ava中的实现底层二叉树创建和遍历,利用IDEA

看了形形色色的资料,要么都是C、C++的版本,对于初学java的人来说,有点难度,因此我花了几天时间总结了这篇文章,希望对大家有点用。

1.首先了解一些简单的二叉树知识:

1)二叉树是一种数据结构;"数据结构+算法=程序"的概念必须深深的印在脑海里,这也是我们为什么学习数据结构与算法的根本原因;了解数据结构才能在写出更好的程序;
这里放一张图来加深对二叉树的理解:

这幅图是随便找的,但我觉得可以给大家很好的体验,因为第一张图1是根节点,是23的父节点,而23之间湖成为堂兄弟;45是2的孩子,45之间是兄弟关系,6是3的孩子,6和45互为堂兄弟关系,这个跟我们日常生活相差无几,理解即可。
第二幅图:除父节点之外都是单节点,也就是说父节点1有两个子节点2 3,而2只有一个右节点(或者成为右孩子rightchild),4只有一个左节点(也就是左孩子leftchild),35关系同上。
两幅图中,456 65分别是终结点,也就是树的叶子,所以又叫叶节点

2)二叉树的基本单元是结点(包括存储的数据和左右子树的存储地址)
3)二叉树的一些名称:自平衡二叉树\红黑树\完全二叉树\满二叉树…
4)二叉树的遍历方法:(四种)
前序遍历
中序遍历
后序遍历
层序遍历
5)由中序遍历和其他任意一种遍历可以唯一确定一颗二叉树(原因是在当只有一个子节点存在时,前后序只能确定父子关系,而不能确定左右根之间的关系,可以自己画图理解,这里不再赘述)
6)代码实现:
1.首先简单的说明一下,在IDEA工具箱中,先创建一个包package:com.huster.chapter5tree.TreeTry(这个可以大家自行搞定,如果想要直接复制我的代码,需要进行本步骤)
2.本代码说明:分为两大类 a)创建二叉树的基本单元TreeNode并封装,提供插入数据和前中后序遍历的静态方法 b)测试类Test ,将{63 45 77 66 86 62 42 48}插入二叉树,并进行三种遍历方式
3.直接上代码!
先上一个TreeNode类

package com.huster.chapter5Tree.TreeTry;

public class TreeNode {
  //属性私有化 父节点\左节点\右节点\存储的数据
  private TreeNode leftchild;
  private TreeNode rightchild;
  private TreeNode rootnode;
  private int data;


  //构造器
  public TreeNode(TreeNode leftchild, TreeNode rightchild, int data) {
    this.leftchild = leftchild;
    this.rightchild = rightchild;
    this.data = data;
  }

  public TreeNode(int data) {
    this.data = data;
    this.leftchild = null;
    this.rightchild = null;
  }

  public TreeNode() {
  }

  //setter and getter
  public TreeNode getLeftchild() {
    return leftchild;
  }

  public TreeNode getRightchild() {
    return rightchild;
  }

  public TreeNode getPrerant() {
    return rootnode;
  }

  public int getData() {
    return data;
  }

  public void setLeftchild(TreeNode leftchild) {
    this.leftchild = leftchild;
  }

  public void setRightchild(TreeNode rightchild) {
    this.rightchild = rightchild;
  }

  public void setPrerant(TreeNode prerant) {
    this.rootnode = prerant;
  }

  public void setData(int data) {
    this.data = data;
  }  //插入数据
  public static TreeNode insert(TreeNode rootnode, int value) {
    if (value<rootnode.getData()){
      if (null==rootnode.getLeftchild()){
        TreeNode temp=new TreeNode(value);
        temp.setPrerant(rootnode);
        rootnode.setLeftchild(temp);
        return temp;
      }else return insert(rootnode.getLeftchild(),value);
    }else{
      if (null==rootnode.getRightchild()){
        TreeNode temp=new TreeNode(value);
        temp.setPrerant(rootnode);
        rootnode.setRightchild(temp);
        return temp;
      }else return insert(rootnode.getRightchild(),value);
    }
  }  //前序遍历
  public static void preOrd(TreeNode treeNode){

      if(null==treeNode){
        return;
      }
      System.out.print(treeNode.data+" ");
      preOrd(treeNode.leftchild);
      preOrd(treeNode.rightchild);
    }
  //中序遍历
  public static void inOrd(TreeNode treeNode){
      if (treeNode==null){
        return;
      }
      inOrd(treeNode.leftchild);
      System.out.print(treeNode.data+" ");
      inOrd(treeNode.rightchild);

  }
  //后序遍历
  public static void postOrd(TreeNode treeNode){
    if (null==treeNode){
      return;
    }
    postOrd(treeNode.leftchild);
    postOrd(treeNode.rightchild);
    System.out.print(treeNode.data+" ");
  }
  //层序遍历
  public static void levelOrd(TreeNode rootnode) {
    if (rootnode == null)
      return;
    LinkedList<TreeNode> lists= new LinkedList<>();//Queen<TreeNode> queen=new LinkedBlockingQueen<>();
    TreeNode curr;
    lists.add(rootnode);
    while (!lists.isEmpty()) {
      curr = lists.pop();//查API文档,此处也可以用LinkedBlockingQueen的poll()方法或者直接用LinkedList的pop()方法
      System.out.print(curr.getData()+ " ");
      if (curr.leftchild != null)
        lists.add(curr.leftchild);
      if (curr.rightchild != null)
        lists.add(curr.rightchild);
    }
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "TreeNode{" +
        "data=" + data +
        '}';
  }
}

然后是测试类Test`

package com.huster.chapter5Tree.TreeTry;

public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    TreeNode rootnode=new TreeNode(63);
    TreeNode.insert(rootnode,45);
    TreeNode.insert(rootnode,77);
    TreeNode.insert(rootnode,66);
    TreeNode.insert(rootnode,86);
    TreeNode.insert(rootnode,62);
    TreeNode.insert(rootnode,42);
    TreeNode.insert(rootnode,48);
    System.out.print("前序遍历的结果:");
    TreeNode.preOrd(rootnode);
    System.out.println();
    System.out.print("中序遍历的结果:");
    TreeNode.inOrd(rootnode);
    System.out.println();
    System.out.print("后序遍历的结果:");
    TreeNode.postOrd(rootnode);
  }
}

以上就是全部过程,基本知识点和代码结合理解。如果大家有任何问题,可以在评论区留言。

 • 1
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

Supreme丶predator

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值