JAVA面试题解惑系列(三)——变量(属性)的覆盖

转载 2013年12月04日 23:54:53
我们来看看这么一道题: 
Java代码 复制代码
 1. class ParentClass {   
 2.     public int i = 10;   
 3. }   
 4.   
 5. public class SubClass extends ParentClass {   
 6.     public int i = 30;   
 7.   
 8.     public static void main(String[] args) {   
 9.         ParentClass parentClass = new SubClass();   
 10.         SubClass subClass = new SubClass();   
 11.         System.out.println(parentClass.i + subClass.i);   
 12.     }   
 13. }  
[java] view plaincopy
 1. class ParentClass {  
 2.     public int i = 10;  
 3. }  
 4.   
 5. public class SubClass extends ParentClass {  
 6.     public int i = 30;  
 7.   
 8.     public static void main(String[] args) {  
 9.         ParentClass parentClass = new SubClass();  
 10.         SubClass subClass = new SubClass();  
 11.         System.out.println(parentClass.i + subClass.i);  
 12.     }  
 13. }  


控制台的输出结果是多少呢?20?40?还是60? 

变量,或者叫做类的属性,在继承的情况下,如果父类和子类存在同名的变量会出现什么情况呢?这就是这道题要考查的知识点——变量(属性)的覆盖。 

这个问题虽然简单,但是情况却比较复杂。因为我们不仅要考虑变量、静态变量和常量三种情况,还要考虑private、friendly(即不加访问修饰符)、protected和public四种访问权限下对属性的不同影响。 

