js封装方法用于格式化时间

原创 2015年11月20日 16:32:34

引用时可以只传入一个将要被格式化的时间

/**
	 * 格式化时间
	 * 
	 * @param time
	 *      长整型时间
	 * @param fmt
	 *      时间格式,默认:yyyy-MM-dd
	 * @returns
	 */
 function formatTime(time, fmt) {
	if (time == null) {
		return;
	}
	var fmt = fmt ? fmt : 'yyyy-MM-dd';
	var time = new Date(time);
	var z = {
			M: time.getMonth() + 1, 
			d: time.getDate(), 
			h: time.getHours(),
			m: time.getMinutes(),
			s: time.getSeconds()
		};
	fmt = fmt.replace(/(M+|d+|h+|m+|s+)/g, function(v) {
			return ((v.length > 1 ? "0" : "") + eval('z.' + v.slice(-1))).slice(-2);
		});
	return fmt.replace(/(y+)/g, function(v) {
			return time.getFullYear().toString().slice(-v.length);
		});
}


版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 http://blog.csdn.net/xiaoxiangyu5/article/details/49947673
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:js封装方法用于格式化时间
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)