rbac权限表修改

原创 2016年08月31日 10:47:13

html页面

<!doctype html>
<html lang="zh-CN">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="stylesheet" href="css/common.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/main.css">
  <script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="js/colResizable-1.3.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="js/common.js"></script>

  <script type="text/javascript">
    $(function(){
      $(".list_table").colResizable({
        liveDrag:true,
        gripInnerHtml:"<div class='grip'></div>",
        draggingClass:"dragging",
        minWidth:30
      });

    });
  </script>
  <title>Document</title>
</head>
<body>
<div class="container">
  <div class="main_top">
  <div id="forms" class="mt10">
    <div class="box">
      <div class="box_border">
        <div class="box_top"><b class="pl15">表单</b></div>
        <div class="box_center">
          <form action="roler_power" class="jqtransform" method="post">
            <table class="form_table pt15 pb15" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

                <input type="hidden" name="_token" value="{{ csrf_token() }}">
                @foreach($role as $k=>$v)
                  <input type="hidden" name="roleid" value="<?php echo $v['r_id'] ?>">
                  @endforeach


          <span class="fl">
           <div class="select_border">
             <div class="select_containers ">
               @foreach($power as $k=>$v)
                 <input type="checkbox" name="powerid[]" value="<?php echo $v['p_id'] ?>" parentid="<?php echo $v['pz_id'] ?>" onclick="k_fun(this);"
                 @foreach($rp as $p)
                    @if($v['p_id']==$p['pid'])
                      checked
                      @endif
                     @endforeach
                     >
<?php echo str_repeat("--",$v['level']*2).$v['p_name'] ?><br>

              @endforeach
             </div>
           </div>
          </span>
                </td>
              </tr>              <tr>
                <td class="td_right">&nbsp;</td>
                <td class="">
                  <input type="submit" name="button" class="btn btn82 btn_save2" value="保存">
                  <input type="button" name="button" class="btn btn82 btn_res" value="重置">
                </td>
              </tr>
            </table>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</body>
</html>
<script>
  function k_fun(obj){
    var pid=obj.value;
    var ipu=document.getElementsByName('powerid[]');
    var parent_id=obj.getAttribute('parentid');
    for(var i=0;i<ipu.length;i++){
      if(pid==ipu[i].getAttribute('parentid')){
        ipu[i].checked=true;
        if(obj.checked==false)
        {
          ipu[i].checked=false;
        }
      }
    }
    if(parent_id!=0){
      for(var i = 0; i<ipu.length;i++){
        if(parent_id==ipu[i].value){
          ipu[i].checked=true;
          if(obj.checked==false){
            ipu[i].checked=false;
          }
        }
      }
    }

  }
</script>
控制器

public function r_pdd()
{

  $sql = DB::table('role')->get();
  $p=Db::table('privilege')->where('pz_id','=',0)->get();

  return view('rbac/r_pdd',['arr'=>$sql,'add'=>$p]);
}
public function fun($arr ,$pz_id=0,$level=0)
  {
    static $data=array();
    foreach($arr as $k=>$v){
      if($v['pz_id']==$pz_id){
        $v['level']=$level;
        $data[]=$v;
        $this->fun($arr,$v['p_id'],$level+1);
      }
    }
    return $data;
  }
 $p=DB::table('privilege')->select('p_name','p_id','pz_id')->get();
    $info=$this->fun($p);
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。

相关文章推荐

基于RBAC权限管理数据库表设计

 • 2013年01月15日 17:25
 • 3.19MB
 • 下载

Yii2基于角色的访问控制权限RBAC表结构原理分析

这里有几个概念很重要 权限: 就是指用户是否可以执行哪些操作。 如:小张可以发帖、回帖、浏览,小红只能回帖、浏览 角色: 就是上面说的一组操作的集合。 如:高级会员有发帖、回帖、删贴、浏览的权限...

RBAC权限设计解析及表的设计

实现业务系统中的用户权限管理 B/S系统中的权限比C/S中的更显的重要,C/S系统因为具有特殊的客户端,所以访问用户的权限检测可以通过客户端实现或通过客户端+服务器检测实现,而B/S中,浏览器是每...

Yii2.0中文开发向导——RBAC(基于角色的访问控制权限)表结构原理分析

这里有几个概念很重要,我简单用大白话说一下; 权限: 就是指用户是否可以执行哪些操作。 如:小张可以发帖、回帖、浏览,小红只能回帖、浏览 角色: 就是上面说的一组操作的集合。 ...
 • yiifans
 • yiifans
 • 2014年05月29日 14:33
 • 1375

rbac权限.pdf

 • 2017年09月26日 09:53
 • 44KB
 • 下载

基于RBAC的权限设计模型

 • 2011年12月22日 19:38
 • 20KB
 • 下载

php-人员权限管理(RBAC)

php-人员权限管理(RBAC) 权限管理可以想做vip的功能,普通用户和vip用户的功能是不一样的,大致会用到五张表:用户表、角色表、功能表,还有他们之间互相关联的表:用户与角色表、角色与功能...

RBAC 权限练习

 • 2017年08月29日 21:59
 • 12.44MB
 • 下载

RBAC权限模型——项目实战

这篇文章我们将RBAC权限模型的4种设计思想进行了介绍,接下来我将我们自己项目中的权限模型进行了详细的介绍,最后还针对我们当前的权限模型提出了自己的一点想法。...
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:rbac权限表修改
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)