C++抽象基类的实例化(抽象工厂模式)

原创 2016年08月28日 21:14:32

今天学习设计模式《抽象工厂模式》,参考了两个博客:

http://blog.csdn.net/wuzhekai1985/article/details/6660462

http://www.cnblogs.com/wanggary/archive/2011/04/13/2015288.html

然后按照第二个博客的意见,应用类模板实现工厂类;中间出现一个不能实例化抽象基类的问题,通过查资料,然后另外新建一个工程实验后知道:

1,抽象类是不能初始化的(最基本的,大家都知道的)

2,如果抽象基类的派生类有哪怕只有一个函数没有实现,这个抽象基类仍然不能实例化;即需要将抽象基类中定义的虚接口函数全部在派生类中实现(说的不太专业。。。)

代码如下:

//core.h
#ifndef _CORE_H_
#define _CORE_H_

class Core{
public:
	Core(){}
	virtual ~Core(){}
	virtual void NumOfCore() = 0;
	virtual void SpeedOfCore() = 0;
	virtual void VersionOfCore() = 0;
};
#endif
<pre name="code" class="cpp">//multicore.h
#ifndef _MULTICORE_H_
#define _MULTICORE_H_

#include"core.h"
#include<iostream>
using namespace std;

class MultiCore :public Core{
public:
	MultiCore(){}
	~MultiCore(){}
	void NumOfCore(){
		cout << "multicore" << endl;
	}
	void SpeedOfCore(){
		cout << "speed fast" << endl;
	}
	virtual void VersionOfCore() = 0;
};
#endif
<pre name="code" class="cpp">//singlecore.h
#ifndef _SINGLECORE_H_
#define _SINGLECORE_H_

#include"core.h"
#include<iostream>
using namespace std;

class SingleCore :public Core{
public:
	SingleCore(){}
	~SingleCore(){}
	void NumOfCore(){
		cout << "singlecore" << endl;
	}
	void SpeedOfCore(){
		cout << "speed slow" << endl;
	}
	virtual void VersionOfCore() = 0;
};
#endif
<pre name="code" class="cpp">//newmulticore.h
#ifndef _NEWMULTICORE_H_
#define _NEWMULTICORE_H_

#include"multicore.h"

class NewMultiCore :public MultiCore{
public:
	NewMultiCore(){}
	~NewMultiCore(){}
	void VersionOfCore(){
		cout << "new multi version core" << endl;
	}
};

#endif
<pre name="code" class="cpp">//newsinglecore.h
#ifndef _NEWSINGLECORE_H_
#define _NEWSINGLECORE_H_

#include"singlecore.h"

class NewSingleCore :public SingleCore{
public:
	NewSingleCore(){}
	~NewSingleCore(){}
	void VersionOfCore(){
		cout << "new single version core" << endl;
	}
};
#endif
<pre name="code" class="cpp">//oldmulticore.h
#ifndef _OLDMULTICORE_H_
#define _OLDMULTICORE_H_

#include"multicore.h"

class OldMultiCore :public MultiCore{
public:
	OldMultiCore(){}
	~OldMultiCore(){}
	void VersionOfCore(){
		cout << "old multi version core" << endl;
	}
};

#endif
<pre name="code" class="cpp">//oldsinglecore.h
#ifndef _OLDSINGLECORE_H_
#define _OLDSINGLECORE_H_

#include"singlecore.h"

class OldSingleCore :public SingleCore{
public:
	OldSingleCore(){}
	~OldSingleCore(){}
	void VersionOfCore(){
		cout << "old single version core" << endl;
	}
};

#endif
<pre name="code" class="cpp">//factory.h
#ifndef _FACTORY_H_
#define _FACTORY_H_

#include"core.h"

class Factory{
public:
	Factory(){}
	virtual ~Factory(){}
	virtual Core* CreateSingleCore() = 0;
	virtual Core* CreateMultiCore() = 0;
};

#endif

<pre name="code" class="cpp">//newversionfactory.h
#ifndef _NEWVERSIONFACTORY_H_
#define _NEWVERSIONFACTORY_H_

#include"factory.h"

template<class T>
class NewVersionFactory :public Factory
{
public:
	NewVersionFactory();
	~NewVersionFactory();
	Core* CreateMultiCore();
	Core* CreateSingleCore();
};

template<class T>
NewVersionFactory<T>::NewVersionFactory(){}
template<class T>
NewVersionFactory<T>::~NewVersionFactory(){}
template<class T>
Core* NewVersionFactory<T>::CreateMultiCore()
{
	return new T;
}
template<class T>
Core* NewVersionFactory<T>::CreateSingleCore()
{
	return new T;
}

#endif
//oldversionfactory.h
#ifndef _OLDVERSIONFACTORY_H_
#define _OLDVERSIONFACTORY_H_

#include"factory.h"

template<class T>
class OldVersionFactory :public Factory
{
public:
	OldVersionFactory();
	~OldVersionFactory();
	Core* CreateMultiCore();
	Core* CreateSingleCore();
};

template<class T>
OldVersionFactory<T>::OldVersionFactory(){}
template<class T>
OldVersionFactory<T>::~OldVersionFactory(){}
template<class T>
Core* OldVersionFactory<T>::CreateMultiCore()
{
	return new T;
}
template<class T>
Core* OldVersionFactory<T>::CreateSingleCore()
{
	return new T;
}