我们先从普通变量说起。依照我们的惯例,先来看一段代码: 
Java代码 复制代码
 1. class ParentClass {   
 2.     private String privateField = "父类变量--private";   
 3.   
 4.     /* friendly */String friendlyField = "父类变量--friendly";   
 5.   
 6.     protected String protectedField = "父类变量--protected";   
 7.   
 8.     public String publicField = "父类变量--public";   
 9.   
 10.     // private的变量无法直接访问,因此我们给他增加了一个访问方法   
 11.     public String getPrivateFieldValue() {   
 12.         return privateField;   
 13.     }   
 14. }   
 15.   
 16. public class SubClass extends ParentClass {   
 17.     private String privateField = "子类变量--private";   
 18.   
 19.     /* friendly */String friendlyField = "子类变量--friendly";   
 20.   
 21.     protected String protectedField = "子类变量--protected";   
 22.   
 23.     public String publicField = "子类变量--public";   
 24.   
 25.     // private的变量无法直接访问,因此我们给他增加了一个访问方法   
 26.     public String getPrivateFieldValue() {   
 27.         return privateField;   
 28.     }   
 29.   
 30.     public static void main(String[] args) {   
 31.         // 为了便于查阅,我们统一按照private、friendly、protected、public的顺序   
 32.         // 输出下列三种情况中变量的值   
 33.   
 34.         // ParentClass类型,ParentClass对象   
 35.         ParentClass parentClass = new ParentClass();   
 36.         System.out.println("ParentClass parentClass = new ParentClass();");   
 37.         System.out.println(parentClass.getPrivateFieldValue());   
 38.         System.out.println(parentClass.friendlyField);   
 39.         System.out.println(parentClass.protectedField);   
 40.         System.out.println(parentClass.publicField);   
 41.   
 42.         System.out.println();   
 43.   
 44.         // ParentClass类型,SubClass对象   
 45.         ParentClass subClass = new SubClass();   
 46.         System.out.println("ParentClass subClass = new SubClass();");   
 47.         System.out.println(subClass.getPrivateFieldValue());   
 48.         System.out.println(subClass.friendlyField);   
 49.         System.out.println(subClass.protectedField);   
 50.         System.out.println(subClass.publicField);   
 51.   
 52.         System.out.println();   
 53.   
 54.         // SubClass类型,SubClass对象   
 55.         SubClass subClazz = new SubClass();   
 56.         System.out.println("SubClass subClazz = new SubClass();");   
 57.         System.out.println(subClazz.getPrivateFieldValue());   
 58.         System.out.println(subClazz.friendlyField);   
 59.         System.out.println(subClazz.protectedField);   
 60.         System.out.println(subClazz.publicField);   
 61.     }   
 62. }  
[java] view plaincopy
 1. class ParentClass {  
 2.     private String privateField = "父类变量--private";  
 3.   
 4.     /* friendly */String friendlyField = "父类变量--friendly";  
 5.   
 6.     protected String protectedField = "父类变量--protected";  
 7.   
 8.     public String publicField = "父类变量--public";  
 9.   
 10.     // private的变量无法直接访问,因此我们给他增加了一个访问方法  
 11.     public String getPrivateFieldValue() {  
 12.         return privateField;  
 13.     }  
 14. }  
 15.   
 16. public class SubClass extends ParentClass {  
 17.     private String privateField = "子类变量--private";  
 18.   
 19.     /* friendly */String friendlyField = "子类变量--friendly";  
 20.   
 21.     protected String protectedField = "子类变量--protected";  
 22.   
 23.     public String publicField = "子类变量--public";  
 24.   
 25.     // private的变量无法直接访问,因此我们给他增加了一个访问方法  
 26.     public String getPrivateFieldValue() {  
 27.         return privateField;  
 28.     }  
 29.   
 30.     public static void main(String[] args) {  
 31.         // 为了便于查阅,我们统一按照private、friendly、protected、public的顺序  
 32.         // 输出下列三种情况中变量的值  
 33.   
 34.         // ParentClass类型,ParentClass对象  
 35.         ParentClass parentClass = new ParentClass();  
 36.         System.out.println("ParentClass parentClass = new ParentClass();");  
 37.         System.out.println(parentClass.getPrivateFieldValue());  
 38.         System.out.println(parentClass.friendlyField);  
 39.         System.out.println(parentClass.protectedField);  
 40.         System.out.println(parentClass.publicField);  
 41.   
 42.         System.out.println();  
 43.   
 44.         // ParentClass类型,SubClass对象  
 45.         ParentClass subClass = new SubClass();  
 46.         System.out.println("ParentClass subClass = new SubClass();");  
 47.         System.out.println(subClass.getPrivateFieldValue());  
 48.         System.out.println(subClass.friendlyField);  
 49.         System.out.println(subClass.protectedField);  
 50.         System.out.println(subClass.publicField);  
 51.   
 52.         System.out.println();  
 53.   
 54.         // SubClass类型,SubClass对象  
 55.         SubClass subClazz = new SubClass();  
 56.         System.out.println("SubClass subClazz = new SubClass();");  
 57.         System.out.println(subClazz.getPrivateFieldValue());  
 58.         System.out.println(subClazz.friendlyField);  
 59.         System.out.println(subClazz.protectedField);  
 60.         System.out.println(subClazz.publicField);  
 61.     }  
 62. }  

这段代码的运行结果如下: 
 1. ParentClass parentClass = new ParentClass();
 2. 父类变量--private
 3. 父类变量--friendly
 4. 父类变量--protected
 5. 父类变量--public
 6. ParentClass subClass = new SubClass();
 7. 子类变量--private
 8. 父类变量--friendly
 9. 父类变量--protected
 10. 父类变量--public
 11. SubClass subClazz = new SubClass();
 12. 子类变量--private
 13. 子类变量--friendly
 14. 子类变量--protected
 15. 子类变量--public

从上面的结果中可以看出,private的变量与其它三种访问权限变量的不同,这是由于方法的重写(override)而引起的。关于重写知识的回顾留给以后的章节,这里我们来看一下其它三种访问权限下变量的覆盖情况。 

分析上面的输出结果就会发现,变量的值取决于我们定义的变量的类型,而不是创建的对象的类型。 

在上面的例子中,同名的变量访问权限也是相同的,那么对于名称相同但是访问权限不同的变量,情况又会怎样呢?事实胜于雄辩,我们继续来做测试。由于private变量的特殊性,在接下来的实验中我们都把它排除在外,不予考虑。 

由于上面的例子已经说明了,当变量类型是父类(ParentClass)时,不管我们创建的对象是父类(ParentClass)的还是子类(SubClass)的,都不存在属性覆盖的问题,因此接下来我们也只考虑变量类型和创建对象都是子类(SubClass)的情况。 

