php接口数据加密、解密、验证签名

转载 2015年07月08日 10:43:33
代码很简单,这里就不多废话了,直接奉上代码

 1. <?php  
 2. /** 
 3.  * 数据加密,解密,验证签名 
 4.  * @edit http://www.lai18.com 
 5.  * @date 2015-07-08 
 6.  **/  
 7. //header('Content-Type: text/xml; charset=utf-8');  
 8.   
 9. include_once(dirname(dirname(__FILE__)).DIRECTORY_SEPARATOR.'phpsec'.DIRECTORY_SEPARATOR.'Math'.DIRECTORY_SEPARATOR.'BigInteger.php');  
 10.   
 11. include_once(dirname(dirname(__FILE__)).DIRECTORY_SEPARATOR.'phpsec'.DIRECTORY_SEPARATOR.'Crypt'.DIRECTORY_SEPARATOR.'AES.php');  
 12.   
 13. include_once(dirname(dirname(__FILE__)).DIRECTORY_SEPARATOR.'phpsec'.DIRECTORY_SEPARATOR.'Crypt'.DIRECTORY_SEPARATOR.'RSA.php');  
 14.   
 15. //密文  
 16.   
 17. $crypttext = 'v66YKULHFld2JElhm/J9qik2Edr1JHdZIc/k/OesU2GbTX2usXyvF4jGvzvoihrrE8FsfKmllmjsMIjO5fdrS/FD20bYFii4JW3BO3bzshXmz6AEs2DWwG4sK9mNojfOC0IsMoV311X5/JlgUoQXkDy4F5HHpYE9d/xGb0g2XE/hnGSSy2cpQcvQtBlBmixwSckNhsEG92lovlOz8ULwkqG5o7x+qB7P/EMII/WaFAXBJXDXvZX7lmGcOgon6wLhKJLGXorP6BIxOg6LGc6Ux7BAt3i9+0lujNgxIq/sDsl23hsr3yOUpV5C5a813nrHx4HJyd/hBT1UvIUml+eTmJwWCpSfs2cvxIUr0CE57JAZVyXjK13shK3IsZHLPPsm/JcDCrdy0Co/d5uIGJAdzXdsQ56xsju+tlvnA1J6yq2tDIfYK/x6k911A5WXLKYxztD1nq+bTYN3Gv/WFfrzVtgWQBrh06ihS2cwvna0S9EV/YPmhnAjJmrX4trNr9NXQ9xaZaW4lGRg87U5QDV+nQjj1THk0XHFc69N9g2+DsAGyEs9tK6U0ZQ72hJZqZhBCDH1UKw0PLyIhJdxpgPPOWGp8/QVVU2julTeKunvgAAEc3n+GoZfqjsCDi1S6T2MTnjWYWNoFRBhvEZFD/revgpasTOzDQa5NqR1B+mUF70r6uw6MWLJ7cT9Tz3jq+CA';  
 18.   
 19. $aeskey = base64_decode('qZe60QZFxuirub2ey4+7+Q==');  
 20.   
 21. //AES解密,采用ECB模式  
 22.   
 23. $aes = new Crypt_AES(CRYPT_MODE_ECB);  
 24.   
 25. //设置AES密钥  
 26.   
 27. $aes->setKey($aeskey);  
 28.   
 29. //解密AES密文  
 30.   
 31. $plaintext = $aes->decrypt(base64_decode($crypttext));  
 32.   
 33. echo $plaintext;  
 34.   
 35. echo '<hr />';  
 36.   
 37. //AES加密明文  
 38.   
 39. //echo $aes->encrypt($plaintext);  
 40.   
 41. //rsa公钥  
 42.   
 43. $publickey = 'MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCffOeIVYut9jW5w1L5uKX4aDvd837a8JhaWm5S8YqNQfgEmfD9T+rDknXLqMT+DXeQAqGo4hBmcbej1aoMzn6hIJHk3/TfTAToNN8fgwDotHewsTCBbVkQWtDTby3GouWToVsRi1i/A0Vfb0+xM8MnF46DdhhrnZrycERBSbyrcwIDAQAB';  
 44.   
 45. //echo base64_decode($publickey);  
 46.   
 47. //rsa签名  
 48.   
 49. $signature = 'XHin4uUFqrKDEhKBD/hQisXLFFSxM6EZCvCPqnWCQJq3uEp3ayxmFuUgVE0Xoh4AIWjIIsOWdnaToL1bXvAFKwjCtXnkaRwUpvWrk+Q0eqwsoAdywsVQDEceG5stas1CkPtrznAIW2eBGXCWspOj+aumEAcPyYDxLhDN646Krzw=';  
 50.   
 51. //echo base64_decode($signature);  
 52.   
 53. $rsa = new Crypt_RSA();  
 54.   
 55. //设置RSA签名模式 CRYPT_RSA_SIGNATURE_PSS or CRYPT_RSA_SIGNATURE_PKCS1  
 56.   
 57. $rsa->setSignatureMode(CRYPT_RSA_SIGNATURE_PKCS1);  
 58.   
 59. //var_dump($rsa->createKey());  
 60.   
 61. //生成RSA公钥、私钥  
 62.   
 63. //extract($rsa->createKey());  
 64.   
 65. //使用RSA私钥生成签名  
 66.   
 67. //$rsa->loadKey($privatekey);  
 68.   
 69. //$signature = $rsa->sign($plaintext);  
 70.   
 71. //使用RSA公钥验证签名  
 72.   
 73. echo $plaintext;  
 74.   
 75. $rsa->loadKey(base64_decode($publickey));  
 76.   
 77. echo $rsa->verify($plaintextbase64_decode($signature)) ? 'verified' : 'unverified';  
 78.   
 79. echo '<hr />';  
 80.   
 81. //生成RSA公钥、私钥  
 82.   
 83. //var_dump($rsa->createKey());  
 84.   
 85. extract($rsa->createKey());  
 86.   
 87. //使用RSA私钥加密数据  
 88.   
 89. $rsa->loadKey($privatekey);  
 90.   
 91. $ciphertext = $rsa->encrypt($plaintext);  
 92.   
 93. //使用RSA公钥解密数据  
 94.   
 95. $rsa->loadKey($publickey);  
 96.   
 97. echo $rsa->decrypt($ciphertext);  

