2010
 • leftyu2010
 • 2016年08月04日 15:33
 • 1646

Qt中QString与数字类型的转换方法

Qt中,QString类型和其他数据类型之间的相互转换方法。
 • rl529014
 • rl529014
 • 2016年05月30日 21:30
 • 1751

QString 类型转换

构造函数: QString() //无参构造函数 QString(const QChar *unicode, int size...
 • sunzz93
 • sunzz93
 • 2017年07月25日 17:15
 • 164

QT QString, wchar_t *, TCHAR, CString和其他字符或字符串类型的转化

//QString to wchar_t *: const wchar_t * encodedName = reinterpret_cast(fileName.utf16()); //QString...
 • qq61394323
 • qq61394323
 • 2014年06月04日 09:51
 • 7154

QT中文的 QString 与 char* 转换

网上百度了很多的
 • u012564085
 • u012564085
 • 2014年08月19日 16:14
 • 4311

Qt中QString与基本类型的转换问题

最近在编程时,遇到了一个问题,大致是一堆float类型的数据,需要转换为QDateTime类型,于是经过查阅文档,发现Qt中的一些基本的数据类型比如int, float, double 转换成QStr...
 • tgzjz
 • tgzjz
 • 2015年04月16日 13:44
 • 1802
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:Qt5学习记录(1):QString与int值互相转换
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)