poj 2125 Destroying The Graph 最小点权覆盖集

原创 2015年11月18日 21:14:52
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<queue>
#include<vector>
using namespace std;
const int N=1024;
const int inf=1<<24;

struct Edge
{
  int from,to,cap,flow;
};

struct node
{
  int num,st;
};

vector<Edge>edges;
vector<int>G[N];
int s,t;
int vis[N];
int d[N];
int cur[N];
int fa[N];
void AddEdge(int from,int to,int cap)
{
  Edge tp;
  tp.from=from,tp.to=to,tp.cap=cap,tp.flow=0;
  edges.push_back(tp);
  tp.from=to,tp.to=from,tp.cap=0,tp.flow=0;
  edges.push_back(tp);
  int g_size=edges.size();
  G[from].push_back(g_size-2);
  G[to].push_back(g_size-1);
}

bool BFS()
{
  memset(vis,0,sizeof(vis));
  queue<int>Q;
  Q.push(s);
  d[s]=0;
  vis[s]=1;
  while(!Q.empty())
  {
    int x=Q.front();
    Q.pop();
    for(int i=0; i<G[x].size(); i++)
    {
      Edge &e=edges[G[x][i]];
      if(!vis[e.to]&&e.cap>e.flow)
      {
        vis[e.to]=1;
        d[e.to]=d[x]+1;
        Q.push(e.to);
      }
    }
  }
  return vis[t];
}

int DFS(int x,int a)
{
  if(x==t||a==0) return a;
  int flow=0,f;
  for(int &i=cur[x]; i<G[x].size(); i++)
  {
    Edge &e=edges[G[x][i]];
    if(d[x]+1==d[e.to]&&(f=DFS(e.to,min(a,e.cap-e.flow)))>0)
    {
      e.flow+=f;
      edges[G[x][i]^1].flow-=f;
      flow+=f;
      a-=f;
      if(a==0) break;
    }
  }
   if(!flow) d[x] = -1;
  return flow;
}

int Maxflow(int st,int ed)
{
  int flow=0;
  while(BFS())
  {
    memset(cur,0,sizeof(cur));
    flow+=DFS(st,inf);
  }
  return flow;
}

void dfs(int u)
{
  vis[u]=1;
  for(int i=0;i<G[u].size();i++)
  {
    int v=edges[G[u][i]].to;
    if(vis[v]==0&&edges[G[u][i]].cap-edges[G[u][i]].flow>0)
      dfs(v);
  }
}
int main()
{
  int n,m,u,v,c;;
  while(~scanf("%d%d",&n,&m))
  {
     edges.clear();
    for(int i=0; i<N; i++) G[i].clear();
    s=0;t=2*n+1;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      scanf("%d",&c);
      AddEdge(i+n,t,c);
      fa[i]=-c;
    }

     for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      scanf("%d",&c);
      AddEdge(s,i,c);
    }

    for(int i=0;i<m;i++)
    {
      scanf("%d%d",&u,&v);
      AddEdge(u,v+n,inf);
    }
    printf("%d\n",Maxflow(s,t));
    queue<node>qt;
    node tp;
    memset(vis,0,sizeof(vis));
    dfs(0);
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      if(vis[i]==0)
      {
        tp.num=i;
        tp.st=1;
        qt.push(tp);

      }
      if(vis[i+n])
      {
        tp.num=i;
        tp.st=0;
        qt.push(tp);
      }
    }
    printf("%d\n",qt.size());
    while(!qt.empty())
    {
      tp=qt.front();
      if(tp.st==1) printf("%d -\n",tp.num);
      else printf("%d +\n",tp.num);
      qt.pop();
    }
  }
  return 0;
}
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。http://www.xiang578.com

二分图相关定理及其证明(最小点覆盖+最小路径覆盖+最大独立集+最小覆盖集)

①最小路径覆盖: 给定有向图G=(V,E)。设P 是G 的一个简单路(顶点不相交)的集合。如果V 中每个顶点恰好在P 的一条路上,则称P是G 的一个路径覆盖。P 中路径可以从V 的任何一个顶点开始,...
 • qq_34564984
 • qq_34564984
 • 2016年10月10日 16:43
 • 2209

二分图中对最小顶点覆盖、最小边覆盖、最大独立集的理解

仅仅用于自己理解,若有共鸣,别太吐槽就行哈~ 首先是匈牙利算法的本质:(图参考了zxy的) 这个图要详细看完,那么刚开始我想的“找小三”实际上就是递归找增广路的过程,如果找到增广路,匹配数...
 • Flynn_curry
 • Flynn_curry
 • 2016年10月29日 20:01
 • 2458

二分图最大匹配,最小路径覆盖,最小点覆盖,最大独立集,最小边覆盖与建图方法

前言:         有自己写的,有摘的别人的,前面是摘的,也是无心整理,出错是难免的,反正我都不会证明,智人见智,别被我误导了。 §1图论点、边集和二分图的相关概念和性质 点覆盖、最小点覆盖...
 • hitwhacmer1
 • hitwhacmer1
 • 2015年07月02日 01:10
 • 2731

poj2125 Destroying The Graph(二分图最小点权覆盖集,最小割输出割边)

把每个点分成入和出,显然是张二分图,就是求最小点权覆盖集,可以用最小割解决。问题在于输出最小割的割边。蒟蒻才发现以前自己的理解是不正确的。 最小割的割边一定满流是没有错的,但是反过来,满流的边就是割...
 • Icefox_zhx
 • Icefox_zhx
 • 2017年12月28日 15:50
 • 68

POJ 2125 Destroying The Graph 二分图最小点权覆盖集

题目:http://poj.org/problem?id=2125题意:给定一个有向图,要把所有的边删掉,有两种操作,一种是把某个点的所有入边全部删掉,有一个相应的花费,另一种是把某个点所有的出边全部...
 • discreeter
 • discreeter
 • 2016年11月05日 09:35
 • 224

POJ 2125 Destroying The Graph (最小点权覆盖集)

基本概念: 点覆盖集:(vertex covering set,VCS)是无向图的一个点集,使得该图中所有边都至少有一个端点在该集合内。形象地说是若干个点“覆盖”住了与它们邻接的边,这些边恰好组成了...
 • diary_yang
 • diary_yang
 • 2013年05月10日 00:14
 • 812

poj 2125 Destroying The Graph(最小割,最小点权覆盖)

Destroying The Graph Time Limit: 2000MS   Memory Limit: 65536K Total Submissions: 65...
 • WEYuLi
 • WEYuLi
 • 2014年01月16日 23:51
 • 662

POJ2125 Destroying The Graph 最小点权覆盖

题目链接: poj2125 题意: 给出一张N个顶点M条边的有向图。 对于每个顶点x,有两种操作: 1,删除所有进入x的边,花费为a; 2.删除所有从x出去的边,花...
 • AXuan_K
 • AXuan_K
 • 2015年08月14日 17:07
 • 599

【POJ】2125 Destroying The Graph 最小点权覆盖

传送门:
 • u013368721
 • u013368721
 • 2014年08月02日 17:45
 • 544

POJ 2125 Destroying The Graph 二分图最小点权覆盖 最小割

题意:给你一个n个点 m条边的有向图 给出两种操作 删除所有以i为入点的边 有一个花费 删除所有以i为出点的边 也有一个花费 问你要想删除所有边 最小花费是多少 思路:选择一个点 可以覆盖所有他的入...
 • s_h_r
 • s_h_r
 • 2015年06月10日 20:42
 • 256
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:poj 2125 Destroying The Graph 最小点权覆盖集
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)