3

33333

Rs.Open zxCmd, , 3, 3

10-18

rs.open sql,conn,3,3rn通常sql不是sql语句吗?rnconn不是数据库连接吗?rnrn[code=VBScript]rn zxCmd.commandtype=4rn zxCmd.CommandText="[Pro_RentHouseInquiry]"rn 'zxCmd.Prepared = truern zxCmd.Parameters.Append zxCmd.CreateParameter("@strkeyword",200,1,50,strkeyword)rn zxCmd.Parameters.Append zxCmd.CreateParameter("@strarea",200,1,16,strarea)rn zxCmd.Parameters.Append zxCmd.CreateParameter("@strzxChild",200,1,32,strzxChild)rn zxCmd.Parameters.Append zxCmd.CreateParameter("@ifangxing",3,1,8,ifangxing)rn rn zxCmd.Parameters.Append zxCmd.CreateParameter("@strmianji",200,1,32,strmianji)rn zxCmd.Parameters.Append zxCmd.CreateParameter("@strprice",200,1,32,strprice)rn zxCmd.Parameters.Append zxCmd.CreateParameter("@strallprice",200,1,32,strallprice)rn zxCmd.Parameters.Append zxCmd.CreateParameter("@strzhuangxiu",200,1,16,strzhuangxiu)rn rn zxCmd.Parameters.Append zxCmd.CreateParameter("@ishijian",3,1,4,ishijian)rn zxCmd.Parameters.Append zxCmd.CreateParameter("@ipage",3,1,4,ipage)rn zxCmd.Parameters.Append zxCmd.CreateParameter("@strorder",200,1,16,strorder)rn zxCmd.Parameters.Append zxCmd.CreateParameter("@ithetype",3,1,4,ithetype)rn rn zxCmd.Parameters.Append zxCmd.CreateParameter("@thisPageSize",3,1,4,thisPageSize)rn zxCmd.Parameters.Append zxCmd.CreateParameter("@myallLine",3,3,4,allLine)rnrn '上面调用存储过程查询数据rn '下面创建记录集rn set Rs = server.CreateObject("ADODB.RECORDSET")rn Rs.CursorLocation = 3rn [color=#FF0000]Rs.Open zxCmd, , 3, 3[/color] '这句中的zxcmd是什么?为什么数据库链接也是空?rn[/code]

3*3矩阵相乘

05-25

有人问3*3矩阵相乘,不好意思,现在找不到那人贴在哪,所以我就随便在这儿贴了。rn[code=C/C++]rn//matrix_3_3.hrntemplaternclass matrix_3_3rnpublic:rn matrix_3_3()m11=m12=m13=m21=m22=m23=m31=m32=m33=0;rn matrix_3_3(T v11,T v12,T v13,T v21,T v22,T v23,T v31,T v32,T v33);rn matrix_3_3(matrix_3_3& A);rn matrix_3_3& multiply(matrix_3_3& B);rn rn void print();rn ~matrix_3_3();rnprivate:rn T m11,m12,m13,m21,m22,m23,m31,m32,m33;// by rawrn;rnrntemplaternmatrix_3_3::matrix_3_3(matrix_3_3 &A)rn m11=A.m11;rn m21=A.m21;rn m31=A.m31;rn m12=A.m12;rn m22=A.m22;rn m32=A.m32;rn m13=A.m13;rn m23=A.m23;rn m33=A.m33;rnrntemplaternmatrix_3_3::matrix_3_3(T v11, T v12, T v13, T v21, T v22, T v23, T v31, T v32, T v33)rn m11=v11;rn m21=v21;rn m31=v31;rn m12=v12;rn m22=v22;rn m32=v32;rn m13=v13;rn m23=v23;rn m33=v33;rnrntemplaternmatrix_3_3& matrix_3_3::multiply(matrix_3_3& B)rn double t1, t2; // temporary valuesrn t1 = m11*B.m11 + m12*B.m21 + m13*B.m31;rn t2 = m11*B.m12 + m12*B.m22 + m13*B.m32;rn m13 = m11*B.m13 + m12*B.m23 + m13*B.m33;rn m11 = t1;rn m12 = t2;rnrn t1 = m21*B.m11 + m22*B.m21 + m23*B.m31;rn t2 = m21*B.m12 + m22*B.m22 + m23*B.m32;rn m23 = m21*B.m13 + m22*B.m23 + m23*B.m33;rn m21 = t1;rn m22 = t2;rnrn t1 = m31*B.m11 + m32*B.m21 + m33*B.m31;rn t2 = m31*B.m12 + m32*B.m22 + m33*B.m32;rn m33 = m31*B.m13 + m32*B.m23 + m33*B.m33;rn m31 = t1;rn m32 = t2;rn return *this;rnrntemplaternvoid matrix_3_3::print( )rn cout<m11<<"\t"<m12<<"\t"<m13<m21<<"\t"<m22<<"\t"<m23<m31<<"\t"<m32<<"\t"<m33<rnusing namespace std;rnvoid main()rn matrix_3_3 myMatrix(1,2,3,4,5,6,7,8,9);rn matrix_3_3 myIdentity(1,0,0,0,1,0,0,0,1);rn matrix_3_3 myMatrix1(9.0,8.1,7.2,6.3,5.4,4.7,3.2,2.1,1.9);rn matrix_3_3 myMatrix2(myMatrix1);rn myMatrix.multiply(myIdentity);rn cout<<"the result multiplied by Identity:"<

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试