Fighting!

欲戴皇冠,必承其重!

[SPOJ PUTNIK]区间DP

[SPOJ PUTNIK]区间DP

知识点:dynamic programing uncommon TSP

1. 题目链接

[SPOJ PUTNIK]

2. 题意描述

旅行商问题TSP( Travelling Salesman Problem)概都清楚,经典的NP难问题之一。这个题目是一个变式的TSP问题。
经典的TSP问题是指:城市与城市之间有边权,求经过所有城市有且仅有一次,最小边权之和。
这个题目增加了一个约束条件:对于标号为K的城市,所有标号小于K的城市,要么在K之前被访问,要么都在K之后被访问。
城市数目2n1500, 从ij的边权cost[i][j][0,1000].

3. 解题思路

题目关键之所在,在于分析这个题目的特殊性。对于标号为K的城市,所有标号小于K的城市,要么在K之前被访问,要么都在K之后被访问。对于整个访问序列,可以这么理解,先放好标号为1的城市,接下来放编号为k+1的城市,它一定是只能放在当前序列的最左端或者最右端,整个序列可以看成从1开始向两端拓展【也可以像其中一端拓展】。
然后,用dp[i][j]表示起点为i终点为j的最小访问边权之和。从2n开始枚举顶点。有如下转移方程:

dp[u][i]=min{dp[u1][i]+cost[u][u1]}dp[i][u]=min{dp[i][u1]+cost[u][u1]}}i[1,u1]dp[u][u1]=min{dp[i][u1]+cost[u][i]}dp[u1][u]=min{dp[u1][i]+cost[i][u]}}i[1,u1]

4. 实现代码

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long LL;

const int MAXN = 1500 + 5;
const int INF = 0x3f3f3f3f;

int n, cost[MAXN][MAXN];
int dp[MAXN][MAXN];

int main() {
#ifdef ___LOCAL_WONZY___
  freopen("input.txt", "r", stdin);
#endif // ___LOCAL_WONZY___
  while(~scanf("%d", &n)) {
    for(int i = 1; i <= n; ++i) {
      for(int j = 1; j <= n; ++j) {
        scanf("%d", &cost[i][j]);
        dp[i][j] = INF;
      }
    }
    dp[1][1] = dp[1][1] = 0;
    dp[1][2] = dp[2][1] = cost[1][2];
    for(int u = 3; u <= n; ++u) {
      for(int i = 1; i < u - 1; i++) {
        dp[u][u - 1] = min(dp[u][u - 1], dp[i][u - 1] + cost[u][i]);
        dp[u - 1][u] = min(dp[u - 1][u], dp[u - 1][i] + cost[i][u]);
        dp[u][i] = min(dp[u][i], dp[u - 1][i] + cost[u][u - 1]);
        dp[i][u] = min(dp[i][u], dp[i][u - 1] + cost[u - 1][u]);
      }
    }
    int ans = INF;
    for(int i = 1; i < n; i++) {
      ans = min(ans, dp[i][n]);
      ans = min(ans, dp[n][i]);
    }
    printf("%d\n", ans);
  }
  return 0;
}
阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/ACMore_Xiong/article/details/54003047
文章标签: 区间dp
个人分类: ACM____动态规划
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