hdu 5664 Lady CA and the graph (树分治,树状数组)

原创 2016年05月30日 20:50:37

http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=5664


题意:定义folded chain为一条路径u,v, u v的lca != u && != v, 求第k大folded chain


#include <stdio.h>
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;


#pragma comment(linker, "/STACK:102400000,102400000")
#define eps 1e-9
#define LL long long 
#define ULL unsigned long long
#define pii pair<int,int>
#define MP make_pair
#define N (100000 + 10)
#define M (200000 + 10)
#define inf 0x3f3f3f3f
#define mod 1000000007
#define lson ls, ll, md
#define rson rs, md+1, rr


int read() {
  char c;
  while((c=getchar()) && !('0' <= c && c <= '9'));
  int ret = c -'0';
  while((c=getchar()) && '0' <= c && c <= '9') ret = ret * 10 + c - '0';
  return ret;
}

int fst[N], vv[M], nxt[M], cost[M], e;

void init() {
  memset(fst, -1, sizeof fst);
  e = 0;

}

void add(int u, int v, int w) {
  vv[e] = v, cost[e] = w, nxt[e] = fst[u], fst[u] = e++;
}

int root, mx[N], sz[N], tot;
bool vis[N];
vector<int> que[N*20], all[N];
vector<int> lab[N];
int cnt;

void dfs1(int u, int p) {
  sz[u] = 1;
  for(int i = fst[u]; ~i; i= nxt[i]) {
    int v = vv[i];
    if(v == p || vis[v]) continue;
    dfs1(v, u);
    sz[u] += sz[v];
  }
}

void dfs2(int u, int p) {
  mx[u] = 0;
  for(int i = fst[u]; ~i; i = nxt[i] ){
    int v = vv[i];
    if(v == p || vis[v]) continue;
    dfs2(v, u);
    mx[u] = max(mx[u], sz[v]);
  }
  mx[u] = max(tot-sz[u], mx[u]);
  if(root == -1 || mx[u] < mx[root]) {
    root = u;
  }
}


void find_root(int &u) {
  dfs1(u, -1);
  tot = sz[u];
  root = -1;
  dfs2(u, -1);
  u = root;
}

void dfs(int u, int p, int dis) {
  all[root].push_back(dis);
  que[cnt].push_back(dis);
  for(int i = fst[u]; ~i; i = nxt[i]) {
    int v = vv[i];
    if(v == p || vis[v]) continue;
    dfs(v, u, dis+cost[i]);
  }
}

int mid;
LL ans;
int n,m;
LL k;
LL cal(vector<int> &que, int k) {
  if(k == 0) sort(que.begin(), que.end());
  else {
    LL ans = 0;
    int j = 0;
    for(int i = que.size()-1; i >= 0; --i) {
      while(j < que.size() && que[j] + que[i] < mid) ++j;
      ans += max(0, i-j);
    }
    return ans;
  }
  return 0;
}


void solve(int u) {
  find_root(u);
  vis[u] = 1;
  all[u].clear();
  lab[u].clear();
  all[u].push_back(0);
  for(int i = fst[u]; ~i; i = nxt[i] ){
    int v = vv[i];
    if(vis[v]) continue;
    ++cnt;
    que[cnt].clear();
    lab[u].push_back(cnt);
    dfs(v, u, cost[i]);
    cal(que[cnt], 0);
  }
  cal(all[u], 0);

  for(int i = fst[u]; ~i; i= nxt[i]) {
    int v = vv[i];
    if(vis[v]) continue;
    solve(v);
  }
}


int san[N<<2], scnt;
int sum[N];
void f(int u, int p, int dis) {
  san[++scnt] = dis;
  san[++scnt] = dis-mid;
  for(int i = fst[u]; ~i; i = nxt[i]) {
    int v = vv[i];
    if(v == p) continue;
    f(v, u, dis+cost[i]);
  }
}


void add(int x, int v) {
  while(x <= scnt) {
    sum[x] += v;
    x += x & -x;
  }
}

int query(int x) {
  int s = 0;
  while(x) {
    s += sum[x];
    x -= x & -x;
  }
  return s;
}

int hx(int x) {
  return lower_bound(san+1, san+scnt+1, x) - san;
}

void g(int u, int p, int dis){ 
  int id = hx(dis);
  ans -= query(hx(dis-mid));
  add(id, 1);
  for(int i = fst[u]; ~i; i = nxt[i]) {
    int v = vv[i];
    if(v == p) continue;
    g(v, u, dis+cost[i]);
  }
  add(id, -1);
}