Java代码 复制代码
 1. class ParentClass {   
 2.     /* friendly */String field = "父类变量";   
 3. }   
 4.   
 5. public class SubClass extends ParentClass {   
 6.     protected String field = "子类变量";   
 7.   
 8.     public static void main(String[] args) {   
 9.         SubClass subClass = new SubClass();   
 10.         System.out.println(subClass.field);   
 11.     }   
 12. }  
[java] view plaincopy
 1. class ParentClass {  
 2.     /* friendly */String field = "父类变量";  
 3. }  
 4.   
 5. public class SubClass extends ParentClass {  
 6.     protected String field = "子类变量";  
 7.   
 8.     public static void main(String[] args) {  
 9.         SubClass subClass = new SubClass();  
 10.         System.out.println(subClass.field);  
 11.     }  
 12. }  

运行结果: 
 • 子类变量

Java代码 复制代码
 1. class ParentClass {   
 2.     public String field = "父类变量";   
 3. }   
 4.   
 5. public class SubClass extends ParentClass {   
 6.     protected String field = "子类变量";   
 7.   
 8.     public static void main(String[] args) {   
 9.         SubClass subClass = new SubClass();   
 10.         System.out.println(subClass.field);   
 11.     }   
 12. }  
[java] view plaincopy
 1. class ParentClass {  
 2.     public String field = "父类变量";  
 3. }  
 4.   
 5. public class SubClass extends ParentClass {  
 6.     protected String field = "子类变量";  
 7.   
 8.     public static void main(String[] args) {  
 9.         SubClass subClass = new SubClass();  
 10.         System.out.println(subClass.field);  
 11.     }  
 12. }  

运行结果: 
 • 子类变量

上面两段不同的代码,输出结果确是相同的。事实上,我们可以将父类和子类属性前的访问修饰符在friendly、protected和public之间任意切换,得到的结果都是相同的。也就是说访问修饰符并不影响属性的覆盖,关于这一点大家可以自行编写测试代码验证。 

对于静态变量和常量又会怎样呢?我们继续来看: 
Java代码 复制代码
 1. class ParentClass {   
 2.     public static String staticField = "父类静态变量";   
 3.   
 4.     public final String finalField = "父类常量";   
 5.   
 6.     public static final String staticFinalField = "父类静态常量";   
 7. }   
 8.   
 9. public class SubClass extends ParentClass {   
 10.     public static String staticField = "子类静态变量";   
 11.   
 12.     public final String finalField = "子类常量";   
 13.   
 14.     public static final String staticFinalField = "子类静态常量";   
 15.   
 16.     public static void main(String[] args) {   
 17.         SubClass subClass = new SubClass();   
 18.         System.out.println(SubClass.staticField);   
 19.         // 注意,这里的subClass变量,不是SubClass类   
 20.         System.out.println(subClass.finalField);   
 21.         System.out.println(SubClass.staticFinalField);   
 22.     }   
 23. }  
[java] view plaincopy
 1. class ParentClass {  
 2.     public static String staticField = "父类静态变量";  
 3.   
 4.     public final String finalField = "父类常量";  
 5.   
 6.     public static final String staticFinalField = "父类静态常量";  
 7. }  
 8.   
 9. public class SubClass extends ParentClass {  
 10.     public static String staticField = "子类静态变量";  
 11.   
 12.     public final String finalField = "子类常量";  
 13.   
 14.     public static final String staticFinalField = "子类静态常量";  
 15.   
 16.     public static void main(String[] args) {  
 17.         SubClass subClass = new SubClass();  
 18.         System.out.println(SubClass.staticField);  
 19.         // 注意,这里的subClass变量,不是SubClass类  
 20.         System.out.println(subClass.finalField);  
 21.         System.out.println(SubClass.staticFinalField);  
 22.     }  
 23. }  