每当你讲任何涉及到钱财事务等交易问题时,需要特别注意安全问题的考虑,例如开发一个论坛或者是一个购物车等。

api接口数据加密和身份验证

一、加密方式 对称加密和非对称加密。 对称加密:加解密是同一个密钥,速度快,数据接收方需要公布其私钥给数据传输方,安全性完全依赖于该密钥。如AES,3DES,DES等,适合做大量数据或数据文件的加解密...
 • hi_robert
 • hi_robert
 • 2017年07月04日 10:24
 • 1663

PHP接口开发常规加密办法

PHP接口开发是PHP常见的技术,可以通过接口进行一些操作,可以访问接口获取数据,给app提供数据接口等,但是如果接口没有加密解密的过程,很容易发生盗用和不安全的操作。   下面例子简单讲...
 • qq_25543685
 • qq_25543685
 • 2016年11月25日 15:53
 • 4005

PHP开发接口使用RSA进行加密解密方法

网络安全问题很重要,尤其是保证数据安全,遇到很多在写接口的程序员直接都是明文数据传输,在我看来这是很不专业的。本人提倡经过接口的数据都要进行加密解密之后进行使用。         这篇文章主要介绍使...
 • Zhihua_W
 • Zhihua_W
 • 2017年06月30日 15:51
 • 3413

php接口数据加密、解密、验证签名代码实例

php接口数据加密、解密、验证签名 代码很简单,这里就不多废话了,直接奉上代码 ...
 • hello_katty
 • hello_katty
 • 2015年07月08日 08:30
 • 10841

PHP做APP接口时,如何保证接口的安全性

PHP做APP接口时,如何保证接口的安全性? 1、当用户登录APP时,使用https协议调用后台相关接口,服务器端根据用户名和密码时生成一个access_key,并将access_key保存在ses...
 • lhbeggar
 • lhbeggar
 • 2015年06月05日 15:51
 • 5529

thinkphp U 方法加密传参数

 • u011447828
 • u011447828
 • 2016年01月14日 11:05
 • 1298

thinkphp5加解密方法

/** * 系统加密方法 * @param string $data 要加密的字符串 * @param string $key 加密密钥 * @param int $expire 过期时间...
 • bcfdsagbfcisbg
 • bcfdsagbfcisbg
 • 2017年11月17日 16:48
 • 507

PHP一组可逆加密解密算法

对于大部分密码加密,我们可以采用md5、sha1等方法。 可以有效防止数据泄露,但是这些方法仅适用于无需还原的数据加密。 对于需要还原的信息,则需要采用可逆的加密解密算法。下面一组PHP函数是实现此加...
 • aoyoo111
 • aoyoo111
 • 2014年01月28日 23:39
 • 5421

php自带加密解密函数

不可逆的加密函数为:md5()、crypt() md5() 用来计算 MD5 哈稀。语法为:string md5(string str); crypt() 将字符串用 UNIX 的标准加密 DES...
 • ownfire
 • ownfire
 • 2011年11月01日 09:57
 • 22850

php代码混淆加密

function RandAbc($length=""){//返回随机字符串         $str="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopq...
 • k8080880
 • k8080880
 • 2013年12月20日 10:40
 • 5163
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:php接口数据加密、解密、验证签名
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)