QT GUI(主)线程与子线程之间的通信——使用跨线程的信号槽

转载 2016年05月31日 23:51:56

QT GUI(主)线程与子线程之间的通信——使用跨线程的信号槽

在主线程上,可以控制子线程启动,停止,清零

 

如果子线程启动的话,每一秒钟会向主线程发送一个数字,让主线程更新界面上的数字。


程序截图:上代码:

 

  1. #include <QtGui>    
  2. #include <QtCore>   
  3. #include <windows.h>  
  4.   
  5. class Thread : public QThread    
  6. {    
  7.     Q_OBJECT    
  8. private:    
  9.     int number;    
  10. protected:    
  11.     void run();    
  12. public:    
  13.     Thread(QObject *parent=0);    
  14.     ~Thread();    
  15. signals:    
  16.     void UpdateSignal(int num);    
  17.     public slots:    
  18.         void ResetSlot();    
  19. };    
  20.   
  21. class Widget : public QWidget    
  22. {    
  23.     Q_OBJECT    
  24. private:    
  25.     QLabel *label;    
  26.     QPushButton *startButton;    
  27.     QPushButton *stopButton;    
  28.     QPushButton *resetButton;    
  29.     Thread *myThread;    
  30.     int number;    
  31. public:    
  32.     Widget(QWidget *parent = 0);    
  33.     ~Widget();    
  34. signals:    
  35.     void ResetSignal();    
  36.     public slots:    
  37.         void ClearSlot();    
  38.         void StartSlot();    
  39.         void StopSlot();    
  40.         void UpdateSlot(int num);    
  41. };    
  42.   
  43. Thread::Thread(QObject *parent)    
  44. {    
  45.     number = 0;    
  46. }    
  47.   
  48. Thread::~Thread()    
  49. {    
  50.   
  51. }    
  52.   
  53. void Thread::run()    
  54. {    
  55.     while(1)    
  56.     {    
  57.         //开启一个死循环,让number每秒自增1,并通过发送UpdateSignal信号通知主界面更新  
  58.         emit UpdateSignal(number);    
  59.         number++;    
  60.         sleep(1);    
  61.     }    
  62. }    
  63.   
  64. void Thread::ResetSlot()    
  65. {    
  66.     number = 0;    
  67.     emit UpdateSignal(number);    
  68. }    
  69.   
  70. Widget::Widget(QWidget *parent)    
  71. {    
  72.     //设置界面布局  
  73.     startButton = new QPushButton("start");    
  74.     stopButton = new QPushButton("stop");    
  75.     resetButton = new QPushButton("reset");    
  76.     label = new QLabel("empty");    
  77.     myThread = new Thread;    
  78.     QVBoxLayout *layout = new QVBoxLayout;    
  79.     layout->addWidget(label);    
  80.     layout->addWidget(startButton);    
  81.     layout->addWidget(stopButton);    
  82.     layout->addWidget(resetButton);    
  83.     setLayout(layout);    
  84.   
  85.     //连接各自信号糟  
  86.     connect(stopButton, SIGNAL(clicked()),     
  87.         this, SLOT(StopSlot()));    
  88.     connect(startButton, SIGNAL(clicked()),    
  89.         this, SLOT(StartSlot()));    
  90.     connect(resetButton, SIGNAL(clicked()),    
  91.         this, SLOT(ClearSlot()));    
  92.     connect(myThread, SIGNAL(UpdateSignal(int)),     
  93.         this, SLOT(UpdateSlot(int)));    
  94.     connect(this, SIGNAL(ResetSignal()),    
  95.         myThread, SLOT(ResetSlot()));    
  96.   
  97.   
  98.     setWindowTitle("Thread Test");    
  99.     resize(200, 200);    
  100.     myThread->start();    
  101.   
  102. }    
  103.   
  104. Widget::~Widget()    
  105. {    
  106.   
  107. }    
  108.   
  109. void Widget::StartSlot()    
  110. {    
  111.     myThread->start();    
  112. }    
  113.   
  114. void Widget::StopSlot()    
  115. {    
  116.     myThread->terminate();    
  117. }    
  118.   
  119. void Widget::UpdateSlot(int num)    
  120. {    
  121.     label->setText(QString::number(num));    
  122. }    
  123.   
  124. void Widget::ClearSlot()    
  125. {    
  126.     emit ResetSignal();    
  127. }    
  128.   
  129. #include "main.moc"  
  130.   
  131. int main(int argc, char **argv)    
  132. {    
  133.     QApplication app(argc, argv);    
  134.     Widget *widget = new Widget;    
  135.     widget->show();    
  136.     return app.exec();    
  137. }   

