bit 位大端,小端转换,互转,big endian and little endian transfer

bit 位大端与小端互转,转换

unsigned char buf=0x4C;//01001100
unsigned char buffout= 0;
for (int j = 0; j < 4; j++) {
  bufout|= (bufin & (0x01 << j)) << (7 - 2 * j);//H
  bufout|= (bufin & (0x10 << (j))) >> (2 * j + 1);//L
}
//输出 bufout=0X32;//00110010

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试