onclick事件改变元素的背景颜色

版权声明:版权是个什么玩意儿?看得上随便转 https://blog.csdn.net/Byte_Dance/article/details/78938068
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>onclick事件</title>
  <script type="text/javascript" src="$function.js"></script>
</head>
<body>
  <button style="background:red"></button>
  <button style="background:yellow"></button>
  <button style="background:green">绿</button>
  <button style="background:blue"></button>
  <button style="background:purple"></button>

  <div id="divid" style="width:500px;height:500px;background:black">

  </div>
</body>

  <script type="text/javascript">
    var buttons = $imgs("button");
    for(var i=0;i< buttons.length;i++){
      buttons[i].onclick = function(){
        $("divid").style.background = this.style.background;
      }
    }
  </script>

</html>

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试