C# vb.net 语法比较

转载 2006年06月18日 16:42:00
1.变量声名 

C# 语法 

int x; 

String s; 

String s1, s2; 

Object o; 

Object obj = new Object(); 

public String name; 

VB语法 

Dim x As Integer 

Dim s As String 

Dim s1, s2 As String 

Dim o 'Implicitly Object 

Dim obj As New Object() 

Public name As String 

2语句 

C#: 

Response.Write("中文c#技术站"); 

VB: 

Response.Write("中文c#技术站") 3.注释语句 

//中文c#技术站

/* 

欢迎访问

, 

中文c#技术站

*/ VB: 

'中文c#技术站4.获得URL 传递的变量 

C#: 

String s = Request.QueryString["Name"]; 

String value = Request.Cookies["key"]; 

VB: 

Dim s, value As String 

s = Request.QueryString("Name") 

value = Request.Cookies("Key").Value 

5.声明属性 

C#: 

public String name { get { 

... 

return ...; 

set { 

... = value; 

VB: 

Public Property Name As String Get 

... 

Return ...; 

End Get Set 

... = Value; 

End Set End Property 

6.数组 

C# 

String[] a = new String[3]; 

a[0] = "1"; 

a[1] = "2"; 

a[2] = "3"; 

//二维数组 

String[][] a = new String[3][3]; 

a[0][0] = "1"; 

a[1][0] = "2"; 

a[2][0] = "3"; 

VB: 

Dim a(3) As String 

a(0) = "1" 

a(1) = "2" 

a(2) = "3" Dim a(3,3) As String 

a(0,0) = "1" 

a(1,0) = "2" 

a(2,0) = "3" Dim a() As String 

a(0,0) = "1" 

a(1,0) = "2" 

a(2,0) = "3" Dim a(,) As String 

a(0,0) = "1" 

a(1,0) = "2" 

a(2,0) = "3" 

7变量初始化 

C#: 

String s = "Hello World"; 

int i = 1 

double[] a = { 3.00, 4.00, 5.00 }; 

VB: 

Dim s As String = "Hello World" 

Dim i As Integer = 1 

Dim a() As Double = { 3.00, 4.00, 5.00 } 8;判断语句(If 语句) 

if (Request.QueryString != null) { 

... 

VB: 

If Not (Request.QueryString = Null) 

... 

End If 9.分支语句(case 语句) 

C#: 

switch (FirstName) { 

case "John" : 

... 

break; 

case "Paul" : 

... 

break; 

case "Ringo" : 

... 

break; VB: 

Select (FirstName) 

case "John" : 

... 

case "Paul" :... 

case "Ringo" : 

... 

End Select 10 For循环语句 

C# 

for (int i=0; i<3; i++) 

a(i) = "test"; 

VB: 

Dim I As Integer 

For I = 0 To 2 

a(I) = "test" 

Next 11 While 循环 

C#: 

int i = 0; 

while (i<3) { 

Console.WriteLine(i.ToString()); 

i += 1; VB: 

Dim I As Integer 

I = 0 

Do While I < 3 

Console.WriteLine(I.ToString()) 

I = I + 1 

Loop 

12 字符串连接 

C#: 

String s1; 

String s2 = "hello"; 

s2 += " world"; 

s1 = s2 + " !!!"; 

VB: 

Dim s1, s2 As String 

s2 = "hello" 

s2 &= " world" 

s1 = s2 & " !!!" 

声明事件 

C#: 

void MyButton_Click(Object sender, 

EventArgs E) { 

... VB: 

Sub MyButton_Click(Sender As Object, 

E As EventArgs) 

... 

End Sub 

13 声明Object 

C# 

MyObject obj = (MyObject)Session["Some Value"]; 

IMyObject iObj = obj 

VB: 

Dim bj As MyObject 

Dim iObj As IMyObject 

obj = Session("Some Value") 

iObj = CType(obj, IMyObject) 

14 数据类型转换 

C# 

int i = 3; 

String s = i.ToString(); 

double d = Double.Parse(s); 

VB: 

Dim i As Integer 

Dim s As String 

Dim d As Double i = 3 

s = i.ToString() 

d = CDbl(s) 

15 类的声明和继承 

C#: 

using System; namespace MySpace { public class Foo : Bar { int x; public Foo() { x = 4; } 

public void Add(int x) { this.x += x; } 

public int GetNum() { return x; } 

VB: 

Imports System Namespace MySpace Public Class Foo : Inherits Bar Dim x As Integer Public Sub New() 

MyBase.New() 

x = 4 

End Sub Public Sub Add(x As Integer) 

Me.x = Me.x + x 

End Sub Public Function GetNum() As Integer 

Return x 

End Function End Class End Namespace 16 声明类的主函数 

C#: 

using System; public class ConsoleCS { public ConsoleCS() { 

Console.WriteLine("Object Created"); 

public static void Main (String[] args) { 

Console.WriteLine("Hello World"); 

ConsoleCS ccs = new ConsoleCS(); 

VB 

Imports System Public Class ConsoleVB Public Sub New() 

MyBase.New() 

Console.WriteLine("Object Created") 

End Sub Public Shared Sub Main() 

Console.WriteLine("Hello World") 

Dim cvb As ConsoleVB 

cvb = New ConsoleVB() 

End Sub End Class 

17 标准模块 

C# 

using System; public class Module { public static void Main (String[] args) { 

Console.WriteLine("Hello World"); VB: 

Imports System Public Module ConsoleVB Public Sub Main() 

Console.WriteLine("Hello World") 

End Sub End Module 

相关文章推荐

vb.net和c#的语法比较

学习三层有相当一段时间了,一直都在用c#练习。现在要开始vb.net版机房

VB.NET和C#之间的语法不同比较,已经更新到.NET4.0了

 这个是原文地址:VB.NET and C# Comparison正文开始:Program Structure Comments Data Types Constants Enumerations O...

VB.NET 与 C# 基础语法区别(一)

2011-02-14 23:31:51|  分类: .net |  标签:c#  vb.net  区别  语法  对比  |字号 订阅 VB.NET 与 C# 基础语...

vb.net与c#的语法区别

Comments VB.NET 'Single line only Rem Single line only C# // Single line /* Mul...

VB.NET and C# 的语法区别举例

VB.NET and C# Comparison This is a quick reference guide to highlight some key syntactical differen...

VB.NET与C# 语法区别展示

在学习VB.NET后发现,VB.NET与C#的语法主要的不同在两个部分,这两部分搞通了,那就游刃有余,迎刃而解了。现将其对比总结如下: 一、实体语法 C#实体: VB.NET实体: 二、方法(函数)语...

VB.NET与C#之间的比较

在网上经常能看到一些评论和比较C#、VB.net优劣的文章。其中绝大多数都认为:VB.net没有它存在的必要,VB.net迟早要被C#取代。确实,计算机语言不是很重要的,也许讨论它有点无聊。所以还希望...

VB.NET和C#之比较

一、语言的人性化区别    例1. 声明变量时: C#:  int    iTest   ; //很直接 VB.net:Dim    iTest    As    Integer ‘很委婉 虽然声明相...

VB.NET and C#的很全面的比较

  • 2012年03月28日 16:52
  • 69KB
  • 下载
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:C# vb.net 语法比较
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)