Windbg蓝屏dump出来后的分析过程

下面进行下一个蓝屏调式,我们编译运行,然后我们把这个dump提取出来,用windbg载入,信息很直观的表达了出来。


 

Windbg分析dump,一般对于写驱动的来说,windbg上有几个东西要记得

 

Probably caused by

这里指明了蓝屏引起的驱动

Probably caused by : BSODCheck.sys ( BSODCheck!IsExitProcess+a3 )

 

输入命令!analyze -v之后得到的蓝屏的原因:

 

然后我们对比msdn,即可得到为什么蓝屏

 

FOLLOWUP_IP

引起蓝屏的实际代码

bab890d3 8b08            mov     ecx,dword ptr [eax]

 

 

CONTEXT

蓝屏时候的现场环境

CONTEXT:  bacfb87c -- (.cxr 0xffffffffbacfb87c)

eax=00000014 ebx=00000000 ecx=80008138 edx=00000000 esi=e11c41a4 edi=89589078

eip=bab890d3 esp=bacfbc48 ebp=bacfbc64 iopl=0         nv up ei pl nz na pe nc

cs=0008  ss=0010  ds=0023  es=0023  fs=0030  gs=0000             efl=00210206

BSODCheck!IsExitProcess+0xa3:

bab890d3 8b08            mov     ecx,dword ptr [eax]  ds:0023:00000014=????????

Resetting default scope

 

 

STACK_TEXT

蓝屏时候调用的函数

STACK_TEXT:  

bacfbc64 bab891a3 80008000 00000005 893f8b38 BSODCheck!IsExitProcess+0xa3 [e:\project\agpÁã»ù´¡Çý¶¯½Ì³Ì\µÚÒ»ÕÂ-»ù´¡ÈëÃÅ\µÚÒ»½Ú-Çý¶¯¿ò¼Ü\3.×î³£¼ûÀÆÁÐÞ¸´£¨ÊÔ¿´ÄÚÈÝ£©\bsodcheck\bsodcheck.c @ 41]

bacfbc7c 805777ff 89589078 89787000 00000000 BSODCheck!DriverEntry+0x83 [e:\project\agpÁã»ù´¡Çý¶¯½Ì³Ì\µÚÒ»ÕÂ-»ù´¡ÈëÃÅ\µÚÒ»½Ú-Çý¶¯¿ò¼Ü\3.×î³£¼ûÀÆÁÐÞ¸´£¨ÊÔ¿´ÄÚÈÝ£©\bsodcheck\bsodcheck.c @ 72]

bacfbd4c 8057790f 8000048c 00000001 00000000 nt!IopLoadDriver+0x66d

bacfbd74 80535c12 8000048c 00000000 89a328b8 nt!IopLoadUnloadDriver+0x45

bacfbdac 805c71ec b1c0fcf4 00000000 00000000 nt!ExpWorkerThread+0x100

bacfbddc 80542de2 80535b12 00000001 00000000 nt!PspSystemThreadStartup+0x34

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 nt!KiThreadStartup+0x16

 

mov     ecx,dword ptr [eax]

 

eax的值,并且保存到ecx

这里的eax是一个指针。

 

eax=00000014

 

bab890cd 8b45f8          mov     eax,dword ptr [ebp-8]

bab890d0 0345ec          add     eax,dword ptr [ebp-14h]

bab890d3 8b08            mov     ecx,dword ptr [eax]

 

dword ptr [ebp-8] 是一个局部变量,保存到eax

Eax+dword ptr [ebp-14h]局部变量

 

40:  SectionObject = *(PULONG)((ULONG)Eprocess + SectionObjectOffset);

 

kd> dd bacfbc64-14h

bacfbc50  00000014 00000002 00000138 00000000

 

 

 

现在我们知道蓝屏的原因,现在在代码里修改

SectionObject = *(PULONG)((ULONG)Eprocess + SectionObjectOffset);

if (MmIsAddressValid(SectionObject))

{

Segment = *(PULONG)((ULONG)SectionObject + SegmentOffset);

if (MmIsAddressValid((PVOID)Segment)){

bRetOK = TRUE;

}

}


 • 0
  点赞
 • 0
  评论
 • 2
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

©️2021 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值