#endif
//main.cpp
#include"core.h"
#include"factory.h"
#include"multicore.h"
#include"singlecore.h"
#include"newversionfactory.h"
#include"oldversionfactory.h"
#include"newmulticore.h"
#include"newsinglecore.h"
#include"oldmulticore.h"
#include"oldsinglecore.h"

void main()
{
	Factory* pFactoryMultiCore = new NewVersionFactory<NewMultiCore>();
	pFactoryMultiCore->CreateMultiCore()->NumOfCore();
	pFactoryMultiCore->CreateMultiCore()->SpeedOfCore();
	pFactoryMultiCore->CreateMultiCore()->VersionOfCore();
	delete pFactoryMultiCore;
	pFactoryMultiCore = NULL;

	Factory* pFactorySingleCore = new OldVersionFactory<OldSingleCore>();
	pFactorySingleCore->CreateSingleCore()->NumOfCore();
	pFactorySingleCore->CreateSingleCore()->SpeedOfCore();
	pFactorySingleCore->CreateSingleCore()->VersionOfCore();
	delete pFactorySingleCore;
	pFactorySingleCore = NULL;

}


        

C++抽象基类

为什么C++要定义抽象基类? C++为什么要定义抽象基类?       抽象类就是类里定义了纯虚成员函数的类。纯虚函数只提供了接口,并没有具体实现。抽象类不能被实例化,通常是作为基类供子类继承,子...
 • chencheng126
 • chencheng126
 • 2015年01月27日 09:52
 • 906

C++:浅谈工厂模式与抽象工厂模式

C++:浅谈工厂模式与抽象工厂模式标签: C++ 工厂模式 抽象工厂模式by 小威威之前写过一篇谈模式的文章:单例模式接下来我将浅显的谈谈工厂模式与抽象工厂模式。工厂模式与抽象工厂模式虽有差异,但实现...
 • linwh8
 • linwh8
 • 2016年04月24日 13:53
 • 1905

设计模式--抽象工厂模式(C++实现)

抽象工厂模式(Abstract Factory Pattern)是围绕一个超级工厂创建其他工厂。该超级工厂又称其他工厂的工厂。这种类型的设计模式属于创建型模式,它提供了一种创建对象的最佳方式。 ...
 • My_heart_
 • My_heart_
 • 2017年03月14日 19:40
 • 279

C++设计模式——抽象工厂模式(含实例)

伟创力(世界500强企业),公司有笔记本生产车间、电视机车间、空调车间、电话生产等车间,各生产车间各行其责,生产出不同类型的产品。伟创力不再是生产单一产品的企业,而是生产出多种不同类型的产品,各产品属...
 • swqqcs
 • swqqcs
 • 2014年09月08日 20:35
 • 1939

大话设计模式C++实现-第15章-抽象工厂模式

一、UML图 二、包含的角色 (1)抽象工厂 (2)具体工厂:包括具体工厂1和具体工厂2。具体工厂1用于生产具体产品A1和具体产品B1,具体工厂2用于生产具体产品A2和具体产品B2; (3)抽象产...
 • XD_lixin
 • XD_lixin
 • 2014年11月16日 23:09
 • 1676

C++设计模式-抽象工厂

定义 提供一个创建一系列相关或相互依赖对象的接口,而无需指定它们具体的类。   结构   理解 1.       AbstractFactory是抽象工厂类,声明创建产品族的接...
 • woods2001
 • woods2001
 • 2011年08月02日 21:03
 • 4720

抽象工厂模式(c++描述)

  在抽象工厂模式中,我引用从网上看来的一篇例子来说明。    随着时间的推移,走过的地方越来越多,你天南海北的朋友也越来越多。你发现菜原来还分了许多菜系,鲁菜、粤菜、湘菜等等, 你招待 不同的朋友要...
 • blpluto
 • blpluto
 • 2009年09月17日 11:41
 • 6784

C++基础——抽象基类(ABC)

抽象基类(ABC)即Abstract Base Class利用了基类指针指向派生类对象从而调用派生类方法的思想实现C++的隐藏具体实现则主要用到的是纯虚函数#pragma once #include...
 • mfcing
 • mfcing
 • 2012年04月06日 08:34
 • 2505

设计模式(c++)笔记之二(AbstractFactory抽象工厂模式)

一、简介:        抽象工厂,提供一个创建一系列相关或相互依赖对象的接口,而无需指定它们具体的类。对于工厂方法来说,抽象工厂可实现一系列产品的生产,抽象工厂更注重产品的组合。 Abstr...
 • my183100521
 • my183100521
 • 2013年10月14日 13:55
 • 2082

C++抽象类练习题——games

Description:In this problem, you should complete some classes.You can see more details in sample inp...
 • shujh_sysu
 • shujh_sysu
 • 2016年06月05日 18:56
 • 344
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:C++抽象基类的实例化(抽象工厂模式)
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)