Codeforces Round #308 (Div. 2)

原创 2015年07月10日 09:32:21

A - Vanya and Table 每次都给出一个子矩阵并让+1,最后求矩阵内数之和

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main()
{
  int n, x1, y1, x2, y2, s = 0;
  scanf("%d",&n);
  while( n-- )
  {
    scanf("%d%d%d%d", &x1, &y1, &x2, &y2);
    s = s + (x2 - x1 + 1) * (y2 - y1 + 1);
  }
  printf("%d\n", s);
  return 0;
}

B - Vanya and Books 1~n的数里面有多少位。暴力模拟

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long lol;

int main() {
  lol n;
  while ( cin >> n ) {
    lol temp = 1000000000;
    lol cnt = 10;
    lol res = 0;
    while ( temp>0&&n>0 ) {
      if ( n-(temp-1)>0 ) {
        res += (n-(temp-1))*(cnt);
        n = temp - 1;
      }
      temp /= 10;
      -- cnt;
    }
    cout << res << endl;
  }
  return 0;
}

C - Vanya and Scales 给出w进制的秤和m重的东西,问能否用秤称出m重的东西。

m化成w进制的数,则表示成 p0 * w^0 + p1 * w^1 +  p2 * w^2.......px * w^x。取其中一项pc * w^c,若pc = w-1,则pc * w^c + w^c = w * w^(c+1),即若最开始m重的东西放在左边,w进制里面若有一项系数为w-1,即等价于在左边放一个 w^c重的秤砣,右边放一个 w^(c+1)的秤砣。其他情况下,pc系数为0或1表示右边放或不放,是满足的

int main()
{
  int dig[222], tot;
  ll m, w;
  while( ~scanf("%lld%lld", &w, &m) ) {
    memset( dig, 0, sizeof( dig ) );
    tot = 0;
    ll x = m;
    while( x ) {
      dig[tot++] = x % w;
      x /= w;
    }
    bool OK = 1;
    for( int i = 0; i < tot; ++i ) {
      if( dig[i] == 0 || dig[i] == 1 )
        continue;
      if( dig[i] >= w-1 ) {
        dig[i+1]++;
        tot++;
      }
      else {
        OK = 0;
        break;
      }
    }
    puts( OK? "YES" : "NO" );
  }
  return 0;
}

D - Vanya and Triangles 给出平面上n个点,问能组成多少个三角形。

枚举每个点出发别的点到他的斜率即可

const int N = 2020;

ll x[N], y[N];
ll n;
map <ll, ll> mp;
map <ll, ll> :: iterator it;

pair <ll, ll> f( int i, int j )
{
  pair <ll, ll> re;
  ll xx = x[i] - x[j], yy = y[i] - y[j];
  if( xx == 0 ) {
    re.first = 1LL*N, re.second = 1LL*N;
    return re;
  }
  if( yy == 0 ) {
    re.first = 1LL*0, re.second = 1LL*0;
    return re;
  }
  ll xxx = xx / abs(xx), yyy = yy / abs(yy);
  yyy *= xxx, xxx = 1;
  xx = abs(xx), yy = abs(yy);
  ll gcd = __gcd( xx, yy );
  re.first = xx / gcd * xxx, re.second = yy / gcd * yyy;
  return re;
}

int main()
{
  while( ~scanf("%lld", &n) ) {
    mp.clear();
    ll ans = n * (n-1) * (n-2) / 6, tmp = 0;
    for( int i = 1; i <= n; ++i )
      scanf("%lld %lld", &x[i], &y[i]);
    for( int i = 1; i <= n; ++i ) {
      mp.clear();
      for( int j = 1; j <= n; ++j ) {
        if( i == j )
          continue;
        pair <ll, ll> c = f( i, j );
        ll xx = c.first, yy = c.second;
        mp[xx*N+yy]++;
      }
      for( it = mp.begin(); it != mp.end(); ++it ) {
        tmp += (it->second >= 2) ? ((it->second-1) * it->second / 2) :0;
      }
    }
    ans -= tmp / 3;
    printf("%lld\n", ans);
  }
  return 0;
}

 表达式加一对括号,求表达式的最大值

括号加在*旁边就行了,暴力模拟过去,由于*最多15,复杂度15*15*n

#include <map>
#include <set>
#include <queue>
#include <stack>
#include <vector>
#include <string>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <algorithm>

using namespace std;

