java 冒泡排序法

原创 2015年11月19日 17:05:39
package StaticHao;

public class Solution{
        public void bubbleSort(int  A[]) {
                int n=A.length;
                int temp = 0;
                for(int i = 0; i < n; i ++){
                    for(int j = 0; j < n-1-i; j ++){
                        if(A[j] > A[j+1]){
                            temp = A[j];
                            A[j] = A[j+1];
                            A[j+1] = temp;
                        }
                }
                 
            }
                
        }
        public static void main(String[] args) {
             Solution ss= new Solution();
             int arr[]=new int[]{6,4,8,9,1,7,4,5,5,6,3};
             ss.bubbleSort(arr);
             for(int item : arr)
                {
                    System.out.print(item);
                }
        }
        
}

Java冒泡排序法2

 • 2013年06月17日 11:26
 • 473B
 • 下载

java 冒泡排序法

 • 2010年06月18日 16:52
 • 59KB
 • 下载

用java写一个对数组进行冒泡排序法

用java写一个对数组进行冒泡排序法

Java冒泡排序法3

 • 2013年06月17日 11:26
 • 55B
 • 下载

Java冒泡排序法

通过冒泡排序法进行降序排序。

冒泡排序法之Java实现

环境:Notpad ++ 6.0 + JDK 6.0.24        冒泡排序的关键点是从后向前对相邻的两个数组元素进行比较,若后面元素的值小于前面元素的值,则将这两个元素交换位置,否则不进行交...
 • Wentasy
 • Wentasy
 • 2012年04月08日 17:10
 • 2729

冒泡排序法(JAVA)

import java.util.Scanner;/** * JAVA冒泡排序 * * @author KE * */ public class bubbleSort { //定义...

用Java实现冒泡排序法

前几天看到徒弟日报中写到对于冒泡排序算法不太清楚,所以今天抽了一点时间出来,用Java简单的实现了一下这个算法,做个简单的记录。冒泡排序也叫交换排序,顾名思义是通过交换数值的位置,来达到目的,他和直接...

Java中冒泡排序法

先附上代码。后面解释。package tk.javazhangwei.testArray; /*** * 冒泡排序法 * @author zw * */ public class maopao...

java实现冒泡排序法

一、冒泡排序法        冒泡排序法的比较方式由第一个元素开始,比较相邻大小,若大小顺序有误,则对调后再进行下一次元素的比较。如此扫描过一次之后就可确保最后一个元素是位于正确的顺序,接着再逐步进...
 • IT__jun
 • IT__jun
 • 2017年06月06日 16:27
 • 159
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:java 冒泡排序法
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)