http://blog.csdn.net/small_qch/article/details/6681907

« 上一篇:QT:“下载速度柱状图”的模拟实现——思路真好,会动脑筋,连我都有了启发(这个思路好像是通用的)
» 下一篇:windows下开发PHP扩展(无需Cygwin)

qt下利用connect跨线程发送数据

最近在做某厂家的nvr插件开发,涉及到qt下多线程的开发,具体的思路大概这样,每一个线程对应一个nvr,但是每一个线程里又存在另外一个线程(即nvr的回调函数),因为回调函数是静态函数,所以在该函数里...
 • sanmingshen
 • sanmingshen
 • 2014年01月17日 14:13
 • 1915

QT多线程中,对象信号与槽连接不上的问题

连接不上的问题有很多种,如信号与槽的参数不匹配,参数为自定义类型等等。今天碰到的一个问题是多线程中,信号与槽一直连接不上。防止忘记,记录一下。          这个问题的情景是一个QObject的...
 • xytx_823
 • xytx_823
 • 2016年07月04日 11:06
 • 2277

Qt主线程与子线程之间的信号槽通信

Qt主线程与子线程之间的信号槽通信
 • GeorgeDiDi
 • GeorgeDiDi
 • 2016年07月27日 13:49
 • 948

QT小例子GUI(主)线程与子线程之间的通信

在主线程上,可以控制子线程启动,停止,清零 如果子线程启动的话,每一秒钟会向主线程发送一个数字,让主线程更新界面上的数字。 #ifndef TQT_H_  #define...
 • imxiangzi
 • imxiangzi
 • 2015年10月20日 10:05
 • 1213

qt GUI线程和其他线程的信号槽以及不同线程通信

Qt所有的对于GUI的操作只能在一个GUI线程中执行,也就是return QApp::exec的线程。 一般main里面这样写。那么所有的GUI的操作只能在main主线程中执行。 int mai...
 • groundhappy
 • groundhappy
 • 2016年04月28日 15:44
 • 1125

QT跨线程连接信号和槽

信号与槽的使用、参数传递等问题。
 • rabbitjerry
 • rabbitjerry
 • 2017年05月03日 20:30
 • 1252

Qt 跨UI线程的数据交换和信号-槽调用实现方案汇总

Qt 跨UI线程的数据交换和信号-槽调用实现方案汇总
 • qq2399431200
 • qq2399431200
 • 2016年08月27日 15:58
 • 1405

pyqt4 利用信号槽在子线程里面操作Qt界面

#-*- coding:utf-8 -*- ####### from PyQt4.QtCore import * from PyQt4.QtGui import * import sys import...
 • caobin0825
 • caobin0825
 • 2016年05月04日 18:22
 • 546

Qt跨线程信号和槽的连接

文章来源:http://blog.csdn.net/seanyxie/article/details/7025183 Qt支持三种类型的信号-槽连接: 1,直接连接,当signal发射时,slot...
 • libaineu2004
 • libaineu2004
 • 2014年03月01日 10:03
 • 3710

Qt5线程之间通信的小例子

mainwindow.h #ifndef MAINWINDOW_H #define MAINWINDOW_H #include #include namespace Ui { class Main...
 • u012997311
 • u012997311
 • 2016年07月08日 14:39
 • 1202
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:QT GUI(主)线程与子线程之间的通信——使用跨线程的信号槽
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)