运行结果如下: 
 1. 子类静态变量
 2. 子类常量
 3. 子类静态常量

虽然上面的结果中包含“子类静态变量”和“子类静态常量”,但这并不表示父类的“静态变量”和“静态常量”可以被子类覆盖,因为它们都是属于类,而不属于对象。 

上面的例子中,我们一直用对象来对变量(属性)的覆盖做测试,如果是基本类型的变量,结果是否会相同呢?答案是肯定的,这里我们就不再一一举例说明了。 

最后,我们来做个总结。通过以上测试,可以得出一下结论: 
 1. 由于private变量受访问权限的限制,它不能被覆盖。
 2. 属性的值取父类还是子类并不取决于我们创建对象的类型,而是取决于我们定义的变量的类型。
 3. friendly、protected和public修饰符并不影响属性的覆盖。
 4. 静态变量和静态常量属于类,不属于对象,因此它们不能被覆盖。
 5. 常量可以被覆盖。
 6. 对于基本类型和对象,它们适用同样的覆盖规律。

我们再回到篇首的那道题,我想大家都已经知道答案了,输出结果应该是40。
转自:
作者:臧圩人(zangweiren) 
网址:http://zangweiren.javaeye.com

JAVA面试题解惑系列(三)——变量(属性)的覆盖

 JAVA面试题解惑系列(三)——变量(属性)的覆盖 关键字: java 面试题 继承 变量的覆盖 属性 作者:臧圩人(zangweiren)网址:http://zan...
 • zhq426
 • zhq426
 • 2008年09月28日 11:35
 • 442

Java中属性的覆盖?

package com.touch.Test; //父类 class FatherClass { public int value; public void getValue(){ ...
 • zcsky027
 • zcsky027
 • 2014年10月26日 22:37
 • 918

Java(方法重写与变量覆盖)(super,this的使用)

在类的继承过程中,如果子类中新增的变量和方法与父类中原有的变量和方法同名,则会覆盖从父类继承来的同名变量和方法。覆盖又分为变量覆盖和方法覆盖,变量覆盖是指父类和子类中的变量名相同,数据类型也相同。方法...
 • JACK_JYH
 • JACK_JYH
 • 2016年08月29日 21:55
 • 1454

JAVA面试题解惑系列

JAVA面试题解惑系列(一)——类的初始化顺序 关键字: java 面试题 初始化  作者:臧圩人(zangweiren)  网址:http://zangweiren.javaeye.com  ...
 • u013239665
 • u013239665
 • 2014年01月05日 21:38
 • 507

子类覆盖父类的成员变量

class A { int a = 100; void f() { System.out.println(a); } } class B extends A { int a = 99...
 • xiuye2015
 • xiuye2015
 • 2016年03月22日 12:04
 • 2276

Java多态之向上转型、同名变量以及方法覆盖

Java向上转型时多态的体现,父类与子类有同名变量是内存的分配,向上转型时方法的覆盖...
 • yifeiboss
 • yifeiboss
 • 2016年11月29日 21:14
 • 906

浅谈java的方法覆盖与变量覆盖

首先,我们看看关于重载,和覆盖(重写)的简明定义: 方法重载:如果有两个方法的方法名相同,但参数不一致,哪么可以说一个方法是另一个方法的重载。 方法覆盖:如果在子类中定义一个方法,其名称、返回类型...
 • kuangxiang_panpan
 • kuangxiang_panpan
 • 2012年04月09日 22:29
 • 6038

JAVA面试题---多态成员变量的特点

在多态中,成员变量的特点:无论编译和运行,都参考左边(引用型变量所属的类)。 在多态中,静态成员函数的特点:无论编译和运行,都参考左边。class Fu { int num = 4; ...
 • Jungle_hello
 • Jungle_hello
 • 2016年04月24日 17:07
 • 1624

关于继承时子类重写父类方法和覆盖父类变量的若干问题 (待进一步研究)

只有几种情况可以解释这种结果 1.this并不指向son在堆中创建的实例 2.创建对象时内存中使用了其他机制来保证这种结果的生成。 翻看了一下《深入理解Java虚拟机 JVM高级特性与最佳实践》...
 • jinhao505
 • jinhao505
 • 2014年08月18日 22:02
 • 2705

java变量(属性)的覆盖

Java代码 class ParentClass { private String privateField = "父类变量--private"; /* ...
 • shcuo
 • shcuo
 • 2010年06月18日 09:41
 • 253
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:JAVA面试题解惑系列(三)——变量(属性)的覆盖
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)