int gao() {
  for(int i = 1; i <= n;++i)
    ans += cal(all[i], 1);
  for(int i = 1; i <= cnt; ++i)
    ans -= cal(que[i], 1);
}

bool check() {
  ans = 0;
  for(int i = 1; i <= n; ++i) vis[i] = 0;
  gao();
  scnt = 0;
  f(m, -1, 0);
  sort(san, san+scnt);
  scnt = unique(san, san+scnt) - san;
  g(m, -1, 0);
  return ans >= k;
}

int main() {
  int T;
  T = read();
  while(T--) {
    n = read(); 
    m = read();
    k = read();
    init();
    int Max = 0;
    for(int i = 1; i < n; ++i) {
      int u, v, w;
      u = read(); v = read(); w = read();
      Max = max(Max, w);
      add(u,v, w);
      add(v, u, w);
    }

    memset(vis, 0, sizeof vis);
    cnt = 0;
    solve(m);

    int l = 0, r = n*Max;;
    int ret = 0;
    while(l < r) {
      mid = l + r >> 1;
      if(check()) l = mid+1, ret = mid;
      else r = mid;
    }
    if(ret == 0) puts("NO");
    else
    printf("%d\n", ret);
  }
}

HDU 5664 Lady CA and the graph 二分,树分治

题目地址:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=5664 题意:有一个有n个点的树(2 思路:这题是超哥教会的我,先膜一膜:http://blog...
 • dpppBR
 • dpppBR
 • 2016年10月04日 19:15
 • 401

Hdu 5664 Lady CA and the graph(有n个点的树,给定根,叫你找第k大的特殊链)

传送门:Hdu 5664 Lady CA and the graph 题意: 给你一个有n个点的树,给定根,叫你找第k大的特殊链 特殊的链的定义:u,v之间的路径,且lca(u,v)!=...
 • acm_fighting
 • acm_fighting
 • 2016年08月30日 14:35
 • 455

hdu 5664 Lady CA and the graph (树分治,树状数组)

http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=5664 题意:定义folded chain为一条路径u,v, u v的lca != u && != v, 求第...
 • u013781361
 • u013781361
 • 2016年05月30日 20:50
 • 348

hdu 5443 The Water Problem(长春网络赛——暴力)

题目链接:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=5443 The Water Problem Time Limit: 1500/1000 MS (J...
 • qiqi_skystar
 • qiqi_skystar
 • 2016年04月11日 20:08
 • 2614

树分治经典题+树状数组(hdu4918)

Query on the subtree Time Limit: 16000/8000 MS (Java/Others)    Memory Limit: 131072/131072 K (Java...
 • u010660276
 • u010660276
 • 2015年04月26日 11:41
 • 350

HDU 4871 Shortest-path tree 最短路+树的点分治

题目大意:给你一个连通图,你有两个任务。1、先生成一个shu
 • ACMmaxx
 • ACMmaxx
 • 2014年08月05日 15:38
 • 1190

HDU4389(数位DP)

题目:X mod f(x)   题意:问在区间[A,B]之间,有多少个数满足,x%f(x)=0,f(x)代表x的各位数字之和。   解析:本题一是可以通过打表来计算,二是可以通过数位DP来求解。 我们...
 • ACdreamers
 • ACdreamers
 • 2013年07月13日 15:15
 • 15789

hdu 4389:打巨表

题意  :一个数能被他各个位数之和整除则符合要求,给L,R,问区间里有多少个数符合要求。 即使你不会DP,也可以分段打表,比如10w为一个区间,统计这有多少个符合要求,然后对于一个数,先判断在哪个区...
 • Weiguang_123
 • Weiguang_123
 • 2012年08月21日 22:31
 • 6500

HDU 4812 D Tree 树的点分治

题目大意:先有一棵树,点i有
 • ACMmaxx
 • ACMmaxx
 • 2014年08月07日 10:17
 • 868

HDU-4970 Killing Monsters (树状数组)

解法一:树状数组 解法二:数组模拟(区间更新思想)
 • idealism_xxm
 • idealism_xxm
 • 2016年04月03日 18:44
 • 368
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:hdu 5664 Lady CA and the graph (树分治,树状数组)
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)