#define lson l, mid, rt << 1
#define rson mid + 1, r, rt << 1 | 1
#define ls rt << 1
#define rs rt << 1 | 1
#define pi acos(-1.0)
#define eps 1e-8
#define asd puts("sdfsdfsdfsdfsdfsdf");
typedef long long ll;
///typedef __int64 LL;
const int inf = 0x3f3f3f3f;
const int N = 5050;

int p[20], pos;
char s[N];

int main()
{
  while( ~scanf("%s", s+1 ) ) {
    int len = strlen( s+1 );
    s[len+1] = '+';
    pos = 0, p[pos++] = 0;
    for( int i = 1; i <= len+1; ++i ) {
      if( s[i] == '*' )
        p[++pos] = i;
    }
    p[++pos] = len+1;
    ll ans = 0;
    if( pos == 2 ) {
      ans = s[1] - '0';
      for( int i = 2; i <= len+1; ++i ) {
        if( s[i] != '+' )
          ans += s[i] - '0';
      }
      printf("%lld\n", ans);
      continue;
    }
    for( int i = 0; i < pos; ++i ) {
      for( int j = i; j <= pos; ++j ) {
        int l = p[i], r = p[j];
        ll x = 0, tmp = 1, op = 0;   //op = 0----+ op = 1 ----- *
        for( int k = 1; k <= l; ++k ) {
          if( s[k] >= '0' && s[k] <= '9' ) {
            if( op == 0 )
              tmp = s[k] - '0';
            else
              tmp *= s[k] - '0';
          }
          else if( s[k] == '+' ) {
            x += tmp;
            op = 0;
          }
          else {
            op = 1;
          }
        }
        //printf("%d %d %lld %lld\n", l, r, x, tmp);
        ll y = 0, op1 = 0, tmp1 = 1;
        for( int k = l+1; k <= r; ++k ) {
          if( s[k] >= '0' && s[k] <= '9' ) {
            if( op1 == 0 )
              tmp1 = s[k] - '0';
            else
              tmp1 *= s[k] - '0';
          }
          else if( s[k] == '+' ) {
            y += tmp1;
            op1 = 0;
          }
          else {
            op1 = 1;
          }
        }
        if( op1 == 1 )
          y += tmp1;
        //printf("%d %d %lld %lld\n", l, r, y, tmp1);
        ll tmp2 = 1;
        int o = r+1;
        for( ; o <= len+1 && s[o] != '+'; ++o ) {
          if( s[o] >= '0' && s[o] <= '9' )
            tmp2 *= s[o]-'0';
        }
        //printf("%d %d %lld \n", l, r, tmp2);
        x += tmp * y * tmp2;
        op = 0, tmp = 0;
        for( int k = o+1; k <= len+1; ++k ) {
          if( s[k] >= '0' && s[k] <= '9' ) {
            if( op == 0 )
              tmp = s[k] - '0';
            else
              tmp *= s[k] - '0';
          }
          else if( s[k] == '+' ) {
            x += tmp;
            op = 0;
          }
          else {
            op = 1;
          }
        }
        //printf("%lld\n\n", x);
        ans = max( ans, x );
      }
    }
    printf("%lld\n", ans);
  }
  return 0;
}

// 1+2*3+4


相关文章推荐

Codeforces Round #308 (Div. 2) C. Vanya and Scales dfs

题目链接:http://codeforces.com/contest/552/problem/C题意:给你100个砝码,第i个砝码质量是w^i,然后问你能不能在有m的情况下,左边和右边都放砝码,使得这...
 • yxg_123
 • yxg_123
 • 2017年02月26日 23:52
 • 78

Codeforces Round #308 (Div. 2) A、B

552A - Vanya and Table 这题没什么好说的了,题目读懂了直接模拟就可以了。#include #include #include #include using namesp...

Codeforces Round #308 (Div. 2) —— D (思维题)

D. Vanya and Triangles time limit per test 4 seconds memory limit per test 512 megabytes input...

E. Vanya and Brackets(Codeforces Round #308 (Div. 2))

E. Vanya and Brackets time limit per test 1 second memory limit per test 256 megabytes ...

A. Vanya and Table(Codeforces Round #308 (Div. 2))

A. Vanya and Table time limit per test 2 seconds memory limit per test 256 megabytes ...

Codeforces Round #308 (Div. 2) C. Vanya and Scales(数制转换)

http://codeforces.com/contest/552/problem/C 要用质量为w0,w1,…,w100的砝码各1个称出重量m,砝码可以放在天平左边也可以放在右边。问是否可以称出,...

D. Vanya and Triangles(Codeforces Round #308 (Div. 2))

D. Vanya and Triangles time limit per test 4 seconds memory limit per test 512 megabytes...

【Codeforces Round 273 (Div 2)A】【水题 语文题】 Initial Bet 5人初始硬币都为b,告诉你最后的硬币数让你输出合法正整数b

A. Initial Bet time limit per test 1 second memory limit per test 256 megabytes inp...

Codeforces Round #247 (Div. 2)(B)(暴力,全排列函数||DFS)

B. Shower Line time limit per test 1 second memory limit per test 256 megabytes inp...

【Codeforces Round 364 (Div 2)D】【二分答案 or 公式推导】As Fast As Possible 小朋友乘校车去远足最短到达时间

D As Fast As Possible time limit per test 1 second memory limit per test 256 megabytes ...
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:Codeforces Round #308 (Div. 2)
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)