Black_Fox123的博客

个人博客

杭电1098
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;
int main ()
{
    while (1)
    {
     int k,j=0;
    cin>>k;
    for (int i=0;i<65;i++)
    {
        if ((k*i+18)%65==0)
        {
            cout<<i;
            j++;
        }
    }
    if (j==0)
    {
        cout<<"no";
    }
    }
    return 0;
}
阅读更多
个人分类: 算法
想对作者说点什么? 我来说一句

杭电1051到1098 acm解题报告

2009年04月11日 20KB 下载

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

杭电1098

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