POJ 2688 Clean Robot

版权声明:我这么弱的蒟蒻,虽然博文不是很好,但也请标明转发地址喵! https://blog.csdn.net/ACerAndAKer/article/details/79968375

题意,n行m列的地图,‘ . ',代表可以走的道路,' o ',你的初始位置,‘ x ' 墙,' * ',垃圾,也就是你要去的地方,你的任务是找到一条最短路径来清理垃圾,若没有这条路,则输出-1,多组输入

思路

据说是TSP然而我不会,据说可以状压DP,然而我是DP白痴,那怎么办,暴搜呗

第一步,存图,读图很容易,但是我们需要将起点和所有垃圾的位置记录下来,方便搜索用,下面讲怎么用

第二步,建图,因为我们需要找一条路来到所有点,所以这不是单源最短路,跑最短路的小伙伴注意了,我们用刚刚记录起点和垃圾位置的数组来跑若干遍BFS,求出起点和垃圾到图中其他点的最短路,然后判断是否存在一个垃圾不能到其他垃圾或起点,若果有,那么就要输出-1

第三步,暴搜,暴搜只需要搜你的存点的数组中的点就好,把其他点抽象成你的两个点之间的路径,使图中只剩下起点和垃圾,每次搜索传3个参,当前点的标号,已经清理了几个垃圾,当前路径长,当当前层搜索的花费大于之前某次搜索到的最小花费,则return,当前层无意义,若所有垃圾清理完了,那么比较当前花费与记录的最小花费的大小(其实已经保证肯定当前搜到的最小,为啥自己看代码),更新路径的最小值

代码

By Acer.Mo
#include<cmath>
#include<queue>
#include<cstdio>
#include<vector>
#include<cstring>
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
const int INF=10000000;
int h,l,stx,sty,st,cnt=1,ans=INF;
int jud[500];
int dis[500][500];
int point[500];//存点
struct zb
{
	int x,y;
}qaq[500];//存垃圾与起点的坐标
struct bfss
{
	int x;
	int y;
	int cost;
	bool friend operator < (bfss a,bfss b)
	{
		return a.cost>b.cost;
	}
};//跑最短路用
char map[100][100];
int ask(int a,int b)
{
	return a*l+b;
}//返回标号
void bfs(int emm)
{
	int vis[500][500]={0};//记得定在外面要清空
	bfss now,t;
	int fx[4][2]={{0,1},{0,-1},{1,0},{-1,0}};
	priority_queue<bfss>q;
	now.x=qaq[emm].x;now.y=qaq[emm].y;now.cost=0;
	vis[now.x][now.y]=1;
	q.push(now);
	while (q.size())//正常跑
	{
		now=q.top();q.pop();
		dis[ask(now.x,now.y)][emm]=dis[emm][ask(now.x,now.y)]=now.cost;//更新当前点与bfs(x)的最短路
		for (int i=0;i<4;i++)
		{
			t.x=now.x+fx[i][0];
			t.y=now.y+fx[i][1];
			t.cost=now.cost+1;
			if (map[t.x][t.y]=='x'||vis[t.x][t.y]||t.x<0||t.y<0||t.x>=h||t.y>=l) continue;//不合法
			q.push(t);
			vis[t.x][t.y]=1;
		}
	}
	return ;
}
int dfs(int poi,int num,int cost)//标号,数量,花费
{
	if (num==0||cost>ans)//上面说的,保证一定会小,因为不小于就return
	{
		ans=min(cost,ans);
		return 0;
	}
	for (int i=1;i<cnt;i++)//0存的起点,不需要搜索,只需要枚举每个垃圾就好
	{
		if (jud[point[i]]) continue;
		jud[point[i]]=1;
		dfs(point[i],num-1,cost+dis[poi][point[i]]);
		jud[point[i]]=0;
	}
	return 0;
}
bool built()//构图
{
	for (int i=0;i<cnt;i++)for (int k=0;k<cnt;k++) dis[point[i]][point[k]]=INF;//重置
	for (int i=0;i<cnt;i++)
	{
		bfs(point[i]);//每个点到其他点的dis
		for (int k=i+1;k<cnt;k++)
		{
			if (dis[point[i]][point[k]]==INF) return 0;//有不能到的
		}
	}
	return 1;
}
int main()
{
	while (~scanf("%d %d",&l,&h)&&h&&l)
	{
		fill(jud,jud+500,0);cnt=1;ans=INF;//判断有没有用过,dfs用的
		for (int i=0;i<h;i++)
		scanf("%s",map[i]);
		for (int i=0;i<h;i++)
		{
			for (int k=0;k<l;k++)
			{
				if (map[i][k]=='o')
				{
					point[0]=ask(i,k);st=ask(i,k);//看清point下标固定为零
					qaq[ask(i,k)].x=i,qaq[ask(i,k)].y=k;//存入
				} 
				else if (map[i][k]=='*')
				{
					point[cnt++]=ask(i,k);
					qaq[ask(i,k)].x=i,qaq[ask(i,k)].y=k;
				} 
			}
		}
		int flag=built();
		if (!flag)
		{
			puts("-1");	continue;
		}
		jud[st]=1;
		dfs(st,cnt-1,0);
		printf("%d\n",ans);
	}
	return 0;	
} 


阅读更多

没有更多推荐了,返回首页