C语言中可变参数的用法

 

C语言中可变参数的用法

头文件stdarg.h,对实现可变参数函数提供三个宏和一种隐式的数据类型。
void va_start(va_list ap, last);
type va_arg(va_list ap, type);
void va_end(va_list ap);

标准Win32或者Linux提供了非常简单的处理办法:

 

void DebugStringOut(const char *Name, int Line, va_list arg_list, ...)
{
	static char output[1000];
	sprintf(output, "%s::%d ", Name, Line);
	int s_pos = strlen(output);

	va_list arg_ptr;
	char *format;
	va_start(arg_ptr, arg_list);
	format = (char *)(arg_list);
	vsprintf((output+ s_pos), format, arg_ptr);

	s_pos = strlen(output);
	sprintf((output+ s_pos), "\n");
 
	// 处理 output 字符串
	printf(output);

	va_end(arg_ptr);
}

但是嵌入式Linux一般不支持 va_list arg_list 作为参数

 

 

 

void DebugStringOut(const char *Name, int Line, const char *fmt, ...)
{
	static char output[1000];
	sprintf(output, "%s::%d ", Name, Line);
	int s_pos = strlen(output);

	va_list ap;
	va_start(ap, fmt);
      vsnprintf(output+ s_pos, sizeof(output)- s_pos- 1, fmt, ap);
	va_end(ap);

	s_pos = strlen(output);
	sprintf((output+ s_pos), "\n");
	// 处理 output 字符串
	printf(output);
}

调用函数方法

 

// 输出函数名与在文件中的行数
DebugStringOut(__FUNCTION__, __LINE__, "测试字符串 %s int=%d char=%c", "stirng", 100, 'A');

 

 

 

 

 

 

 

 • 1
  点赞
 • 0
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论

打赏作者

Behard

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值