bit 位大端,小端转换,互转,big endian and little endian transfer

bit 位大端与小端互转,转换

unsigned char buf=0x4C;//01001100
unsigned char buffout= 0;
for (int j = 0; j < 4; j++) {
    bufout|= (bufin & (0x01 << j)) << (7 - 2 * j);//H
    bufout|= (bufin & (0x10 << (j))) >> (2 * j + 1);//L
}
//输出 bufout=0X32;//00110010
阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页