angular中如何绑定enter事件

    键盘中的 Enter 键的键盘码keycode为 13 ,如果想只当按下Enter键才触发事件,则需要通过键盘码来绑定键盘的Enter事件,而键盘的响应事件包括三种: keyup、keydown、keypress。

    1. keydown()    按键按下时,触发事件;

    2. keyup()    按键按下松开时,触发事件;

    3. keypress()    上述两种情况的结合,需按下并松开,才会触发事件;

 

    这里用的是:(keypress)="($event.which === 13)?find():0"(此语法用到了三元表达式,其中find()为欲触发的事件)

<input type="text" id="productSku" class="form-control" [(ngModel)]="searchForm.productSku" [ngModelOptions]="{standalone: true}" (keypress)="($event.which === 13)?find():0" placeholder="请输入..." />

以下为常用的键盘码(如需绑定键盘的其他按键,更换键盘码即可):
    keyCode 8 = BackSpace
    keyCode 13 = Enter
    keyCode 16 = Shift_L
    keyCode 17 = Control_L
    keyCode 18 = Alt_L
    keyCode 32 = space
    keyCode 34 = Next
    keyCode 35 = End
    keyCode 36 = Home
    keyCode 37 = Left
    keyCode 38 = Up
    keyCode 39 = Right
    keyCode 40 = Down
    keyCode 42 = Print
    keyCode 45 = Insert
    keyCode 46 = Delete

 

 

 • 2
  点赞
 • 3
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 2
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 2
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

Alalafan

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值