tcp 相关的内核变量

原创 2016年06月01日 16:44:25

/proc/sys/net/ipv4下这么多tcp 相关的内核变量,都有什么用处呢?

[vagrant@localhost ipv4]$ ll | grep tcp | awk '{key=$9; "cat " $9 | getline output; print key,"----", output}'
tcp_abort_on_overflow ---- 0
tcp_adv_win_scale ---- 1
tcp_allowed_congestion_control ---- cubic reno
tcp_app_win ---- 31
tcp_autocorking ---- 1
tcp_available_congestion_control ---- cubic reno
tcp_base_mss ---- 512
tcp_challenge_ack_limit ---- 100
tcp_congestion_control ---- cubic
tcp_dsack ---- 1
tcp_early_retrans ---- 3
tcp_ecn ---- 2
tcp_fack ---- 1
tcp_fastopen ---- 0
cat: tcp_fastopen_key: 权限不够
tcp_fastopen_key ---- 0
tcp_fin_timeout ---- 60
tcp_frto ---- 2
tcp_invalid_ratelimit ---- 500
tcp_keepalive_intvl ---- 75
tcp_keepalive_probes ---- 9
tcp_keepalive_time ---- 7200
tcp_limit_output_bytes ---- 262144
tcp_low_latency ---- 0
tcp_max_orphans ---- 2048
tcp_max_ssthresh ---- 0
tcp_max_syn_backlog ---- 128
tcp_max_tw_buckets ---- 2048
tcp_mem ---- 11607  15476   23214
tcp_min_tso_segs ---- 2
tcp_moderate_rcvbuf ---- 1
tcp_mtu_probing ---- 0
tcp_no_metrics_save ---- 0
tcp_notsent_lowat ---- -1
tcp_orphan_retries ---- 0
tcp_reordering ---- 3
tcp_retrans_collapse ---- 1
tcp_retries1 ---- 3
tcp_retries2 ---- 15
tcp_rfc1337 ---- 0
tcp_rmem ---- 4096  87380   3846112
tcp_sack ---- 1
tcp_slow_start_after_idle ---- 1
tcp_stdurg ---- 0
tcp_synack_retries ---- 5
tcp_syncookies ---- 1
tcp_syn_retries ---- 6
tcp_thin_dupack ---- 0
tcp_thin_linear_timeouts ---- 0
tcp_timestamps ---- 1
tcp_tso_win_divisor ---- 3
tcp_tw_recycle ---- 0
tcp_tw_reuse ---- 0
tcp_window_scaling ---- 1
tcp_wmem ---- 4096  16384   3846112
tcp_workaround_signed_windows ---- 0
[vagrant@localhost ipv4]$ pwd
/proc/sys/net/ipv4
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 举报

相关文章推荐

linux内核TCP相关参数解释

tcp_syn_retries :INTEGER 默认值是5 对于一个新建连接,内核要发送多少个 SYN 连接请求才决定放弃。不应该大于255,默认值是5,对应于180秒左右时间。(对于大负载而物...

TCP长连接的思考和相关问题的实验_百万链接数测试_百万链接内核参数的调整

http://blog.163.com/xychenbaihu@yeah/blog/static/13222965520138128552553/ 一、TCP长链接思考: 有一台机器,它有一个...

我是如何成为一名python大咖的?

人生苦短,都说必须python,那么我分享下我是如何从小白成为Python资深开发者的吧。2014年我大学刚毕业..

linux内核TCP相关参数解释

原文地址:http://blog.chinaunix.net/u1/46701/showart_1205556.html tcp_syn_retries :INTEGER   ...

linux内核TCP相关参数解释

tcp_syn_retries :INTEGER     默认值是5     对于一个新建连接,内核要发送多少个 SYN 连接请求才决定放弃。不应该大于255,默认值是5,对应于180秒左...
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:深度学习:神经网络中的前向传播和反向传播算法推导
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)